ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วาบแวบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วาบแวบ*, -วาบแวบ-

วาบแวบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)
วาบแวบ (adv.) (be visible) intermittently See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วาบแวบ
Back to top