ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางโต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางโต*, -วางโต-

วางโต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางโต (v.) act big See also: swagger, be arrogant Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery,blusterous adj., Syn. storm,rage ,boast
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on airs (phrv.) วางโต See also: อวดอ้าง
showing off (n.) การวางโต See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว Syn. strut, pomposity
swagger (n.) การวางโต See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว Syn. strut, showing off, pomposity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you put my desk over here?ช่วยวางโต๊ะของผมตรงนี้ด้วยนะ
How many tables can you fit in that space?ตกลงมันวางโต๊ะได้กี่ตัวคะ ?
Where we told them to put the desk.ที่ที่เราบอกให้เขาวางโต๊ะ
I've seen pushing carts around army camps making grand claims about jars full of pig shit...ที่ข้าเคยเห็นเลื่อนเกวียน ไปทั่วแค้มป์ พูดวางโตเกี่ยวกับ คันโทที่เต็มไปด้วยอาจมหมู...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางโต
Back to top