ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิรัช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิรัช*, -วิรัช-

วิรัช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิรัช (adj.) foreign Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ
วิรัช (adj.) pure See also: clean, chaste, flawless, stainless Syn. บริสุทธิ์, สะอาด, ใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิรัช
Back to top