ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้จักคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้จักคิด*, -รู้จักคิด-

รู้จักคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้จักคิด (v.) think See also: ponder, consider, judge, deem, reckon Syn. มีเหตุผล Ops. สิ้นคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
English-Thai: Nontri Dictionary
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The corporation is not a person it doesn't think.บรรษัทไม่ใช่บุคคล มันไม่รู้จักคิด คนในบรรษัทต่างหากที่คิด
Yeah, my mama raised me to be a thinking man.ใช่ แม่เลี้ยงให้ผมรู้จักคิด
Whoever's children they are, they seem as though they cause trouble for them.เด็กพวกไหนกันนะ,ทำอะไรไม่รู้จักคิด เอาแต่สร้างปัญหา.
He knows you're reckless.ว่าคุณมันบ้าบิ่นไม่รู้จักคิด
Brutal, huh?ไม่รู้จักคิดบ้างไง ห๊า
Always thinking of the next step, that's called adults.ผู้ใหญ่ควรจะรู้จักคิดให้รอบคอบ
Yeah, he's a fucking kid. He's supposed to be stupid.เขายังเด็ก เด็กไม่รู้จักคิดหรอก
No, that's done. She got smart.อ้อ ใช่ เลิกกันแล้ว เธอรู้จักคิดน่ะ
What? Thinking for herself?อะไรล่ะ เพราะรู้จักคิดเองเนี่ยนะ
Since when did you do that?เธอรู้จักคิดตั้งแต่เมื่อไหร่
You should have a little consideration!คุณต้องรู้จักคิดซักหน่อยนะ!
Yes, a voracious lido and unlimited funds... a deadly combination.นั่นแหละเรเน่ผู้ไม่รู้จักพอและให้อย่างไม่รู้จักคิดเช่นกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเช่นนี้
A reptile has a small brain, but knows when to feel bad for doing something dumb.แม้ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานจะมีสมองและหัวเล็ก แต่มันก็ยังรู้จักคิด
As long as she cooks well.ควรจะระแวงมั้ย ไม่รู้จักคิดเลย
Through this spectacle we'll wake the public from its complacency and teach them to think for themselves.ผ่านหตุการณ์ครั้งนี้ เราจะปลุกประชาชนในรู้ถึงความพึงพอใจ และสอนให้เขารู้จักคิดถึงตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้จักคิด
Back to top