ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิธีพลิกแพลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิธีพลิกแพลง*, -วิธีพลิกแพลง-

วิธีพลิกแพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิธีพลิกแพลง (n.) strategy See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick Syn. กลยุทธ์, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด
English-Thai: HOPE Dictionary
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trick (n.) วิธีพลิกแพลง See also: เทคนิคพิเศษ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิธีพลิกแพลง
Back to top