ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้มเหลว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้มเหลว*, -ล้มเหลว-

ล้มเหลว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้มเหลว (v.) fail See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful Syn. ผิดหวัง Ops. สำเร็จ, สมหวัง
ล้มเหลว (v.) fail See also: fizzle out, come to naught Syn. ล่ม Ops. สำเร็จ
ล้มเหลว (v.) fail Syn. พังทลาย, พังพินาศ, มลาย, เสียหาย
ล้มเหลว (v.) fail See also: fall, lose, be unsuccessful, go down, flop Syn. ไม่ประสบความสำเร็จ
ล้มเหลว (v.) be ruined See also: be disillusioned, be shattered, collapse Syn. พังทลาย Ops. สำเร็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
fiasco(ฟิแอส'โค) n. ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, Syn. failure
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
drain(เดรน) vt. ระบายน้ำ,ปล่อยน้ำ vi. ค่อย ๆ ไหลออก,ถ่ายออก. n. เครื่องระบาย,สิ่งที่ใช้ระบาย,การค่อย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลือง,การสูญเสีย,นิดหนึ่ง. -Phr. (go down the drain ไร้ค่าไม่มีกำไร,ล้มเหลว) ., See also: drainer n. -S...
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
flop(ฟลอพ) {flopped,flopping,flops} v.,n. (การ) ล้มลงอย่างกะทันหัน (โดยเฉพาะที่มีเสียงดัง) ,ล้มเหลว,เปลี่ยนข้างอย่างกะทันหัน,เปลี่ยนอย่างกะทันหัน,ตีปีกดัง,กระโดด,คุกเข่า,เดินลงส้นหนัก,เข้านอน., Syn. thud
flunk(ฟลังคฺ) {flunked,flunking,flunks} v. ล้มเหลว,สอบตก,สอบไล่ตก
fold(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเหลว,ประสบความล้มเหลว) . n. ส่วนพับ,ส่วนทบ,ส่วนไขว้. -foldable adj., Syn. pleat
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
knell(เนล) n. เสียงระฆังมรณะ,ลางมรณะ,ลาแห่งความล้มเหลว. vi. ระฆังส่งเสียงแห่งยามมรณะ. vt. เคาะระฆังเรียกประชุม
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
muff(มัฟ) n. ปลอกนวมสวมมือ,ความล้มเหลว. vt. ทำเซ่อซ่า,ทำซุ่มซ่าม,รับลูกพลาด, Syn. blunder,fail
naught(นอท) n. ศูนย์,'o',ไม่มีอะไร,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,ถือว่า ไม่สำคัญ
nought(นอท) n. ศูนย์,'o',ไม่มีอะไร,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,ถือว่า ไม่สำคัญ
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
setback(เซท'แบค) n. การหยุดยั้งการก้าวหน้า,ความล้มเหลว,การถอยหลัง,กระแสน้ำทวน, Syn. reverse,reversal,loss
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
unsuccessful(อันซัคเซส'ฟูล) adj. ไม่ประสบความสำเร็จ,ล้มเหลว.
washed-up(วอช ดฺ'อัพ) adj. ล้มเหลวสิ้นเชิง,ล้างสะอาดหมดจด,ตัดไมตรี, Syn. through
washout(วอช'เอาทฺ) n. การชะล้างพื้นผิวของโลกโดยกระแสน้ำ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง
English-Thai: Nontri Dictionary
fail(vi) ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ,ไม่เกิดผล,ไม่สามารถ,สอบตก
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
failure(n) ความล้มเหลว,การล้มละลาย,การสอบตก
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
HEART heart attack(n) หัวใจวาย,หัวใจล้มเหลว
HEART heart failure(n) หัวใจล้มเหลว,หัวใจวาย
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
naught(n) ศูนย์,ความไร้ประโยชน์,ความล้มเหลว
overthrow(n) ความล้มเหลว,การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heart failure; failure, cardiacภาวะหัวใจวาย, ภาวะหัวใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Failureความล้มเหลว,ตก,ความล้มเหลว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asleep at the wheel (idm.) ล้มเหลว See also: ไม่ได้ผล
cave in (phrv.) ล้มเหลว See also: พังทลาย, พัง, ล้มละลาย, ล่มจม, ขาดทุน Syn. fail
crack (vi.) ล้มเหลว Syn. fail
empty-handed (adj.) ล้มเหลว See also: ไม่ประสบความสำเร็จ Syn. unsucessful
fail (vi.) ล้มเหลว See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล Syn. unsuccess
fall down (phrv.) ล้มเหลว Syn. tumble down
fall to the ground (phrv.) ล้มเหลว See also: คว้าน้ำเหลว, ไม่ได้ผล Syn. drop through, fall down, fall flat, fall through
flop (vi.) ล้มเหลว See also: ไม่สำเร็จ Syn. fail, fall flat Ops. succeed
flop (sl.) ล้มเหลว
fold up (phrv.) ล้มเหลว See also: ไม่ประสบความสำเร็จ
go down (phrv.) ล้มเหลว
go out of business (idm.) ล้มเหลว Syn. put out, put out of
go under (phrv.) ล้มเหลว See also: ล้มละลาย
run scared (phrv.) ล้มเหลว See also: ผิดหวัง
tits-up (sl.) ล้มเหลว See also: ผิดพลาดไปหมด
tumble down (phrv.) ล้มเหลว
unsuccess (vi.) ล้มเหลว See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล
unsucessful (adj.) ล้มเหลว See also: ไม่ประสบความสำเร็จ
wash out (phrv.) ล้มเหลว
go phut (phrv.) ล้มเหลว (คำไม่เป็นทางการ) See also: พังทลาย, ล่มสลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I resign myself to failureฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
Loner, loser and complicated wreck.โดดเดี่ยว ล้มเหลว และสติแตก หวัดดี
Now, setback. Go.ตอนนี้ ล้มเหลว พูดต่อสิ
And... and when he returned, the positive result had failed, and so he moved on.และ.. และเมื่อเขาหันไป ผลบวก ล้มเหลว ขณะที่เขาหัน
His organs are failing. Cindy, I... I am so sorry.อวัยวะของเขา ล้มเหลว ซินดี้ ผม..
You go back and tell Tom he was right -- the 4th and 5th are gone.กลับไปบอกทอมว่าเขาพูดถูก หน่วยที่ 4 และ 5 ล้มเหลว เราต้องอพยพพลเรือน
Halley wondered if this strange, and by all accounts, exceedingly difficult man, might succeed where Hooke and others had failed.คนยากเหลือเกินอาจประสบความสำเร็จ ที่ฮุคและอื่น ๆ ล้มเหลว สิ่งที่เขาไม่สามารถรู้ว่า
Fail - safe mode her nanite's disarmed!"ผังคุมระเบิดนาไนต์ ล้มเหลว - เซฟโหมด" ระเบิดเธอถูกปลดออกแล้ว
How Project 2571 had failed, and they had to move onพวกเขาว่าโปรเจกต์ 2571... ล้มเหลว และพวกเขาต้องเดินหน้า...
And if firewall 1 or 2 fail, they have two choices.- แต่พวกเขาไม่รู้ ถ้าหากไฟร์วอลล์ 1 หรือ 2 ล้มเหลว พวกเขามีสองทางเลือก
Failed, sir. But I'm requesting support, sir.ล้มเหลวครับ แต่ผมขอกำลังเสริมอยู่ครับ
Undone by a few scribbled words.ล้มเหลวด้วยข้อความไม่กี่คำ
Failed both times, for all kinds of reasons.ล้มเหลวทั้งสองหนด้วยเหตุผลต่างๆ นาๆ
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า
Was a disaster.ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า
Can't fail again, Mark.ล้มเหลวอีก ไม่ได้นะ มาร์ค
A failed and feeble attempt at doing the right thing.ล้มเหลวและไร้น้ำยาในการ พยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง
Had failed to anticipate the level of Japanese resistance.ล้มเหลวในการประเมินสถานการณ์.. ของการต้านทานกำลังจากญี่ปุ่น
Fail that exam and you are out of the Scaring program.ล้มเหลวในการสอบนั้นและคุณจะออกจากโปรแกรมกลัว
Failed marriage. Let's connect those dots.ล้มเหลวในชีวิตคู่ / เป็นจุดเชื่อมโยงเลยนะ
Being bummed doesn't explain their lack of friends or their indifference to each other.ล้มเหลวไม่อธิบายว่า พวกเขาไม่มีเพื่อน หรือพวกเขาแตกต่างจากคนอื่น
You know the penalty if you fail.คุณจะรู้ว่าโทษถ้าคุณล้มเหลว
But to make doubly sure you do not fail,แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว
And then I must eat the bonito so I will not have a failure of strength.แล้วฉันต้องกิน โบนีโท ดังนั้นฉันจะไม่ได้มีความ ล้มเหลวของความแข็งแรง
I could not fail myself now and die on a fish like this.ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้
Made in America you see. Another failure.ความล้มเหลวอีกไม่ได้คุณ นักวิทยาศาสตร์
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
He went all to pieces on a particular mission.มีภารกิจหนึ่งที่เขาล้มเหลวอย่างหนัก
Hi. Has my friend arrived yet? He failed to report in yesterday.ไฮ เพื่อนของผมมาหรือยัง เขาล้มเหลวในการรายงานผมเมื่อวานนี้
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้!
We were friends, but had a bit of a falling out, I'm afraid....ความเป็นเพื่อนล้มเหลว, ผมคิดว่าอย่างนั้น.
If she fails to please me, you may do with her as you wish.ถ้าเธอล้มเหลวในการทำให้ฉันพอใจ, คุณจะทำอะไรกับเธอ ก็ตามใจ.
Four times he tried and failed.เขาพยายามอยู่สี่ครั้ง แต่ล้มเหลว
He thinks he's failed.เขาคิดว่าตัวเองล้มเหลว
They wouldn't mind seeing you fail.พวกเขาจะไม่คิดเห็นคุณขึ้นไป และล้มเหลว พวกเขาจะไม่คิดว่าที่ทุกคน
And second, because to go would be a failure.และครั้งที่สองเพราะจะ ไปจะเป็นความล้มเหลว
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา
And, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้มเหลว
Back to top