ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มาตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มาตรา*, -มาตรา-

มาตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาตรา (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด
มาตรา (n.) system See also: unit, standard
มาตรา (n.) text
มาตราส่วน (n.) scale Syn. อัตราส่วน
มาตราส่วน (n.) scale Syn. อัตราส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
clause(คลอส) n. มาตรา,อนุประโยค,ประโยคเล็ก,ข้อย่อย
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
incommensurable(อินคะเมน' เชอระเบิล) adj. เปรียบเทียบไม่ได้, ไม่ได้สัดส่วน, ไม่มีมาตราฐาน. -n. สิ่งที่เปรียบเทียบไม่ได้, สิ่งที่ไม่ได้มาตราฐาน., See also: incommensurability, incommensurableness n. incommensurably adv., Syn. incomp
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง,อัน,ชิ้น,สิ่งของในรายการ,รายการในบัญชี,ข่าว,มาตรา,ข้อ. adv. ด้วย,เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ,ลงบันทึก
kanamajiri(คา'นะมา'จิรี) n. ตัวหนังสือมาตราฐานของญี่ปุ่น
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
scale-down(สเคล'เดาน์') n. การหดลง,การลดลง,การเลื่อนลงตามมาตราส่วน
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part,division,district
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด,รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง,อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class,ca
English-Thai: Nontri Dictionary
clause(n) อนุประโยค,อนุมาตรา,มาตรา,ข้อย่อย,ประโยค
criterion(n) มาตรฐาน,บรรทัดฐาน,เกณฑ์,มาตรา
litre(n) มาตราตวงเป็นลิตร
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dimeterมาตราสองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heptameterมาตราเจ็ดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hexameterมาตราหกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meter; metreมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
metre; meterมาตรา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
octameterมาตราแปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
octonary scaleมาตราฐานแปด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentameterมาตราห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quinary scaleมาตราฐานห้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scaleมาตราส่วน, สเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
senary scaleมาตราฐานหก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Wentworth grade scaleมาตราขนาดตะกอนเวนต์เวิร์ท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marking upการแก้ไขร่างกฎหมาย (เรียงมาตรา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scaleมาตราส่วน, ระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
orthographic drawingภาพฉาย, ภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด สัดส่วน มาตราส่วนและหน่วยในการวัด เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลองหรือต้นแบบได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
real modeภาวะจริงภาวะการทำงานของเครื่องพีซีซึ่งยอมให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำมาตราฐานขนาด 640 กิโลไบต์ เท่าที่ DOS กำหนดให้ในขณะที่ใช้วินโวส์ โปรแกรมจะใช้หน่วยความจำ 640 กิโลไบต์ด้วยการทำงานในภาวะป้องกัน ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ก้าวก่ายกับโปรแกรมอื่นในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปมาดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ [คอมพิวเตอร์]
Small Computer System Interfaceสกัสชีเป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
longtitude (n.) มาตราวัดโดยฝ่ามือ Syn. length
palm (n.) มาตราวัดโดยฝ่ามือ Syn. length, longtitude
grain (n.) หน่วยมาตราชั่ง
hectogram (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. See also: เฮกโตกรัม Syn. hectogramme
hectogramme (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. See also: เฮกโตกรัม
hectoliter (n.) หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร See also: เฮกโตลิตร
hectometer (n.) หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต See also: เฮกโตเมตร Syn. hectometre
hectometre (n.) หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต See also: เฮกโตเมตร
hektogram (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.
orangutan (n.) ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)
stone (n.) หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you aware that according to article one, section 25 of the Maryland constitution, I'm allowed to fish in public water?รู้หรือเปล่าว่า มาตรา 1 วรรคที่ 25 ตามกฎหมายของแมร์รี่แลนด์ บอกว่าผมมีสิทธิ์ตกปลาที่ไหนก็ได้ ?
Sir,i don't want to slap you with a 44/16,but i will.คุณครับ ผมไม่อยากจะฟ้องคุณ มาตรา 44/16 หรอกนะ แต่ก็ไม่แน่
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7
No, 282 articles, most of which covers business relations to marriage life.ไม่ใช่ค่ะ มีทั้งหมด 282 มาตรา ซึ่งส่วนใหญ่ ครอบคลุมธุรกรรมทางธุรกิจ จนถึงชีวิตแต่งงาน
According Sexual Violence Law, Act 11.ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำรุนแรงทางเพศ มาตรา 11
Boy with the red tricycle, girl with the straight hair it is illegal to leave items after hours per Indiana penal code 35-45, section 3.ผู้ชายที่มีสามล้อแดง กับผู้หญิงผมตรง ผิดกฎหมายถ้าทิ้งของ หลังเวลาปิด ตามประมวลกฎหมายอินเดียน่า 35/45 มาตรา 3
Although backdating options is legal, violations arise related to disclosures under IRC Section 409a.แม้ว่าสิทธิ์ย้อนหลังจะถูกกฎหมาย แต่ก็มีการฝ่าฝืนให้เปิดเผยสินทรัพย์ ภายใต้ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๙ ก.
You forgot about Sarbanes-Oxley.ภายใต้IRC มาตรา 49 a
Now, Article 1, Section 8 of the U.S. Constitution set forth that a district of no more than 10 miles square should house the new seat of government.ตอนนี้มาตรา 1 มาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดไว้ ที่อำเภอไม่เกิน 10 ตารางไมล์ ควรบ้านที่นั่งใหม่ของรัฐบาล ไม่มีใครรู้ว่าทำไม
Too late, it's not convenient. A convenient date must be mutually agreed That's Section 17C.ไม่ได้ ต้องเป็นวันที่ทั้งคู่สะดวก มาตรา 17ค.
Section 216 of the Patriot Act allows us to circumvent probable cause in the face of a national security threat, in this case,มาตรา 216 กฏหมายต่อการก่อการร้าย ไม่ให้เราหลีกเลี่ยง เหตุสงสัย ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง
Section 34 of the Property Act: A landlord must give clear warning if he wants to inspect the property.มาตรา 34ในกฎหมายอสังหาฯ เจ้าของบ้านเช่าต้องแจ้งก่อนมาตรวจ
Article 68-C Immigration Act.มาตรา 68-C พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง.
Article 75 says that because your child is living in dangerous conditions, I'm gonna take him down to Child Services.มาตรา 75 บอกว่า ถ้าเด็กๆ อาศัยอยู่ในสถานที่อันตราย ผมมีสิทธิ์ที่จะนำลูกๆคุณ ไปยังสถานเลี้ยงเด็กน่ะ เข้าใจ?
A D notice has been slapped on the entire incident.มาตราการ D จะถูกใช้กับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ (D Notice เป็นการร้องขอสำหรับการงดเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ)
Standard cub fantasy.มาตราฐานทั่วไปของลูกเสือ
He's going to be judged by people of a different standard.เขาจะต้องถูกตัดสินจาก ผู้คนที่มีหลากหลายมาตราฐาน
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู
This is the statute that is well-known.นี่คือข้อกฎหมายที่ทราบกันดี (โรเบิร์ต เบนสัน ศาสตราจารย์กฎหมาย มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ) มาตรานี้เคยนำมาใช้
We're going to find Skull Island.เรือเขาหลงไปเกยเกาะๆ นึง ทางตะวันตกของสุมาตรา
...heightened security measures are now in place....สนามบินได้มีมาตราการรักษาความปลอดภัย
Because now we're going to have to take measures to keep your daughter quiet.เพราะตอนนี้เราจะต้องใช้มาตราการ เพื่อให้ลูกสาวนายเงียบ
That is because that idiot Punjabi boy accepted a challenge..นั่นเพราะหนุ่มปันจาบที่โง่ได้มาตราฐานคอยกระตุ้นอยู่...
As long as no one knows you're here,y I'll be back.แล้วฉันจะกลับมาตราบใดที่แกอยู่ที่นี่ แกจะปลอดภัย
And we can let their sacrifice remind us that sometimes the very measures we put into place to safeguard our liberty become threats to liberty itself.ต่อความเสียสละของพวกเขา และมันจะเป็นสิ่งเตือนใจเรา.. ว่าบางครั้ง มาตราการมากมายที่เราวางไว้
When the plane lands, the same precautions will be taken.เมื่อเครื่องบินลงจอด มาตราการปลอดภัยไว้ก่อนจะนำมาใช้
It's in the agents' manual,section 35,sub-section two,clause E: Seizure of evidence.ในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องสภาพบังคับ มาตรา35ส่วนที่2ข้อEว่าด้วยเรื่องการยึดหลักฐาน.
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย
We have to put an end to this.เราจะใช้มาตราการณ์นี้\ เมื่อจำเป็นที่สุดเท่านั้นนะ
Classic signs of an upper-Lobe tumor.ลักษณะมาตราฐานของอาการเนื้องอกที่ระบบทางเดินหายใจ
There are also classic signs of an adrenal problem.เป็นลักษณะมาตราฐานของคนที่มีปัญหากับต่อมหมวกไต
That your version of morality?นั่นมาตราฐานศีลธรรมคุณหรือ?
No, we're not going there on the 25th amendment.ไม่,เราจะไม่ใช้มาตรา 25 เด็ดขาด
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ
My eyesight is great too. It's better than 20/10.สายตาของคุณดีมาก ถึงว่าอยู่ในมาตราฐาน 20/10
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่
I don't care what you do to me.อนุมาตราสาม สี่ และห้า
Blair is being Horribly scapegoated.เพื่อมาถกเรื่องมาตราการเว็บไซด์ใหม่ของพวกนักเรียนซะอีก
But, uh, you have the bar set pretty high. Sure.แต่เอ่อ คุณเจอมาตราฐานสูงทั้งนั้น
So woof on prop 15, ohio.จงสนับสนุนมาตรา 15 โอไฮโอ้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มาตรา
Back to top