ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่งโรจน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่งโรจน์*, -รุ่งโรจน์-

รุ่งโรจน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่งโรจน์ (v.) prosper See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success Syn. รุ่งเรือง Ops. ตกต่ำ, ถดถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
glorify(กลอ'ริไฟ) vt. สรรเสริญ,ทำให้รุ่งโรจน์., See also: glorifier n., Syn. exalt
glorious(กลอ'เรียส) adj. รุ่งโรจน์,มีชื่อเสียง,สวยงามมาก., See also: gloriousness n., Syn. famous,splendid
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
kudos(คู'โดซ,-ดอส) n. การสรรเสริญ,ความรุ่งโรจน์
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
priming(ไพร'มิง) n. ดินระเบิด,วัตถุระเบิด,ความรุ่งโรจน์,เครื่องส่งหรือสูบฉีดน้ำมัน,ชั้นแรก,ชั้นรองพื้น
resplendence(ริสเพลน'เดินซฺ) n. ความรุ่งโรจน์,ความโชติช่วง,ความสุกปลั่ง,ความสุกสกาว,ความงามอร่าม,, Syn. resplendency
resplendent(รีสเพลน'เดินทฺ) adj. รุ่งโรจน์,โชติช่วง,สุกปลั่ง,สุกสกาว,งามอร่าม, Syn. gleaming
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
English-Thai: Nontri Dictionary
glorious(adj) มีชื่อเสียง,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,สว่างจ้า,รุ่งโรจน์,เปล่งรัศมี
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
lustre(n) ชื่อเสียง,ความรุ่งโรจน์,แสงเหลือบ,โคมระย้า
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์
resplendence(n) ความช่วงโชติ,แสงสกาว,ความรุ่งโรจน์
resplendent(adj) ช่วงโชติ,สุกสกาว,รุ่งโรจน์,สุกปลั่ง
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lustrous (adj.) รุ่งโรจน์ See also: สุกใส, ช่วงโชติ Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
halo (n.) ความรุ่งโรจน์
luster (n.) ความรุ่งโรจน์ See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์ Syn. excellence, glory, spendor
lustrously (adv.) อย่างรุ่งโรจน์ See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ
spendor (n.) ความรุ่งโรจน์ See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์ Syn. excellence, glory
sun (n.) คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ See also: ความรุ่งโรจน์, ความโดดเด่น Syn. brilliance, glory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Must be surprising, I'm just surmising ♪ ♪ I win, thrive, soar, higher ♪ ♪ Higher, higher, more fire ♪ ♪ I came to win ♪#ต้องตกตะลึง เหมือนที่ฉันคะเนไว้# #ฉันจะชนะ รุ่งโรจน์ และเหินบินให้สูงเสียดฟ้า# #สูงขึ้น สูงไปจนเสียดฟ้า#
He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me and to all of us.เขาจะบินเข้าไปในสายรุ้ง เป็นแสงแห่งความหวัง ในอนาคต อนาคตที่รุ่งโรจน์ ที่เป็นของคุณ
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ
Just another glory rider, I guess.เพียงอีกหนึ่งความรุ่งโรจน์ของ ไรเดอร์ฉันคิดว่า
In sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times,ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา...
It's a prestigious line of work with a long and glorious tradition.มันเป็นงานที่มีเกียรติ... และประเพณีที่รุ่งโรจน์และสืบทอดมายาวนาน
Yes, it's glorious, isn't it?ใช่มันรุ่งโรจน์ไม่ได้หรือไม่
But what a glorious end to your final crossing... if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all.แต่นี่เป็นเที่ยวสุดท้าย อันรุ่งโรจน์ของคุณ ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ
Being a citizen there promises eternal peace, and the army with mysterious powers promises the victory for the final war.มีพลเมืองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่อย่างสันติตลอดกาล และมีกองทัพที่สาบานจะนำความรุ่งโรจน์มามอบให้
Radiator Springs, the glorious jewel strung on the necklace of Route 66, the mother road!บ่อน้ำพุร้อน, อัญมณีรุ่งโรจน์ หงุดหงิดบนสร้อยคอของเส้นทาง 66 ถนนแม่!
I am filled with tears of ecstasy, for this is the most glorious day of my life!ฉันเต็มไปด้วยน้ำตา แห่งความปีติยินดี สำหรับวันนี้เป็นวันที่รุ่งโรจน์ ที่สุดในชีวิตของฉัน!
This is the most glorious day of my life.นี้เป็นวันอันรุ่งโรจน์ที่สุดในชีวิตของฉัน
The enemy outnumber us a paltry three to one.และนำทางสู่ความรุ่งโรจน์ ที่ทุกสิ่งจักสมปรารถนาสืบไป เพื่อนทหารเอย...
With the convention coming up, why should you both miss your moments of glory?ที่มีการประชุมขึ้นมาว่าทำไมคุณทั้งสองควรพลาด ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ของคุณ?
May the peace and blessings and glory of God, the Almighty, be upon you.ขอให้ความสงบ คำอวยพร_BAR_ อันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่กับท่าน
The future greets you with its magic mirror, reflecting each golden moment, each emboldened choice.อนาคตอยู่รอต้อนรับ ทุกคนอยู่ด้วยกระจกวิเศษ ที่จะฉายสะท้อนภาพช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ ของทางเลือกที่มี
Today, let us open the windows of our hearts and peep outside to see the little-little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun.วันนี้ ให้เราเปิดหน้าต่างของหัวใจ แล้วมองไปข้างนอก เพื่อให้เห็นหยดน้ำฝน เพื่อพบเจอพระอาทิตย์ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ สายรุ้งทอประกาย จงสุขสันต์ สำราญใจ
Haven't I killed you before?เอาความรุ่งโรจน์ทั้งหมดไป?
The possibilities for the advancement of scienceความเป็นไปได้สำหรับความรุ่งโรจน์ของวิทยาศาสตร์
Kudos to you and your inner thesaurus, mr.ความรุ่งโรจน์เพื่อคุณและภายในพจนานุกรมคุณ.
It was glorious.มันเป็นความรุ่งโรจน์
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน
I know it sounds bad, but it is, in fact, part of a very structured plan.ฉันรู้มันฟังดูแย่, แต่มันจริง มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรุ่งโรจน์นะ
The Geum family's glory is in your hands, okay?ความสดใสรุ่งโรจน์ของครอบครัวกึมของเรา อยู่ในมือแกแล้วนะ เข้าใจไหม?
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย
As many of you in the physics department might know, my career trajectory has taken a minor detour.อย่างที่หลายคนในแผนกฟิสิกส์รู้ อาชีพอันรุ่งโรจน์ของผม เจออุปสรรคนิดหน่อย
There our system will blossom!ระบบพวกเราจะต้องรุ่งโรจน์
Our fortunes rise, like your cock.อนาคตอันรุ่งโรจน์ของเรา เหมือนกับไอ้จ้อนของท่าน
I fear our vigil will not be of long duration. Please continue.ช่วงสุดท้ายของปี 1925 ปีแห่งการ เบียดเสียด ปัญหา และความรุ่งโรจน์
# While he lays his glory by ## อวยชัยแด่ความรุ่งโรจน์ #
"to music glory"เพื่อความความรุ่งโรจน์แห่งดนตรี
Yeah, I can almost see the halo.ผมเกือบเห็นความรุ่งโรจน์ แล้วเชียว
Let me take a squadron of my strongest Lanterns against this enemy and I'll prove to you our best days are not behind us.ให้ข้านำกลุ่มแลนเทรินของข้าที่เก่งที่สุด จัดการศัตรูเอง ข้าจะพิสูจน์เอง วันที่รุ่งโรจน์ไม่ได้หายไปหรอก
Yet another glorious achievement in the whole firmament of starring moments for your brother Fabious.ความสำเร็จที่รุ่งโรจน์อีกเรื่องหนึ่ง ในบันทึกช่วงเวลาแห่งความสำเร็จทั้งหมด ของพี่ชายท่าน เจ้าชายฟาเบียส
Surely there must have been one somewhere in the history of this kingdom, of your illustrious life.มันน่าจะมีซักคืน ในประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรนี้ ถึงเรื่องชีวิตที่รุ่งโรจน์ของท่าน
We are one glorious Emperor nation!เราเป็นรุ่งโรจน์ จักรพรรดินีของประเทศ
So you must be Glorious.คุณต้องเป็นรุ่งโรจน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่งโรจน์
Back to top