ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รามือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รามือ*, -รามือ-

รามือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รามือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen Syn. วางมือ
รามือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen Syn. วางมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a feeling it ain't over.รู้สึกไอที่บุกมานี่น่ะ มันยังไม่รามือหรอก
Those guys don't give up, huh?คนพวกนั้นไม่ยอมรามือเลยนะ
Reporter Baek, he won't back down so easily.นักข่าวเบค เขาไม่รามือง่ายๆ
Don't worry -- I won't hurt them, provided you and Jolly Green stand down.อย่าห่วงไปเลย ฉันไม่ทำร้ายพวกเขาหรอก ถ้านายกับพี่ยักษ์ยอมรามือ
If you stood down, which you hardly did.ถ้าเจ้ารามือ... ซึ่งพวกเจ้าแทบจะไม่
But Humpty would not give up so easily.แต่ว่าเจ้าไข่ฮัมพ์ตี้... ไม่ยอมรามือง่ายๆ
So, for both of us, would you please back down?เพื่อเราทั้งสองคน ผมว่าคุณรามือจะดีกว่า
Maybe Dale had a bone to pick, and he's still picking it.บางทีเดลอาจมีเรื่องอยากร้องเรียน และเขายังไม่รามือ
Elias isn't gonna take this lying down, Finch.อีไลอัสไม่ยอมรามือง่ายๆแน่ ฟินช์
Do one of you guys mind giving us a hand with our bags?ตอนหนึ่งพวกคุณ ใจให้เรามือกับกระเป๋าของเรา?
Okay, so now that the whole N.A.T. Club is out of Rosewood, do you think that "a" will retire?ตกลงว่า,ตอนนี้สมาชิกทั้งหมดของ N.A.T คลับออกจากโรดวู๊ดไปแล้ว. เธอคิดว่า "A" จะยอมรามือมั้ย
Erin, he's stalking this team. No one's gonna give it up.เอริน เขาสะกดรอยทีมนี้ ไม่มีใครยอมรามือหรอกนะ
No one's going to give it up.ไม่มีใครยอมรามือหรอกนะ
Your husband is the unrelenting sort.สามีคุณไม่ยอมรามือเลย
That means, they're not gonna stop coming until they've got her.นั่นคือพวกมันจะไม่รามือ จนกว่าจะได้ตัวเธอ
I think the Sons of the Harpy have stopped killing because their leader was made king.คิดว่าบุตรฮาร์ปี้จะรามือ เพราะผู้นำได้เป็นราชาหรือ?
Oh, we can handle it. We're professionals.ไหวอยู่แล้ว เรามืออาชีพ
We take inventory of what we have left and finish what we started.เรานับของที่เรามือยู่ และทำสิ่งที่เราเริ่มไว้ให้จบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รามือ
Back to top