ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเหเร่ร่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเหเร่ร่อน*, -ระเหเร่ร่อน-

ระเหเร่ร่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเหเร่ร่อน (v.) wander See also: roam, rave, stray Syn. ระเหระหน, ร่อนเร่, เร่ร่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled
English-Thai: Nontri Dictionary
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
It beats working for my old man.ฉันเลยต้องระเหเร่ร่อนไปทำงานกับพ่อฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเหเร่ร่อน
Back to top