ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insensibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insensibility*, -insensibility-

insensibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensibility (n.) สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน Syn. unconsciousness, trance, stupor, torpor
insensibility (n.) อาการกึ่งสลบ See also: อาการหมดสติ Syn. coma, unconsciousness
insensibility (n.) การเป็นลม See also: การสลบ Syn. faint, unconsciousness
English-Thai: HOPE Dictionary
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
English-Thai: Nontri Dictionary
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย

insensibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不死身[ふじみ, fujimi] (adj-na,n) invulnerability; immortality; insensibility to pain; (P)
無神経[むしんけい, mushinkei] (adj-na,n) insensibility; thick-skinned; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insensibility
Back to top