ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้าหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้าหลัง*, -ล้าหลัง-

ล้าหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้าหลัง (adv.) behind See also: after, next
ล้าหลัง (v.) fall behind See also: become underdeveloped Syn. ด้อยพัฒนา Ops. ก้าวหน้า, เจริญ
ล้าหลัง (v.) fall behind See also: become underdeveloped Syn. ด้อยพัฒนา Ops. ก้าวหน้า, เจริญ
English-Thai: HOPE Dictionary
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
lag(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ล้าหลัง,อยู่หลัง,ล้า,เดินช้า,สูญเสียกำลัง,อ่อนลง. n. ความล้าหลัง,คนที่ล้าหลัง,สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger,delay,tarry
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
leeway(ลี'เว) n. การลอยของเรือหรือเรือบิน เนื่องจากลมที่เบนห่างจากทิศทางที่กำหนดไว้,มุมเบี่ยงเบนของการลอยดังกล่าว,เวลาเพิ่มเติม,สิ่งเพิ่มเติม,เวลาที่ล้าหลัง,ระยะที่ล้าหลัง, Syn. scope
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
lag(n) ความล้าหลัง,ความล่าช้า
laggard(n) คนล้าหลัง,คนเถลไถล,สิ่งที่ล้าหลัง
tardy(adj) เชื่องช้า,ล้าหลัง,ช้า,เงื่องหงอย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be benind (phrv.) ล้าหลัง See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า Syn. drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind
lag (vi.) ล้าหลัง See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า Syn. loiter, linger, delay
lag behind (phrv.) ล้าหลัง See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind
remain behind (phrv.) ล้าหลัง See also: รั้งท้าย Syn. keep in
be behind (phrv.) ล้าหลังกว่า Syn. fall behind
behind (prep.) ล้าหลังกว่า See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
keep behind (phrv.) ทำให้อยู่ล้าหลัง See also: ทำให้ล่าช้ากว่า Syn. keep in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ
Baby Tomato starts lagging behind, and Papa Tomato gets really angry.เด็กมะเขือเทศเริ่มล้าหลังและปามะเขือเทศโกรธจริงๆ
Like this very institution, the Bank of England is outdated.เพราะมันล้าหลังเหมือนสถาบันแห่งนี้
You may be behind in your grades, but you're the nation's first to get married.ถึงผลการเรียนพี่จะล้าหลังคนอืนเขา แต่พี่เป็นคนแรกของชั้น ที่ได้แต่งงาน
Maybe that's where you belong, the old country.บางทีนั่นอาจจะเหมาะสำหรับประเทศล้าหลัง
We come out here thinking ranching' was still big hats and Marlboros. Boy was we behind the times!เราออกมาที่นี่ก็มานั่งคิดกันว่า การทำฟาร์มที่จะต้อง ใส่หมวกใบใหญ่และมีโคบาล มันเป็นเรื่องที่ล้าหลังแล้วล่ะ!
It's time you shed your backward image.ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนภาพพจน์หล้าหลังแล้ว
They're a primitive and violent race.พวกเขาทั้งล้าหลัง ทั้งนิยมความรุนแรง
OK... I thought he watched Lagaan and that's why..ใช่สิ ผมถึงว่าทำไมเขาล้าหลัง นั่นแหละคือเหตุผล...
In fact, if you don't, you get left behind.ที่จริง ถ้าใครไม่ทำ ก็ล้าหลังหนะสิ
L-I'm sorry everybody, but this lady's perspective is a little too Old Testament for my taste.ฉันขอโทษทุกคนนะ แต่ผู้หญิงคนนี้ เธอล้าหลังเกินไปหน่อยในความเห็นชั้น
They mustn't get left behind.พวกเค้าจะล้าหลังอยู่ไม่ได้
I'm worthless to you. And FULCRUM wins.ผมจะเป็นสิ่งล้าหลังสำหรับคุณ และFULCRUM จะชนะ
But i'm a little behind on reviewing the prospectus.แต่ฉันค่อนข้างจะล้าหลังในการตรวจสอบหนังสือชี้ชวน
I study and I study, but I-I'm always behind.ผมเรียนและก็เรียน แต่ก็ยังล้าหลัง
I know. But technically, I'm already behind.ฉันรู้ แต่แค่นี้ฉันก็ล้าหลังมากแล้ว
Abu Dhabi is so cutting-edge in so many ways... and so backward when it comes to sex.อาบูดาบีมีความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน แต่ล้าหลังมาก ถ้าเป็นเรื่องเซ็กซ์
Now, waltz. Move. Get continuous movement.ลัทธิล้าหลัง ที่ถือกำลังเป็นใหญ่
I got held back! Ohh! I don't even deserve this buddhist meteor wand.ทั้งที่ฉันยังล้าหลังอยู่เลย! ฉันไม่คู่ควรกับไม้กายสิทธิ์ดาวตกพระพุทธเจ้านี้ด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ดาวตกหรอก!
See, I've been dying to do singing' in the rain with the kids, show them how great it is, but they're convinced it's too old-fashioned.ผมจะตาย ผมอยากร้อง singin' in the rain แสดงให้เด็กดูว่ามันเยี่ยมแค่ไหน แต่พวกเขาคิดว่ามันหล้าหลัง
You saw how behind they are.นายก็เห็นว่าพวกเขาล้าหลังแค่ไหน
Print's a dying medium.งานพิมพ์นี่ล้าหลังไปแล้ว
Bastards might be from outer space, but their engineering is strictly architecture 101.ไอ้พวกเลวนั่น อาจจะมาจากนอกโลกก็จริง แต่หลักวิศวกรรมของมันล้าหลังกว่าที่คิด
And verd agra is going after that poor girlแล้วทาง เวิร์ด อากร้า ก็ล้าหลังเธอคนนั้นไปแล้ว ใน..
This apartment was a backroom speakeasy.อพาร์ทเม็นต์ห้องนี้เคยเป็น ห้องแอบขายเหล้าหลังร้าน
Sleeping on that couch is holding me back.การนอนบนโซฟานั่นมันทำให้ฉันล้าหลัง
There are less outdated ways to adjust what really happens.มันล้าหลังเกินปรับแล้ว กับโลกยุคนี้
He's too old to claim naiveté.พูดง่ายๆเลยก็คือ มันจะไม่ดูล้าหลังไปหน่อยหรอ
You made a ruckus about me drinking until midnight before.เมื่อก่อน นายยังไม่ให้ฉันไปดื่มเหล้าหลังเที่ยงคืนเลย เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา
It's an obsolete tradition, this asking for permission.ประเพณีการขออนุญาตนี่ล้าหลังมาก
Backward and barbaric, but the Church requires a licensed physician to be present at all exorcisms.\พวกล้าหลังและป่าเถื่อน แต่ทางโบสถ์ต้องการให้ จิตแพทย์ที่มีใบอนุญาต
And I do not handle jet lag well.และฉันไม่ได้จัดการล้าหลังดี.
Crushing defeat for Hunt after such a heroic drive.พ่ายแพ้ย่อยยับสำหรับล่าหลังจากนั้นไดรฟ์ที่กล้าหาญ
I don't know about you, but I think the community has far outgrown its antiquated, albeit charming, blue-collar mystique.ฉันไม่รู้ว่าคุณ... แต่ฉันคิดว่าชุมชนเหล่านี้ ห่างใกล้ความเจริญ ล้าหลัง
And what better way to bring in the new century than by doing away with this godforsaken ward and all the backward thinking it represents.จะมีวิธีไหนต้อนรับศตวรรษใหม่ได้ดีไปกว่า... กำจัดวอร์ดที่ไร้คนเหลียวแล และที่คนมองว่ามันล้าหลัง
First, she lost a battle with some primitive.แรกเริ่ม นางสู้แพ้พวกล้าหลัง
I'm barely feeling any jetlag.ฉันแทบจะไม่รู้สึกล้าหลังใด ๆ
To become better. Better than us.ร่างของมนุษย์ไม่ดีพอ ตามหลักชีวะ ถือว่าล้าหลังแล้ว
The system's so antiquated. Whoa.ระบบนี้โคตรล้าหลังเลย โว้ว
I couldn't help wondering, why would such an accomplished archer use such a primitive bow.ข้าอดสงสัยไม่ได้ว่า... ทำไมนักธนูผู้มีฝีมือ... ใช้ธนูที่ล้าหลังเช่นนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้าหลัง
Back to top