ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระจันทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระจันทร์*, -ระจันทร์-

ระจันทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์
English-Thai: HOPE Dictionary
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
semilunar(เซมมิลู'นะ) adj. ครึ่งรูปพระจันทร์,เสี้ยวพระจันทร์
English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
lunar(adj) เกี่ยวกับพระจันทร์,ทางจันทรคติ
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crescent (adj.) ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
honeymoon (n.) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon (vi.) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: ไปฮันนีมูน
lunar (n.) การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
lunar (adj.) เกี่ยวกับพระจันทร์ Ops. solar
lunar (adj.) คล้ายพระจันทร์ (รูปร่าง) เช่น กลม, ครึ่งเสี้ยว
lune (n.) รูปพระจันทร์ครึ่งซีก See also: รูปพระจันทร์เสี้ยว, รูปวงจันทร์
moon (n.) พระจันทร์ See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
moonrise (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น Syn. moonset
moonset (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น Syn. moonrise
semilunar (adj.) ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว See also: เสี้ยวพระจันทร์, ซึ่งเป็นเสี้ยววงกลม Syn. crescent, semilunar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is that when the red moon comes out once every month?หมายถึงพระจันทร์สีแดง ที่ปรากฏทุกเดือนน่ะเหรอ?
Tonight it seems that even the moon is jealous of me.ดูเหมือนคืนนี้ แม้แต่พระจันทร์ ก็ยังอิจฉาข้านะ
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง"
"Across the desert and through the mountain to the Canyon of the Crescent Moon.""ข้ามทะเลทราย และทะลุผ่านภูเขา ไปที่ แคนยอน (หน้าผา) ของพระจันทร์เสี้ยว."
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน
Besides, it's a full moon outside!มิหน่ำซ้ำ, พระจันทร์เต็มดวงด้วย!
Something just flew across the moon.มีบางอย่างบินผ่านพระจันทร์ไปเมื่อกี้.
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."
'Cause when the full moon starts to climb, we'll all sing outเพราะ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง และดวงดาวขึ้นมา เราทุกคนจะร้องเพลง
Imagine if each day a man must try to kill the moon.ลองนึกดูซิ ถ้าวันหนึ่ง มนุษย์พยายามที่จะกำจัดพระจันทร์
The moon runs away.แล้วพระจันทร์ก็หนีไป
Both Sides Now) Moons and Junesเพลง โบท ไซด์ นาว) พระจันทร์และเดือนมิถุนายน
Brightly shone the moon that nightในค่ำคืนที่พระจันทร์ฉายแสงสุกปลั่ง
Just two days till full moon.แค่สองวันพระจันทร์เต็มดวง
When the full moon rises tomorrow you will change, you will kill, and you will feed.พรุ่งนี้ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง ...คุณจะกลายร่าง, คุณจะฆ่า,และหาอาหาร
As if the moon went into the clouds. As if, like, or as.เมื่อพระจันทร์ถูกบดบังโดยก้อนเมฆ
It's the same moon we see from the palace.นี่เป็นพระจันทร์ดวงเดียวกันกับ ที่เราเคยเห็นที่พระราชวัง
She's on her honeymoon.เธอไปดื่นน้ำผึ้งพระจันทร์.
Honeymoon?น้ำผึ้งพระจันทร์ ? !
With each full moon... ... henolongerrememberswhoheis.หลังแปลงร่างเมื่อพระจันทร์เต็มดวง พวกเค้าจะจำไม่ได้ว่าเค้าเองเป็นใคร
# I'll be looking at the moon # # But I'll be seeing you... #ฉันจะมองขึ้นไปบนพระจันทร์ / ฉันจะมองเห็นคุณ... .
And there's a moon and a star.มีพระจันทร์กับดาวอีกดวง
They could determine their position by the moon and the stars.เขาสามารถคะเนตำแหน่งของพวกเขา จากพระจันทร์และหมู่ดาวต่างๆ
Boeun's on her honeymoon and we're on our fieldtrip.โบอ้วน ไปดื่มนำพึ่งพระจันทร์ เราก็มาทรรศนะศึกษา
And I have the moon in my roomฉันมีพระจันทร์ แขวนอยู่ในห้องด้วยนะ
And I have the moon in my roomและนี่ก้อพระจันทร์ในห้องของฉัน
You guys both do the crosswords in pen... and know what a kitchen should feel like and what the moon really is.คุณสองคนใช้ปากกา เล่นปริศนาอักษรไขว้ และรู้ว่าห้องครัวต้องเป็นยังไง และพระจันทร์ทั้งที่จริงคืออะไร
In this great day, One third into the year, when the moon and the sun meet at half day, we, swimmers, stand up and start to walk.ในวันดีวันนี้ วันที่หนึ่งส่วนสามของปี ณ เวลาที่พระจันทร์และดวงอาทิตย์พบกันครึ่งทางบนฟากฟ้า พวกเรา เหล่านักว่ายน้ำทั้งหลาย ผุดลุกขึ้นยืน และเริ่มต้นออกเดิน
It's time for the return time for the 3rd march, the walk of the moon.ได้เวลาต้องกลับแล้ว เดินทางกันรอบสาม - การเดินทางของพระจันทร์
We return to... the water for the year's most beautiful moons.เราหวนคืนสู่ แหล่งน้ำ เพื่อไปสู่ปีที่ พระจันทร์งดงามที่สุด
One day, far away, this famous day of 1/3 of the year ...when the sun and the moon meet in the sky, ...we'll have to jump out of the sea and become walkers again.วันหนึ่ง ไกลออกไป วันอันสำคัญ หนึ่งใน สามของปี เมื่อพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ พบกัน ณ ขอบฟ้า เราต้องกระโดด
"We have a beautiful full moon tonight.""คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยนะครับ"
Stir red tea with a silver spoon on a full moon night, and a cute fairy will appear.คนชาแดงด้วยช้อนเงิน ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เทวดาน้อยจะปรากฎตัว
Computing the mutual gravitational interaction between the earth,sun and moon?คำนวณหาความสัมพันธ์ของแรงดึงดูด/Nระหว่างโลก พระอาทิตย์และพระจันทร์อย่างนั้นหรือ?
Oh, the moon, the stars, the shimmering skyline.ก็ พระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้าระยิบระยับ
Three little pigs' ribs... and a cow-that-jumped-over-the-moon burger... with fries.ซี่โครงหมูสามตัว และ เบอร์เกอร์วัวซึ่งกระโดดข้ามพระจันทร์ พร้อมกับแมลงวัน
Orange moon lies low.ระจันทร์สีส้ม ลอยคล้อยต่ำ
Man, the moon be playin' with me, dawg.ระจันทร์เล่นตลกกับฉัน
Look, man, you back in the hood now, man. You best forget that moon.ฟังนะ นายกลับมาที่นี่แล้ว ลืมพระจันทร์ดวงนั้นไปดีกว่า

ระจันทร์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระจันทร์
Back to top