ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิกฤต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิกฤต*, -วิกฤต-

วิกฤต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิกฤต (adj.) critical See also: risky, serious, dangerous, perilous Syn. วิกฤต
วิกฤต (v.) be critical See also: be risky Syn. วิกฤติ
วิกฤตการณ์ (n.) crisis See also: emergency Syn. วิกฤติการณ์
วิกฤต (adj.) critical See also: crucial, serious Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
วิกฤต (n.) crisis
วิกฤต (v.) be critical See also: be crucial, be serious Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว
วิกฤติการณ์ (n.) crisis See also: pinch, emergency Syn. วิกฤตการณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
hotlineโทรศัพท์หรือวิธีสื่อสารกันโดยตรงในกรณีวิกฤติการณ์,ระบบการสื่อสารโดยตรง (มักใช้โทรทัศน์)
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
last-minute(ลาสทฺ'มินนิท) นาทีสุดท้ายในนาทีวิกฤติ,ในระยะเวลาที่สำคัญที่สุด
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
precipice(เพรส'ซะพิส) n. หน้าผา,เงื้อมผาสถานการณ์ที่อันตราย,วิกฤติการณ์., See also: precipiced adj.
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
zero hourn. เวลาแห่งการเริ่มโจมตีทางทหาร,เวลาเริ่มต้น,วิกฤติกาล,เวลา 0 นาฬิกา
English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
precipice(n) หน้าผา,วิกฤติการณ์
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisesวิกฤตการณ์ [TU Subject Heading]
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crunch (n.) ภาวะวิกฤต Syn. crisis, emergency
head (n.) จุดวิกฤต
ICU (abbr.) หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit) See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
in a bad way (idm.) ในช่วงวิกฤต See also: ในช่วงลำบาก, ในช่วงคับขัน
out of the woods (idm.) ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว See also: ไม่เสี่ยงอีกต่อไป
turning point (n.) จุดวิกฤตSee also: หัวเลี้ยวหัวต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight, a TBBN Vampire Crisis exclusive.คืนนี้ TBBN เจาะลึก วิกฤต แวมไพร์
You mean in the midst of a crisis or with blood on my hands?คุณหมายถึงในท่ามกลาง วิกฤต หรือ การที่มือฉันเปื้อนเลือดล่ะ
This crisis-- it brought us together.วิกฤตการณ์ นี่ทำให้เรากลับมารวมกันอีก
Sir. Shinhwa's success begins now.วิกฤตการณ์ของ ชินฮวา กรุ๊ป ได้เริ่มขึ้นแล้ว
Hostage crises, terror campaigns,วิกฤตการณ์ตัวประกัน ขบวนการก่อการร้าย
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ
Crisis averted.วิกฤตการณ์ผ่านไปแล้ว
I think you may be having, like, an early mid-life crisis, okay?วิกฤตวัยทองก่อนวัยแหงเลย
Mortgage meltdown continued today.วิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่าง ต่อเนื่องในวันนี้
The final stage of your midlife crisis.วิกฤตสุดท้ายของวัยคุณนะ
Dr. Lu was just assuring me that the crisis surrounding Martinez will be over soon.วิกฤติที่อยู่รอบมาร์ติเนซตอนนี้ เรื่องจะจบในอีกไม่ช้า\ ขอบคุณ
The housing crisis represents the greatest financial opportunity of...วิกฤติที่อยู่อาศัยหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด โอกาสทางการเงินของ
Yhe crunch came. This one day I went into this session.วิกฤติมาเยือน ในวันหนึ่ง ที่ผมไปบันทึกเสียง
Crisis? There's already a crisis at the prison? !วิกฤตเหรอ มีวิกฤตในคุกแล้วเหรอ
Crisis? Did he say something to you? Yeah, actually.วิกฤตเหรอ เขาบอกอะไรนายบ้างล่ะ เอ่อ ที่จริงน่ะ
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤต
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ
We are talking about an important issue in the village right now.เรากำลังพูดถึง วิกฤตของหมู่บ้านนี้นะ
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้
I know at that crucial moment I'd cop out. It happens.ในนาทีวิกฤต ถ้าเป็นฉันอาจเปลี่ยนใจ
It's ready to go!แล้วก้อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน่ะครับ
Giuseppe Conlon is critically ill, as you may know.Giuseppe Conlon เป็นป่วยวิกฤต, ดังที่คุณทราบ
Kirk started this whole crisis.- เคิร์กเป็นตัวก่อวิกฤติในชีวิตทรูแมน
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม
Right now is a critical moment in time.ตอนนี้ เป็นวิกฤติกาลแห่งยุคสมัย - จริงเหรอ ?
He's good in a crisis. And when you design games, there's plenty of those.เขาเยี่ยมในช่วงวิกฤตและเมื่อ คุณออกแบบเกม มีบางอย่างมากมาย
Less than a year later, the Great Depression that swept the nation... hit Savannah.ไม่ถึงปีถัดมา วิกฤตเศรษฐกิจ ก็ส่งผลถึงซาวันน่าห์
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง
It was in this moment when all hope had faded that Isildur, son of the king, took up his father's sword.และในนาทีวิกฤติ เมื่อความหวังทั้งหมดดับวูบ เจ้าชายอิซิลดัวร์ โอรสแห่งกษัตริย์ คว้าดาบของพระบิดาขึ้นมา
Peter, we're really in a crunch.ปีเตอร์สถานการณ์วิกฤติแล้ว
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้
Colin, it's just a midlife crisis! You'll get over it!คอลิน มันก็แค่วิกฤตวัยกลางคน เดี๋ยวคุณก็ผ่านมันไปได้เอง
He's in critical condition and we're concerned that he's showing low brain activity.เขาอยู่ในภาวะวิกฤต\ และพวกเรากังวลอยู่ สมองเค้าตอบสนองน้อยมาก
What are all critical points, if there are any, of a function where k(t) equals to one divide by the square root of "t" minus squared positive one?จงหาว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชั้นนี้ เกิดขึ้นณจุดใด ที่ทำให้ k(t) เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูท t ลบด้วยสแควร์รูทของ 1
Its critical point is (0, 1).จุดวิกฤตนั้นคือ (0, 1)
I think this is the worst crisis of confidence in business.ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายแรงที่สุด ในวงการธุรกิจ
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต
That's a crisis.นั่นเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรง
The Prime Minister and... even the Queen have been killed for saying wrong thingsตอนนี้บ้านเมืองวิกฤต ใครๆ ก็อกสั่นขวัญแขวน แม่แต่เหล่าเสนากับพระพันพี่ยังไม่กล้าฮือเลย เจ้าอย่าคิดเรื่องแบบนี้อีกเลย
There, they will marry Lord Chin's sons, and seal this critical alliance.ทั้งสาม จะเข้าพิธีสมรสกับโอรสของกษัตย์ฉิน ซึ่งสัญญาพันธมิตรนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ในจุดที่วิกฤตได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิกฤต
Back to top