ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัวๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัวๆ*, -มัวๆ-

มัวๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัวๆ (adj.) gray See also: somber Syn. มัว
มัวๆ (adj.) drab See also: dull, gray
มัวๆ (adj.) blurred See also: obscured, indistinct
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistily (adv.) อย่างมัวๆ See also: อย่างคลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I told you it's just a blur.นี่ ผมบอกคุณแล้วไงมันมัวๆ
It was all kind of, uh... kind of hazy.มันเหมือนกับ\\\ อือม์ ภาพมัวๆ ไม่ค่อยชัดน่ะ
It's really depressing.มันดูมัวๆมึนๆยังไงไม่รู้
All right.ตกลง นอกจากคุณชอบดูหนังมัวๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัวๆ
Back to top