ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้สึกตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้สึกตัว*, -รู้สึกตัว-

รู้สึกตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้สึกตัว (v.) realize one´s error See also: become aware of Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก
รู้สึกตัว (v.) be conscious of See also: be aware of Syn. มีสติ
English-Thai: HOPE Dictionary
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken,awake,arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert
English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
come to (idm.) รู้สึกตัว See also: ได้สติ
look oneself (phrv.) รู้สึกตัว See also: รู้ตัว Syn. feel oneself
find it in oneself (phrv.) รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง) See also: พบว่าตัวเอง (เป็นบางอย่าง)
awaken from (phrv.) รู้สึกตัว (จากหลับ) See also: ตื่นจาก (หลับ) Syn. arouse from
whirly (sl.) รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ
awake from (phrv.) ทำให้รู้สึกตัว See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. wake from
be out (phrv.) ไม่รู้สึกตัว See also: หมดสติ Syn. knock out
coma (n.) สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน Syn. unconsciousness, trance, insensibility, stupor, torpor
comatose (adj.) ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting
conscious (adj.) ที่รู้สึกตัว
go into (phrv.) ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
half-awake (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-conscious, asleep
half-conscious (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-awake, asleep
insensibility (n.) สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน Syn. unconsciousness, trance, stupor, torpor
out cold (idm.) ไม่รู้สึกตัว See also: หลับ Syn. out like a light Ops. out like a light
out like a light (idm.) ไม่รู้สึกตัว See also: หลับ Syn. out cold Ops. out cold
semiconscious (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-conscious, half-awake, asleep
semiconsciousness (n.) การรู้สึกตัวไม่เต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I at last noticed, my heart had already become hard from the gradual loss of its youthful vitality.รู้สึกตัวอีกที หัวใจของผมก็ด้านชา ปราศจากความรู้สึกวัยเด็ก
It feels productive.รู้สึกตัวเองยังมีประโยชน์อยู่
Lighten up a little, will you? Right.รู้สึกตัวเองเล็กลงไปเลยว่าไหม
Have you regained your bearings?รู้สึกตัวแล้วหรือครับ
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย
And I want somebody who can feel my hand when I touch him. But you can feel me.ฉันอยากมีใครสักคนที่ / รู้สึกตัวเวลาที่ฉันสัมผัสเขา
As soon as I woke up, I crashed. What's happening to me?ทันทีที่ผมรู้สึกตัว, ผมก็ตกลงมาแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่?
The car vanishes, all of a sudden, I'm on the ground in the woods.รถนั่นมันหายไป รู้สึกตัวอีกทีผมก็นอนอยู่ในป่า
1 , you are feeling awake. 2, your eyes are not that heavy.หนึ่ง เธอจะรู้สึกตัว สอง ตาเธอไม่รู้สึกหนักแล้ว
One minute I'm looking at rings, and the next I'm here, doing this.นาทีแรกฉันยังนั่งมองแหวนอยู่เลย รู้สึกตัวอีกที ฉันมาอยู่ที่นี่แล้ว และกำลังทำสิ่งนี้อยู่
I'm fatter than ever, yet the wind blows right through me.ลมพัดมาอย่างนี้ ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกตัวหนักขึ้นอีก
And that's when I realized, making fun of Caroline Krafft wouldn't stop her from beating me in this contest.แล้วเมื่อชั้นรู้สึกตัว, แม้ชั้นจะขำ Caroline Krafft แ่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิก แข่งกับชั้น ณ ที่แห่งนี้ได้
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว
No one's awoken yet?ยังไม่มีใครรู้สึกตัวเลยหรอ ?
And although they will only wake up in 10 days, they will not remember having slept at all.อีก 10 กว่าวันพวกมันจะรู้สึกตัว และจะจำไม่ได้ว่าได้เข้านิทราไป
You're really crazy right now. Have you noticed that?นายเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้ นี่นายรู้สึกตัวมั้ย
And you'll meet people who make you feel worthwhile again.พบคนที่ทำให้คุณรู้สึกตัวว่ามีค่า
It'll be over before you know it. It won't hurt.เราทำเสร็จก่อนที่นายจะรู้สึกตัวอีก มันไม่เจ็บหรอก
Is he even conscious at all?เขาชอบให้ผมข่าวหุ้นให้ฟัง เขารู้สึกตัวหรือยังคะ
Heard from somewhere that he fell unconscious five times and has metal parts all over his body.ได้ยินมาจากที่ไหนซักที่แหละ ว่าเค้าไม่รู้สึกตัวถึงห้าครั้ง และมีชิ้นส่วนเหล็กอยู่ทั่วทั้งตัวเลย
My goal is to fall unconscious six times and be a Robocop!เป้าหมายของชั้นคือ ไม่รู้สึกตัวซักหกครั้ง และกลายเป็นRobocop!
I was unconsciously becoming her little by little.ผมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเธอไปทีละนิด ละนิด
You'll be conscious to see the whole procedure.เธอจะรู้สึกตัวตลอดทั้งกระบวนการนี้
Starting to feel my age,ผมเริ่มรู้สึกตัวว่าอายุมากขึ้นแล้ว
Even though the body was found in time, kept her alive, but... but her consciousness has not recovered.ถึงจะเจอร่างของเธอทันเวลา ทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่... .. แต่เธอก็ไม่รู้สึกตัว
How is her consciousness?เธอรู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าคะ?
Not a whole lot of wiggle room there.คุณสามารถทำได้ตอนที่เขายังรู้สึกตัว
Uh, six hours... awake... w-with you operating on my heart.อืม,หกชั่วโมง... รู้สึกตัว... กับคุณกำลังผ่าตัดอยู่บนหัวใจของผม,ผม...
Awake open-heart surgery?ผ่าตัดเปิดหัวใจตอนรู้สึกตัว ผมต้องการคุยเรื่องคืนนี้
I want to talk to you about tonight. Have you heard about this awake open-heart surgery?คุณมีความคิดอะไรบางไหม๊เกียวกับ ผ่าตัดเปิดหัวใจตอนยังรู้สึกตัวเนี่ย
You said I was supposed to feel my feelings.คุณบอกว่าผมควรรู้ถึงความรู้สึกตัวเอง
Maybe I am a late bloomer.บางทีผมอาจรู้สึกตัวช้าจริงๆ
You said I'm supposed to feel my feelings!คุณบอกว่าผมควรจะรับรู้ความรู้สึกตัวเอง
Rude awakening.ผมรู้สึกตัวอย่างรุนแรงเลย
She's mostly comatose, Shawn.เธอไม่ค่อยรู้สึกตัวนะชอว์น
I won't then my body started to feel lighter and reflexes got betterอืม จากนั้นฉันก็รู้สึกตัวเบาแถมขยับตัวง่ายขึ้น
See, she'd go into these unconscious states where, um...เปล่า เธอไม่รู้สึกตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้สึกตัว
Back to top