ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับเดียวกัน*, -ระดับเดียวกัน-

ระดับเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับเดียวกัน (v.) be straight Syn. แนวเดียวกัน, แถวเดียวกัน,
English-Thai: HOPE Dictionary
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
English-Thai: Nontri Dictionary
coordinate(adj) ที่เท่ากัน,ที่ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,ที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordinate (adj.) ระดับเดียวกัน See also: เท่ากัน Syn. equal, coequal
level (adj.) ระดับเดียวกัน See also: เสมอกัน, เท่ากัน Syn. equal
coordinate (n.) บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน
flat (adj.) ราบเรียบระดับเดียวกัน (เสียง) See also: ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ Syn. monotonous, unchanging Ops. interesting
flush (adj.) ราบเป็นระดับเดียวกัน See also: ราบเรียบเป็นระดับเดียวกัน Syn. level, even, flat Ops. rough, uneven
level down (phrv.) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน Ops. level up
line up (phrv.) เขียนหรือพิมพ์อยู่ระดับเดียวกัน See also: เขียนหรือพิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
line up alongside (phrv.) ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน Syn. line up with
line up with (phrv.) ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน Syn. line up alongside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're not equals. Slessman's smart, but he is a submissive personality.พวกเขาไม่ได้ระดับเดียวกัน สเลสแมนฉลาด แต่เขาเป็นคนอ่อน ๆ
Hey, we're the same level. Let's go out.นี่ พวกเรามันระดับเดียวกัน ทำไมไม่ควงกันเองล่ะน้อง
The fishermen who are eating dolphin are poisoning themselves, but they're also poisoning the people that they're selling it to.เพราะทั้งคนและโลมา จัดอยู่ในระดับเดียวกัน ของห่วงโซ่อาหาร เวลาคุณเห็นโลมาหัวขวด...
Can really stay at that same level,อยู่ในระดับเดียวกันนั้น
I didn't know you were someone who ignored family, qualifications, and education, while choosing to touch lips with someone who can't understand and isn't on the same level...ฉันไม่สนใจเรื่องครอบครัวคุณ การศึกษา ทักษะของคุณ ฉันรู้ดีว่าเราไม่ได้อยู่ใระดับเดียวกัน และคุณก็มาจากพื้นฐานที่ต่างจากฉัน แต่ฉันไม่นึกว่าคุณเป็นคนแบบที่ แทนที่มันด้วยเซ็กส์
Partners are people with the same level of capabilities.คู่หูคือคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกัน
There are also partners without similar level of capabilities as well.คู่หูที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันก็มีนะคะ
Up top. Oh! Ah, you wanna fight on the same level.ขึ้นบน อยากสู้ระดับเดียวกันมั้ย
He didn't have a lot of people that could play at his level.เขาไม่ค่อยมีใคร ที่พอจะเล่นระดับเดียวกันได้
It's got one of the best decks around.เป็นรุ่นที่สวยที่สุดในระดับเดียวกัน
Peer review threw it back at me.ตอนตรวจทานระดับเดียวกัน ถูกตีกลับ
This kill doesn't show the same level of confidence that Mark showed with his previous victims.การฆ่าครั้งนี้ไ ม่ได้แสดงถึงความมั่นใจระดับเดียวกัน ที่มาร์กเคยทำกับเหยื่อรายก่อนๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับเดียวกัน
Back to top