ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยเชื่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยเชื่อม*, -รอยเชื่อม-

รอยเชื่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยเชื่อม (n.) item Syn. ข้อต่อ, รอยต่อ
รอยเชื่อม (n.) joint See also: node, connection, link, articulation Syn. รอยต่อ
รอยเชื่อม (n.) joint See also: connection, juncture, junction, knot, link Syn. รอยต่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
filletรอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ collar ๑] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tack weldรอยเชื่อมยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collar๑. รอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ fillet]๒. รอยเชื่อมวงรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
legขา [รอยเชื่อมมุม] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toeขอบแนวเชื่อม, ขอบรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld๑. งานเชื่อม๒. รอยเชื่อม๓. เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
combined (adj.) ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน
jointed (adj.) ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน Syn. combined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยเชื่อม
Back to top