ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางเดิมพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางเดิมพัน*, -วางเดิมพัน-

วางเดิมพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางเดิมพัน (v.) bet See also: stake, wager
English-Thai: HOPE Dictionary
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้,ขอบแดน,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,การวางเดิมพัน,คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว,กั้นรั้ว,กั้น,วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
ride(ไรดฺ) {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขี่ม้า,ควบม้า,ขี่รถ,เดินเรือ,ลอยลำ,จอดเรือ,โต้คลื่น,อยู่บน,ดำเนินการต่อไป,วางเดิมพัน,อาศัย,ควบคุม,ครอบงำ,ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า,การเดินทางด้วยพาหนะ,ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
English-Thai: Nontri Dictionary
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back (vt.) วางเดิมพัน Syn. bet
stake (vt.) วางเดิมพัน See also: พนัน, พนันขันต่อ Syn. bet, wager
stake on (phrv.) วางเดิมพัน See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake upon (phrv.) วางเดิมพัน See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
wagerer (n.) ผู้วางเดิมพัน See also: ผู้ท้าพนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bet. One hundred thousand.วางเดิมพัน 1 แสนเหรียญ
Bet. Two hundred thousand.วางเดิมพัน 2 แสนเหรียญ
Take a gamble, run a risk.วางเดิมพัน ยอมเสี่ยง
Bet down, please.วางเดิมพัน, ได้แล้วครับ.
Perhaps we should make a little wager.วางเดิมพันกันเล็กน้อยมั้ย?
What do you make of the odds?วางเดิมพันไว้เท่าไหร่
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
[ Man ] Place your bets.[มนุษย์] วางเดิมพันของคุณ
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า
Check or bet.ผ่านหรือวางเดิมพันคะ?
We want him alive. Le Chiffre doesn't have 1 00 million to lose.เราต้องการจับเป็น เลอชีฟไม่มีเงินร้อยล้านให้วางเดิมพันอีกแล้ว
Shh. Sir, no more bets! Step back, please.ออกไปก่อนค่ะ หมดช่วงวางเดิมพันแล้ว
We both have a lot at stake.เราทั้งคู่วางเดิมพันไว้สูง
Oh, you got a little money riding on this?คุณวางเดิมพันไว้ล่ะสิ
I will stake my career on her behalf.ฉันจะวางเดิมพันอนาคตฉันในนามของเธอ
Natsuki-san, you have initiative.คุณนัตสึกิเริ่มก่อน วางเดิมพันค่ะ
But I'm willing to wager it's because national security issues will be discussed.แต่ผมก็ยินดี จะวางเดิมพัน ว่าประเด็นความมั่นคง แห่งชาติจะถูกถกเถียง กันแน่นอน
Nate, my job is at stake. Oh, that's funny.เนท,งานของฉันต้องวางเดิมพัน อ้,มันน่าตลกนะ
Top defense lawyer mayer morganroth has his money on jack. - Why the stocks?ทนายจำเลยระดับแนวหน้า เมเย่อร์ มอร์แกนร็อธ วางเดิมพันข้างแจ๊ค
I would lay coin towards their victory.ข้าจะวางเดิมพันให้แก่ชัยชนะของพวกเขา
I've heard barca has laidข้าได้ยินว่าบาร์ก้าได้วางเดิมพัน
If I had the means, I would wager all with barca.หากข้ามีน่ะ ข้าก็จะวางเดิมพันทั้งหมดร่วมกับบาร์ก้า
Barca placed a wager against theokoles,บาร์กาวางเดิมพัน ไว้ข้างคริกซัส
And they make bets based on that information -และพวกนั้น ก็วางเดิมพัน จากข้อมูลที่ได้
They expect me to do their bidding, and i comply.พวกนั้นหวังให้ฉันวางเดิมพันให้ ฉันก็ทำ
My job every day is to go to work and understand things that I don' understand.หากคุณถามผมที่ จะวางเดิมพันของฉัน
Next decision is whether to double down or not.การตัดสินใจต่อไป คือวางเดิมพันเป็นสองเท่า
On 11, yes. Double.แต้มอยู่ที่ 11 ใช่ วางเดิมพันเป็นสองเท่า
They bet money on who will rip who to shreds.พวกเขาวางเดิมพันว่าตัวไหนจะชนะ
You can't take this guy down with a minimum bet.คุณจะล้มเขาได้อย่างไรด้วยการวางเดิมพันขั้นต่ำ
I'm pretty sure the only war Chuck is waging is with his own demons.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่า สงคราวเดียวที่ชัคกำลังวางเดิมพันอยู่ คือการอยู่กับความเป็นปีศาจของเค้าเอง
I don't care if it's love or spite or a $10 bet.ฉันไม่สนหรอกถ้ามันจะเป็นความรัก หรือความแค้นหรือการวางเดิมพันแค่สิบเหรียญ
My money's on the little guy!ผมวางเดิมพันที่คนตัวเล็ก
There actually is a mathematical equation for knowing when to raise and when to fold.ที่จริงมันมี สมการทางคณิตศาสตร์ ที่ทำให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางเดิมพันเพิ่ม และเมื่อไหร่ควรหมอบ
You know, a man's reputation is at stake, and I'm not joking with you now.คุณรู้ไหมศักดิ์ศรีผู้ชาย ถูกวางเดิมพัน และตอนนนี้ฉันก็ไม่ได้ล้อคุณเล่นด้วย
Guy plays poker with other people's money and gloats about it.นายคนนี้วางเดิมพันด้วยเงินของคนอื่น อย่างย่ามใจ
I knew there was more at stake than just finding the killers.แม่รู้วางเดิมพันเอาไว้ มากกับการหาฆาตกร
They have entire meetings devoted to gambling.พวกเขามีการประชุมทั้งหมดเกี่ยวกับ การทุ่มเทให้กับการวางเดิมพัน
I'll take that bet. What are the stakes?ฉันจะใช้เวลาวางเดิมพันที่ สิ่งที่เดิมพันหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางเดิมพัน
Back to top