ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

length

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *length*, -length-

length ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
length (n.) ความยาว See also: ส่วนยาว
length (n.) ระยะทาง Syn. distance
length (n.) ระยะเวลา See also: ช่วงระยะเวลา Syn. duration
lengthen (vt.) ทำให้ยาวออกไป See also: ทำให้ยาวขึ้น Syn. extend Ops. shorten
lengthen (vi.) ยาวออกไป See also: ยาวขึ้น
lengthen out (phrv.) ทำให้ยาวขึ้น
lengthily (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, oratorically, talkatively
lengthways (adv.) ตามยาว Syn. longwise, longways, longitudinally
lengthwise (adv.) ตามยาว Syn. lengthways, longwise, longways, longitudinally
lengthy (adj.) ที่มีความยาวมาก See also: ที่ยาวเกินไป
lengthy (adj.) ที่ยืดยาว (คำพูด) See also: ที่ยืดเยื้อ Syn. prolonged Ops. precise
English-Thai: HOPE Dictionary
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
lengthwise(เลงธฺ'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. lengthways
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
English-Thai: Nontri Dictionary
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
lengthwise(adv) ตามยาว
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lengthความยาว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lengthความยาว, ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ในระบบ SI ความยาวมีหน่วยเป็น เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัณฑะ (n.) ancient Thai measure of length equal to one metre
องคุลี (clas.) unit of length equal to the width of a knuckle See also: unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger
อนุกระเบียด (clas.) unit of measure of length equal to one-eighth of a Thai inch
เส้น (clas.) unit of length equal to 40 metres
ตามยาว (adv.) lengthwise See also: lengthways Ops. ตามขวาง
L (abbr.) ความยาว (คำย่อของ length)
ครึ่งตัว (adj.) half-length Syn. ครึ่งท่อน Ops. เต็มตัว
ครึ่งท่อน (adj.) half-length Ops. เต็มตัว
ความยาวคลื่น (n.) wave length
ตรงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought
เหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว
แทงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought Syn. ตรงใจ
แผ่หลา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
That's the length of five football fields.นั่นเป็นความยาวของห้าสนามฟุตบอล
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน
Pins were placed throughout the length of the leg.หมอใช้หมุดตรึงตลอดช่วงขา
The length and the width should form a perfect square.ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพอดีนะ
That is the length and breadth of the window.นั้นเป็นความกว้างยาวของหน้าต่าง
That's when I noticed that the lighter's length... is exactly the same length as the diagonal itself.ตอนนั้นแหละผมเลยเห็นว่า ความยาวของไฟแช็ค.. มันเป็นระยะเดียวกันกับ มุมทะแยงระหว่างช่องนี้
This... is double the length of...นี่... . ยาวเป็นสองเท่าของ..
But this area here, there's an undersea inlet at the southern tip and it runs beneath the entire length of the island.แต่... ...บริเวณนี้ มันจะมีเวิ้งน้ำอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงปลายเกาะทางทิศใต้
There are good people, who are in politics in both parties who hold this at arm's length because if they acknowledge it and recognize it, then the moral imperative to make big changes is inescapable.คนเหล่านี้ดีๆทั้งนั้น มีทั้ง 2 พรรคการเมือง คนที่ยืนดูอยู่ห่างๆ
African-American. About the right length of torso.อัฟฟาริกัน-อเมริกัน สัดส่วนความสูงของชิ้นส่วน
The length from here to here is shorter than from here to here.ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ มันสั้นกว่า จากตรงนี้ถึงตรงนี้

length ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, 破折号 / 破折號] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash)
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, 学制 / 學制] educational system; length of schooling
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
英寸[yīng cùn, ㄘㄨㄣˋ, 英寸] inch (unit of length equal to 2.54 cm.)
工龄[gōng líng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˊ, 工龄 / 工齡] length of service; seniority
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, 庹] length of 2 outstretched arms
[chān, ㄔㄢ, 梴] length (of a tree or beam); long
片长[piàn cháng, ㄆㄧㄢˋ ㄔㄤˊ, 片长 / 片長] length of film
边长[biān cháng, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ, 边长 / 邊長] length (of a side, geom.)
寿限[shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿限 / 壽限] lifetime; length of life
英里[yīng lǐ, ㄌㄧˇ, 英里] mile (unit of length equal to 1.609 km.)
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿数 / 壽數] predestined length of life
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
焦距[jiāo jù, ㄐㄧㄠ ㄐㄩˋ, 焦距] focal length; focal distance
加长[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, 加长 / 加長] lengthen
拖长[tuō cháng, ㄊㄨㄛ ㄔㄤˊ, 拖长 / 拖長] lengthen; drag out
[mào, ㄇㄠˋ, 袤] length; distance from north to south
[cháng, ㄔㄤˊ, 长 / 長] length; long; forever; always; constantly
长度[cháng dù, ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ, 长度 / 長度] length
长篇[cháng piān, ㄔㄤˊ ㄆㄧㄢ, 长篇 / 長篇] lengthy (report or speech)
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 光波长 / 光波長] optical wavelength
全长[quán cháng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ, 全长 / 全長] overall length; span
刨程[bào chéng, ㄅㄠˋ ㄔㄥˊ, 刨程] planing length
多幕剧[duō mù jù, ㄉㄨㄛ ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ, 多幕剧 / 多幕劇] play in several acts; full-length drama
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, 梆子] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分波多工] wavelength division multiplexing; WDM
波长[bō cháng, ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 波长 / 波長] wavelength

length ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] (n) {comp} register length
ワンレングス[, wanrengusu] (n) haircut of uniform length (wasei
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length
刈りそろえる;刈り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length
半艇身[はんていしん, hanteishin] (n) half a boat length
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate
川崎七分[かわさきしちぶ, kawasakishichibu] (n) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] (n) {comp} length of a character string
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows)
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P)
翼長[よくちょう, yokuchou] (n) wing length (esp. of a bird); wingspan (esp. of an aircraft)
艇身[ていしん, teishin] (n) boat length
詳しく[くわしく, kuwashiku] (adv) in detail; fully; minutely; at length
間数[まかず, makazu] (n) one ken in length or breadth (1.818m)
エル[, eru] (n) ell (unit of length, approx. 45 inches)
くだくだ[, kudakuda] (adv-to) (on-mim) tediously; lengthily; wordily
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length)
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length)
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P)
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[, yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho!
[だけ, dake] (n) (1) (See 尺・しゃく・1) 3.03 meters (ten shaku); (2) length; measure; (suf) (3) (hon) (after the name of an artiste) Mr.; Mrs.
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P)
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength
中編;中篇[ちゅうへん, chuuhen] (n) (1) (See 前編) second part; second volume; (2) (abbr) (See 中編小説・ちゅうへんしょうせつ,短編,長編) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
中編小説;中篇小説[ちゅうへんしょうせつ, chuuhenshousetsu] (n) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
八尋[やひろ, yahiro] (n,adj-no) (arch) great length; great size
奥行き(P);奥行(P)[おくゆき, okuyuki] (n) depth; length; (P)
姿見[すがたみ, sugatami] (n) dresser; full-length mirror
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length
ビット長[ビットちょう, bitto chou] bit length
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length
倍長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet
実効長[じっこうちょう, jikkouchou] effective length
弧長[こちょう, kochou] arc length
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length
行の長さ[ぎょうのながさ, gyounonagasa] line length
長さオクテット[ながさオクテット, nagasa okutetto] length indicator octets
長さ指示子[ながさしじし, nagasashijishi] length indicator, (LI)
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no)
波長[はちょう, hachou] wavelength

length ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ชิ้นประกอบของความยาวส่วนโค้ง[n. exp.] (chin prakøp) EN: element of arc length FR:
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; for ; in every part of FR: durant ; à travers
การวัดระยะทาง[n. exp.] (kān wat ray) EN: measurement of length ; distance measurement FR: mesure de la longueur [m]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
เข็ด[n.] (khet) EN: [numerical classifier for a length of yarn or thread, especially wool and silk] FR:
ความยาว[n.] (khwām yāo) EN: length FR: longueur [f]
ความยาวโฟกัส[n. exp.] (khwām yāo f) EN: focal length FR: distance focale [f]
ความยาวส่วนโค้ง[n. exp.] (khwām yāo s) EN: arc length FR: longueur d'un arc [f]
องคุลี[n.] (ongkhulī) EN: unit of length equal to the width of a knuckle FR:
แผ่หลา[adj.] (phaē lā) EN: stretched out ; at full length ; sprawled out FR:
ภาพถ่ายเต็มตัว[n. exp.] (phāpthāi te) EN: full length photograph FR:
รำพัน[v.] (ramphan) EN: speak at length FR:
สาธยาย[v.] (sāthayāi) EN: discourse on ; relate at length ; recite FR:
เส้น[X] (sen = sēn) EN: sen (unit of length equal to 40 meters) FR: sen (unité de longueur égale à 40 m) [m]
ส่วนยาว[n.] (suanyāo) EN: length FR: longueur [f]
ท่อน[n.] (thǿn) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
วัดความยาว[n. exp.] (wat khwām y) EN: measure the length FR: mesurer la longueur
ย่านยาว[n.] (yānyāo) EN: length of a river FR:
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khle) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
หุน[n.] (hun) EN: [Chinese unit of length] FR:
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
ครึ่งตัว[n. exp.] (khreung tūa) EN: half-length FR:
ความยาวคลื่น[u] (khwāmyāokhl) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ไกล[adj.] (klai) EN: lengthy ; long FR: long ; très long
มาแล้ว (มา...แล้ว)[prep.] (mā ... laēo) EN: for … (+ length) FR: depuis … (+ durée) ; il y a ... (+ durée) que
สารพัน[adv.] (sāraphan) EN: lengthily ; endlessly FR:
ตามยาว [adj.] (tām yāo) EN: lengthwise ; longitudinal FR: longitudinal
ตั้งแต่มาแล้ว (ตั้งแต่...มาแล้ว)[X] (tangtaē … m) EN: for … (+ length) FR: depuis … (+ durée)
ตั้งแต่เมื่อก่อน (ตั้งแต่เมื่อ … ก่อน)[X] (tangtaē meū) EN: for … (+ length) FR: depuis … (+ durée)
ตั้งแต่เมื่อมาแล้ว (ตั้งแต่เมื่อ … มาแล้ว)[X] (tangtaē meū) EN: for … (+ length) FR: depuis … (+ durée)
ทำทุกสิ่งทุกอย่าง[v. exp.] (tham thuksi) EN: go to great lengths FR: faire l'impossible
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ[v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life (as) ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ตรงใจ[v. exp.] (trong jai) EN: resonate with ; be on the same wavelength ; see things the same way FR: être en phase avec ; être sur la même longueur d'onde ; abonder
ยานคาง[adj.] (yānkhāng) EN: drawn out ; lengthened in speaking FR:
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender FR: long ; allongé ; de long
ยาวขึ้น[v. exp.] (yāo kheun) EN: lengthen FR: allonger
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch FR: prolonger ; faire durer

length ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerlänge {f}anchor length
Bogenlänge {f} [math.]arc length
Einbindelänge {f}bond length; grip length
Bytelänge {f}byte length
Trommellänge {f}drum length
Kontaktreibung {f} [electr.]electrical engagement length
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor
Flammenlänge {f}flame length
Brennweite {f}focal length
Ganzaufnahme {f}full length portrait
Brustbild {n}half length portrait
Gesamtlänge {f}overall length
Weglängenmessung {f}path length measurement
Anschlusslänge {f}termination length
Länge der Reifenaufstandsfläche {f}tread contact length
Aufenthaltsdauer {f}length of stay
Längenänderung {f}length variation
Längenänderungssensor {m}length variation sensor
Längseisen {n}length iron
Laufstrecke {f}length of run
gestreckte Länge {f} (Ventil)length before bending (valve)
Längsrichtung {f} | in der Längsrichtunglongitudinal direction | lengthwise; lengthways

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า length
Back to top