ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsucessful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsucessful*, -unsucessful-

unsucessful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsucessful (adj.) ล้มเหลว See also: ไม่ประสบความสำเร็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsucessful
Back to top