ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงคะแนนเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงคะแนนเสียง*, -ลงคะแนนเสียง-

ลงคะแนนเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงคะแนนเสียง (v.) vote for See also: elect, cast one´s vote, ballot, opt Syn. ลงคะแนน, โหวต
English-Thai: HOPE Dictionary
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
plebiscite(เพลบ'บิไซทฺ) n. การลงคะแนนเสียงโดยประชาชนทั่วไป, See also: plebiscitary adj.
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ
voter(โว'เทอะ) n. ผู้ลงคะแนนเสียง, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง
voter(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Votingการลงคะแนนเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go to the polls (idm.) ลงคะแนนเสียง
poll (vt.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot
poll (vi.) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน Syn. ballot
abstain (vi.) ไม่ลงคะแนนเสียง See also: นอนหลับทับสิทธิ์
ballot (n.) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Syn. election
plebiscite (n.) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดโดยประชาชนทั่วไป Syn. poll, referendum, vote
polling (n.) การลงคะแนนเสียง See also: การออกเสียง Syn. referendum
suffragette (n.) ผู้หญิงที่ปลุกระดมให้คนอื่นไปลงคะแนนเสียง
vote (n.) การลงคะแนนเสียง See also: การออกเสียง Syn. polling, referendum
write-in (n.) การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ See also: (ทางการเมือง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So, don't forget to voteดังนั้นอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How long does a vote take?ลงคะแนนเสียงอีกนานไหม
Yeah, let's vote. Who knows?ใช่ปล่อยให้การลงคะแนนเสียงของ ใครจะรู้?
I have a proposition to make to all of you. I'm going to call for another vote.ผมมีข้อเสนอที่จะทำให้ทุกท่าน ฉันจะเรียกร้องให้มีการลงคะแนนเสียงอีก
Maybe... maybe we should take another vote.บางที ... อาจจะเราควรจะใช้การลงคะแนนเสียงอีก
I vote for the Duke's candidateฉันลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งของท่านดยุค
... andwashingup andvoting...... อาบน้ำด้วยลงคะแนนเสียงด้วย...
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
The many sects of Christianity debated and voted on, well..มีตัวแทนของคริสตจักรมากมาย โต้เถียงกันลงคะแนนเสียง
You know what they do to poll numbers.คุณรู้นี่ว่าเค้าจะมีการลงคะแนนเสียง
All right, before we vote,โอเค ก่อนที่เราจะลงคะแนนเสียงกัน
We're a group here. if they want to vote...เรามาดวยกัน ถาพวกเขาลงคะแนนเสียง..
This idea of voting machines sounds really efficient.ไอ้ไอเดียเรื่องเครื่องลงคะแนนเสียงนี่ ฟังดูมีประสิทธิภาพดีนะ
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ
And, yet, was ensured to wrought my power in great elective.แต่ควรเคารพในคริสตจักร. เป็นของฉันพลัง, ฉันใหญ่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง.
Don't touch it.คำแนะนำก็คือการถามหลาย จะ dismissed จากสำนักงานการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลาตัวเมีย
Which is why we must vote for this resolution to promote more diplomacy, and to bring an end to this killing, and hatred.นี่เป็นเหตุผล ที่ทำไมเราต้องลงคะแนนเสียง ในการลงมตินี้ เพื่อการช่วยเหลือทางด้านการทูต และเพื่อทำให้สงคราม และความชิงชังนี้ จบลง
It's a record turnout, which is very, very good for us.มีคนออกมาลงคะแนนเสียงมากเป็นประวัติการณ์เลย ซึ่งดีต่อพวกเรามากๆ
With polls closing in just minutes,ด้วยการยุติการลงคะแนนเสียง ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
And no matter how many ballotsและไม่ว่าคุณจะแสดง บัตรลงคะแนนเสียง
They set my cousin Shinelle's car on fire, just 'cause she went down to the voting station.พวกเขาจุดไฟเผารถของไชเนลล์ ลูกพี่ลูกน้องฉัน แค่เพราะเธอไปที่คูหาลงคะแนนเสียง
So they did it by secret ballot.เขาเลยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแทนไงล่ะ
Two days ago, on December 27, provincial representatives voted and approved the Provisional Government Organizational Draft.- ตัวแทนท้องถิ่นได้ลงคะแนนเสียงและรับรอง "หลินเซิ่น ประธานสภาเฉพาะกาลนานกิง" ร่างธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล ตัวแทนท้องถิ่น ยังได้รับรองระบอบประธานาธิบดี
I'll commence the vote to appoint Raymond Jarvis as acting President.ผมจะเริ่มการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเรย์มอนด์ จาวิส ให้ดำรงตำแหน่งปธน.
Pursuant to Section 4 of the 25th Amendment we must achieve a majority vote to officially appoint Raymond Jarvis as acting President.ตาม ส่วนที่ 4 ในญัตติที่ 25 เราต้องทำการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เพื่อแต่งตั้ง เรย์มอนด์ จาวิส อย่างเป็นทางการ
We will put the question to a vote.เราจะลงคะแนนเสียงในคำขอร้องนี้
But once I'm clear of this absurd no-confidence voteแต่เมื่อฉันลงคะแนนให้กับ การลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเหลวไหลนี่
I'll take lead on prep for the vote.ฉันจะเป็นผู้นำในการเตรียมการ เรื่องลงคะแนนเสียงเอง
Shall we put the plan to a vote?เราวางแผนการลงคะแนนเสียงกันเลยไหม
They don't vote Democrat, they don't drive Cadillacs, and they never use personal vehicles.พวกเขาไม่ได้ลงคะแนนเสียง พรรคประชาธิปัตย์พวกเขาไม่ได้ขับรถ ดิลแลค และพวกเขาไม่เคยใช้ยานพาหนะ ส่วนบุคคล
Mikey, it's your fucking call. I ain't fucking voting.ฉันไม่ได้ร่วมเพศการออกเสียง ลงคะแนน นี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง
You don't get a vote.คุณไม่ได้รับการลงคะแนนเสียง.
And today, with the rain, it's anything but perfect, so I called this meeting to take vote to cancel the race.และวันนี้มีฝนตกก็อะไร แต่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นผมจึงเรียกว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการลงคะแนนเสียงในการยกเลิกการแข่งขัน
The vice president is scheduled to preside over a Senate vote today on President Sawyer's controversial Middle East peace plan.รองประธานฝ่ายมีกำหนดจะเป็นประธานในการลงคะแนนเสียงวุฒิสภาวันนี้ ในแผนสันติภาพประธานเลื่อยขัดแย้งตะวันออกกลาง
Then tomorrow, the vote will go to Congress.จากนั้นในวันพรุ่งนี้การลงคะแนนเสียงจะไปที่สภาคองเกรส
You guys have a good one. Need your vote now.พวกคุณมีหนึ่งที่ดี ต้องลงคะแนนเสียงของคุณตอนนี้
She even tried to get me to vote for you. You didn't vote for me?เธอยังพยายามที่จะได้รับฉันที่จะลงคะแนนเสียงสำหรับคุณ คุณไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับฉันหรือไม่
You keep this up, I just might have to vote for you.คุณเก็บเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับคุณ
Do you remember the ballot measures last year?คุณจำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วได้มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงคะแนนเสียง
Back to top