ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องเรียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องเรียน*, -ร้องเรียน-

ร้องเรียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องเรียน (v.) complain See also: petition, request, make an accusation to one´s superior, appeal Syn. ร้องทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
English-Thai: Nontri Dictionary
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
petition (vt.) ร้องเรียน See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition (n.) การร้องเรียน See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petitioner (n.) ผู้ที่ร้องเรียน Syn. suppliant, supplicant
round robin (n.) หนังสือร้องเรียน
supplicant (n.) ผู้ที่ร้องเรียน Syn. suppliant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this about a complaint? I'd be happy to refer you to our website.ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานใช่ไหมคะ ฉันยินดีรับฟังคุณจากเว็บไซต์ของเรา
Complained to his superiors. Made things worse.ร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของเขา เรื่องกลับเลวร้ายไปกว่านั้น
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
I haven't received any complaints.ฉันไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรเลย
A complaint has been filed by a Mrs. Martha McCullers.มีเรื่องร้องเรียน โดย คุณนายมาร์ธา แมคคัลเลอส์
That's why I'm petitioning to have next term... be referred to as the winter ovester.ฉันถึงได้ร้องเรียนให้เทอมหน้าเรียกว่า โอเวสเตอร์ มากกว่า
So, you've filed a claim.เอาล่ะ คุณรับเรื่องร้องเรียน
Meaning you need reasonable belief... that your claim should have, like, evidenciary support?หมายความว่าคุณต้องหาสิ่งที่มีน้ำหนักมากพอ สำหรับการร้องเรียน อย่างพยานอ้างอิง
The problem is, some members have started complaining about your tattoos.แล้วปัญหาคือว่าสมาชิกบางคน\ เริ่มร้องเรียนเรื่องรอยสักของนาย
Why don't you file a complaint with the county clerk?ทำไมคุณไม่ยื่นเรื่องร้องเรียน ไปยังนายกเทศมนตรีล่ะ
Not really, but the store did get three complaints about her last month.ก็ไม่เชิง แต่เมื่อเดือนที่แล้ว มีลูกค้าของห้างร้องเรียนเธอ 3 ราย
Somebody was out to get her.ใครบางคนส่งไปเพื่อร้องเรียนเธอ
We get thousands of requests for representation.เราได้รับการร้องเรียน เรื่องแบบนี้เยอะมาก
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest
He's a nutjob... but it says he lived next door to rodrigo, filed all kinds of complaints.แต่นี่บอกว่าเขาอยู่บ้านติดกับร๊อดริโก้ ร้องเรียนทุกอย่าง
But he filed complaints about everybody.แต่เขาร้องเรียนทุกคนน่ะล่ะ
Yeah,you made numerous calls about him when he used to live here.ใช่สิ คุณโทรร้องเรียนเรื่องเขาหลายครั้ง ตอนที่เขายังอยู่ที่นี่
I also found the prints of a certain grad student named Ethan Robinson along with a stack of letters from said grad students demanding the professor stop ruining his life.ผมยังพบรอยนิ้วมือของ นักศึกษาชื่ออีธาน โรบินสัน อยู่บนจดหมายร้องเรียนศาสตราจารย์ ให้หยุดทำลายชีวิตเขา
That's right, the farmer claimed he went back to England or some nonsense.ใช่แล้ว ชาวสวนร้องเรียนว่า เขากลับไปที่อังกฤษหรืออะไรไร้สาระซักอย่าง
Oh right ! There was a claim about colour !เอ่อใช่ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวสี
You see, there's been some complaints.คืองี้ มีคนร้องเรียนมา
Did you go to your deportation hearing?คุณเคยไปร้องเรียนกับหน่วยการเนรเทศออกนอกประเทศไหมล่ะ?
I'd like to make a complaint. What's your name?ฉันอยากจะร้องเรียน นายชื่ออะไรอ่ะ..
I have had several complaints from customers about you.ฉันได้รับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้าเรื่องนายหลายครั้ง
If Dexter files a complaint,ถ้่าเดกซ์เตอร์ร้องเรียนนาย
Failed to report for duty back in May,four and a half months ago.ใบร้องเรียนขอกลับเข้าทำงานไม่ผ่าน,เมื่อเดือนพฤษภาสี่เดือนครึ่งที่ผ่านมา
After he failed to report to duty. Makes perfect sense.หลังจากที่ข้อร้องเรียนถูกปัดไป.มันเข้าเค้าสุดๆ
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ
I'll file a complaint to the Board of Education.หนูจะร้องเรียนเรื่องนี้ กับกระทรวงศึกษาฯ
I'm going to report this school to Board of Education.ผมจะไปร้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการ
Why do you have to hand in this petition?ทำไม พวกคุณต้องร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามา?
We must explain the problem that exists which led to this petition.เราจะอธิบาย ปัญหาที่เป็นต้นเหตุ ที่นำไปสู่การร้องเรียน
And he goes, "you got one hell of a workman's comp claim, kid."เขาว่างี้นะ "นายได้เรื่องร้องเรียนที่แย่ที่สุดแน่ๆ ไอ้หนู"
We think the complaint can survive a twombly motion. All we have to...เราคิดว่าการร้องเรียนจะทำให้เกิด การเคลื่อนไหวใหญ่ ซึ่งเราต้อง...
And when you're in charge, get ready for people to come out of the woodwork with their own agendas.เมื่อคุณรับตำแหน่ง ขอให้พร้อมสำหรับคนที่จะมาร้องเรียน
According to the state of New York, she claims otherwise.แต่,ตามรายงานของมลรัฐนิวยอร์ก เธอเคยร้องเรียน
So, when I filed my complaint with internal affairs...เมื่อฉันร้องเรียนส่วนตรวจสอบภายใน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องเรียน
Back to top