ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีคุณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีคุณค่า*, -มีคุณค่า-

มีคุณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีคุณค่า (v.) be worthy of See also: deserve, be worthwhile, be valuable Syn. มีค่า, สมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
unworthy(อันเวิร์ธ'ธี) adj. ไม่คู่ควร,ไม่สมควร,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีคุณค่า. n. บุคคลที่ไม่คู่ควร., See also: unworthily adv. unworthiness n.
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold,brave,daring,stout
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy
English-Thai: Nontri Dictionary
unworthy(adj) ไม่คู่ควรกัน,ไม่มีคุณค่า,ไม่น่าเชื่อถือ
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์
worth(adj) สมควร,คุ้มค่า,มีคุณค่า,มีราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nutritious-มีคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
Medicamentsตัวยาที่มีคุณค่าในการรักษา, ตัวยาสำคัญ [การแพทย์]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
meanuseful (adj.) มีคุณค่า See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก Syn. important, significant Ops. insignificant, unimportant
valent (suf.) มีคุณค่า See also: มีค่า
valuable (adj.) มีคุณค่า See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก Syn. meanuseful, important, significant Ops. insignificant, unimportant
count with (phrv.) มีคุณค่ากับ See also: มีค่ากับ
place something at a premium (idm.) มีคุณค่าสูง Syn. place on, put at
low (adj.) มีคุณค่าอาหารต่ำ
rate as (phrv.) มีคุณค่าเหมือน See also: มีค่าเป็น Syn. rank as
adorn with (phrv.) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า See also: ประดับประดา Syn. decorate with
asset (n.) สิ่งที่มีคุณค่า
bum (adj.) ไม่มีคุณค่า See also: ไร้ประโยชน์
count out (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคน) ไม่มีคุณค่า (คำไม่เป็นทางการ)
find (n.) สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ
fodder (n.) คนหรือสิ่งที่มีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียว
nihilistic (adj.) ซึ่งเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดมีคุณค่าโดยเฉพาะทางศาสนา/หลักศีลธรรม
rate at (phrv.) เห็นว่ามีคุณค่า See also: ดูว่ามีค่า Syn. value at
salt of the earth (idm.) คนที่มีคุณค่า
talk down to (phrv.) พูดคุยกับ (บางคน / กลุ่ม) ราวกับว่าเขามีคุณค่าน้อยหรือฉลาดน้อยกว่า See also: พูดดูถูก Syn. play down to
valuableness (n.) ความมีคุณค่า
valuably (adv.) อย่างมีคุณค่า
worthily (adv.) อย่างมีคุณค่า See also: อย่างคุ้มค่า Syn. truly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A decade and a half. That's worth something, right?15 ปี มีคุณค่า บางอย่าง ใช่มั้ย?
My cute, charming, salt-of-the-earth, Missouri guy.เขาน่ารัก น่าหลงใหล มีคุณค่า และยังเป็นคนมิซซูรี
Sentimental value. Nice touch.มีคุณค่าทางจิตใจ ซึ้งมากเลย
Much more valuable, actually.มีคุณค่ามากทีเดียว จะว่าไปแล้ว
And you are worthy of something!มีคุณค่าสำหรับบางอย่าง
Grandiose sense of self-worth?มีคุณค่าในตัวเองสูง ?
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง.
I wanted to buy you some candy but a yolk is more nourishing, healthier.ฉันอยากจะซื้อขนมให้คุณ แต่... ... ไข่แดงมีคุณค่ามากขึ้นมีสุขภาพดี
Never know what you're worth.ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีคุณค่า
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Ned, we're providing a valuable community service here.เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่
There are only four questions of value in life, Don Octavio.มีแค่สี่คำถาม ที่มีคุณค่าต่อชีวิต ดอน อ็อคตาวิโอ
I could not have parted with you to anyone less worthy, Lizzy.พ่อจะไม่ยอมให้ลูกแยกออกไป กับใครที่มีคุณค่าน้อยกว่านี้ ลิซซี่
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด
It's a historic opportunity. The world needs... You, Ellie.มันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ความต้องการของโลก
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก
How charming to think a monastery has actually produced something... something worthwhile.น่าคิดนะว่าทางวัดสามารถปั้นเด็กบางคน ให้มีคุณค่าขึ้นมาได้
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า
And everybody learns a valuable lesson.และแล้วทุกคนก็ได้บทเรียนที่มีคุณค่า
I'll show you how valuable Elle Woods can be!ฉันจะทำให้เห็นว่าแอล วู้ด มีคุณค่าอะไรบ้าง
We all seem to have a price. don't we?พวกเรามีคุณค่าทั้งหมดใช่ไหม?
They produce services and goods that are of value to all of us that make our lives better and that's a good thing.บริษัทที่ผลิตบริการและสินค้า ที่มีคุณค่าแก่พวกเราทุกคน ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี
Giving her a wonderful day.ให้วันที่มีคุณค่ากับหล่อน
I can let you in on a couple of secrets.1. ควรเอาสมองไปคิดในสิ่งที่มีคุณค่า
Now we don't have any fringe benefitsเดี๋ยวนี้เราแทบไม่มีคุณค่าอะไรเลย
If you're poor, you should have just quit. It doesn't concern you.การจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าของ F4 เราต้องใช้ทั้งเงินและเวลาจำนวนมาก
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น
He spent so much time tellin' me I was no good, tellin' me I was nothin',เขาพร่ำบอกฉันว่าฉันไม่ดีไม่มีคุณค่า
Twenty-four-carat gold. It's worth a fortune.ทอง 24 กระรัต มีคุณค่ามหาศาลทีเดียว
You know, each employee has an appropriate role, right?คุณก็รู้ ลูกจ้งาแต่ละคนต้องมีคุณค่าในตัวเอง ใช่ไหม
It makes demands in exchange for singularity.มันต้องทำให้มีคุณค่า
Which one of us has more inherent worth?ใครมีคุณค่าในตัวเองมากกว่ากัน
Everyone has a moment when they realize their value system is different from their parents'.ทุกคนก็มีช่วงเวลา ที่พวกเขาคิดได้ว่าการมีคุณค่าของเขา ต่างจากของพ่อแม่
I-I can't tellif she's worth it.ผม ผม บอกเธอไม่ได้ว่าเธอมีคุณค่า
Eat them slow, 'cos every one's a prize!กินช้าๆ เพราะทุกชี้นมีคุณค่า!
You know, I think we all learned a valuable lesson.คุณจะรู้ว่าผมคิดว่า เราทุกคนได้เรียนรู้ เป็นบทเรียนที่มีคุณค่า
I never saw you bring me back my prices for itชั้นยังไม่เคยเห็นนายทำให้ ชั้นรู้สึกมีคุณค่าพอ
And if this relationship is about changing my name or religion... then I'm sorry, I don't think it's worth the effort.และถ้าความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนชื่อและศาสนา งั้น ผมก็เสียใจ ผมไม่คิดว่า มันเป็นพยายามมีคุณค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีคุณค่า
Back to top