ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดมกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดมกำลัง*, -ระดมกำลัง-

ระดมกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mobilize (vi.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
mobilize (vt.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
marshalcy (n.) การระดมกำลัง
marshalship (n.) การระดมกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mobilize FEMA with full radiation protocol.ระดมกำลังหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้โดนสารกัมมันตรังสี
Big fucking manhunt mobilizing out there.มีการระดมกำลังตามล่า มโหฬารเลยข้างนอกนั่น
Order the Landmates to start mobilizing now.ออกคำสั่งระดมกำลังหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้
We mount our offensive in four days.เราจะระดมกำลังจู่โจมใน 4 วัน
Right now it's all about mobilizing our base.ตอนนี่มันอยู่ที่การระดมกำลังฐานของเรา
Breaking news coming in live.นี่คือถ่ายทอดสดข่าวด่วน ตำรวจพรมแดน ระดมกำลัง..
Thank you. - Wait, you think Malick's mobilizing?เดี๋ยว คุณคิดว่ามาลิคกำลังระดมกำลังเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดมกำลัง
Back to top