ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบ*, -มอบ-

มอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบ (v.) fasten See also: smoothen
มอบ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
มอบ (n.) muzzle
มอบฉันทะ (v.) authorize See also: empower, give a proxy to Ops. รับมอบฉันทะ
มอบตัว (v.) surrender oneself See also: give oneself up, hand (someone) over
มอบทุน (v.) give a scholarship
มอบธุระ (v.) leave the matter to See also: entrust with an assignment
มอบปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. ให้ปริญญา
มอบผ่าน (v.) transmit See also: transfer
มอบสิทธิ์ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ Ops. รับมอบอำนาจ
มอบหน้าที่ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน
มอบหมาย (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
มอบหมายงาน (v.) assign See also: allocate, allot
มอบหมายงาน (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหน้าที่
มอบหมายให้ (v.) assign See also: commit, entrust Syn. มอบ, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่
มอบอำนาจ (v.) authorize See also: assign authority Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์ Ops. รับมอบอำนาจ
มอบเงิน (v.) give someone money
มอบโอกาส (v.) give a chance See also: give an opportunity, present an opportunity Syn. เปิดโอกาส
มอบให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
มอบให้หมด (v.) overwhelm See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
cessionaryn. ผู้รับมอบ,ผู้ได้รับการยกให้
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
couchant(เคา'เชินทฺ) n. ซึ่งนอนลง,ซึ่งหมอบอยู่
couching(เคา'ชิง) n. การนอนลง,การหมอบลง
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
demob(ดิมอบ') n. ดูdemobilization
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
English-Thai: Nontri Dictionary
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ
couchant(adj) ซึ่งหมอบอยู่,ซึ่งนอนลง
crouch(vi) คู้ตัว,หมอบ,ยอบตัว
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
deliver(vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
entrust(vt) ไว้ใจ,มอบหมาย,มอบความรับผิดชอบ
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
graduation(n) การได้รับปริญญา,การสำเร็จการศึกษา,พิธีมอบปริญญา
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
instate(vt) ติดตั้ง,เอาเข้าประจำตำแหน่ง,มอบตำแหน่ง
intrust(vt) มอบให้ไว้,ไว้ใจ
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
mandate(n) คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,อาณัติ,กฤษฎีกา,ประกาศิต
proffer(n) การเสนอ,การยื่น,การส่ง,การให้,การมอบ
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entrustมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of trust๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandatary; mandatoryผู้ได้รับมอบอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escrowเอกสารที่มอบให้คนกลางถือไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissive powers; powers, permissiveอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baked productsผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]
Delegationการมอบอำนาจหน้าที่ [การแพทย์]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]
Incubatorsตู้อบเด็ก, ตู้ให้ความอบอุ่นทารก, ตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนด [การแพทย์]
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
Proxyใบมอบฉันทะ หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
Scripless systemระบบไร้ใบหุ้นระบบไร้ใบหุ้นหรือไร้ใบหลักทรัพย์ เป็นวิธีการระบุความมีอยู่ในครอบครองซึ่งหลักทรัพย์ โดยการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิต้องมีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกายภาพซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยลดความสูญหาย การถูกทำลาย และการปลอมแปลงของใบหุ้น นอกจากนี้ ยังสะดวกต่อการส่งมอบหลักทรัพย์หลังการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการส่งมอบหรือรับมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันทางบัญชีเท่านั้น [ตลาดทุน]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอเหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge (vt.) มอบ See also: ส่งมอบ
deliver (vt.) มอบ See also: เสนอ, ส่งคืน, คืน Syn. hand over, pass, surrender
commit to (phrv.) มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้ Syn. confide to, consign to
issue to (phrv.) มอบ (สิ่งจำเป็น) ให้กับ See also: แจก (สิ่งจำเป็น) ให้กับ
scepter (vt.) มอบคทาให้ See also: มอบอำนาจให้ Syn. sceptre
sceptre (vt.) มอบคทาให้ See also: มอบอำนาจให้ Syn. scepter
entrust (vt.) มอบความรับผิดชอบให้ Syn. commit, consign
confide to (phrv.) มอบความไว้วางใจให้กับ See also: มอบหมายให้, ส่งมอบให้ Syn. commit to, consign to
entrust with (phrv.) มอบความไว้วางใจให้ด้วย Syn. intrust with, trust with
trust with (phrv.) มอบความไว้วางใจให้ด้วย Syn. intrust with
retrocede (vt.) มอบคืน See also: คืนที่ดินให้ Syn. give back, hand back
turn over to (phrv.) มอบคืน See also: ส่งคืน
present with (phrv.) มอบด้วย See also: ให้ด้วย Syn. present to
commit for (phrv.) มอบตัวเพื่อ See also: ส่งตัวเพื่อ
seat (vt.) มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี) See also: มอบอำนาจ
crown (vt.) มอบตำแหน่งสูงสุดให้
instate (vt.) มอบตำแหน่งให้ See also: แต่งตั้ง
cast in (phrv.) มอบบทบาท See also: ให้รับบท
vest with (phrv.) มอบสิทธิ์ให้กับ See also: เป็นของ (ด้วย)
put on (phrv.) มอบหน้าที่ See also: มอบหมายให้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
He entrusted this to me!เขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
I will entrust it to youฉันจะวางใจมอบมันให้กับเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have, hand. It's consonance.มี กับ มอบ คล้องจองกันแล้ว
Present this to the prince as a token of your good wishes.มอบกำไลนี่ให้เจ้าชายด้วยความปรารถนาดีของเจ้า
Gives you a message, repeat it back to make sure you've got it right.มอบข้อความ ทบทวนกลับ เพื่อให้เข้าใจว่าถูกต้องตรงกัน
You got to present it to the mayor. Just look at me, all right?มอบของขวัญให้เขา มองผม
You hand over the shard, you two can walk.มอบของให้ผม คุณสองคนไปไได้
Give us all your stuff.มอบข้าวของทั้งหมด ของแกมาให้เราซะ
Give him his traitor, maybe declare a truce.มอบคนทรยศให้เขา อาจเป็นการสงบศึกได้
Give yourself to her.มอบชีวิตของเราแก่หล่อนเถอะ
Give your life to Jesus.มอบชีวิตให้กับพระผู้เป็นเจ้า
Give life on Moshi Moshi.มอบชีวิตให้ท่านผู้เฒ่าเต่า
Give him a false name?มอบชื่อปลอมให้เขานั่นรึ?
Offered him the world, but he rejected me, humiliated me in front of my kingdom, all for the sake of true love.มอบดินแดนให้แก่เขา แต่เขากลับปฎิเสธมัน ทำข้าขายหน้าต่อหน้าประชาชน
You'll hear Kelly's account and an exclusive interview with the Samaritan here.มอบตัวกับ ผู้อ่านข่าว แคลี่ เดวิสสัน คุณจะได้ยินการบรรยายข่าวของ แคลี่ และการสัมภาษณ์ พลเมืองดี
Into the police. I need you to arrest me.มอบตัวกับตำรวจ ฉันอยากให้พี่จับกุม
Deliver Sara's killer or blood will flow in your streets.มอบตัวคนที่ฆ่าซาร่า หรือจะให้ถนนนั้นนองไปด้วยเลือด
Surrender or we will take hostile action.มอบตัวซะ หากไม่ทำตาม เราจะปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด
Turn yourself in.มอบตัวซะ ให้คนของเราจัดการเรื่องนี้
We will assure you your life.มอบตัวซะเถอะ แล้วพวกชั้นจะรับรองความปลอดภัยของชีวิตนาย
Turn over president hassan.มอบตัวท่านปธน. ฮาสซานมาซะ
Giving up hassan is wrong,มอบตัวท่านฮาสซาน เป็นสิ่งที่ผิด
Give yourself to michael.มอบตัวนาย ให้ไมเคิลซะ
Come on, baby doll.มอบตัวมาซะดีๆ ไอ้หนู
Turn yourself in. I'll see what I can do.มอบตัวสิ แล้วผมจะลองดู
Give him up because I want to ground his face into the pavement.มอบตัวเขามา... เพราะผมต้องการใบหน้ามัน ไปถูครูดกับพื้นถนน
Turning these punks over, and getting paid.มอบตัวเจ้านี่ให้ แล้วรับเงิน
Surrender yourself to me on the terms I set out... and you have my word, this will be over.มอบตัวให้ฉันตามเงื่อนไขที่เรียกร้องไป แล้วฉันจะรับปากว่าเรื่องนี้จะจบ
Turn him in to the French police?มอบตัวให้ตำรวจฝรั่งเศส?
Give my spot to someone else. I don't want to be a Five.มอบตำแหน่งผมให้คนอื่นเถอะ ผมไม่อยากเป็นระดับ 5
If I could have my satchel.มอบถุงสะพายคืนให้ข้าได้ไหม
I'll give them land to live on.มอบที่ดินให้อยู่อาศัย
Give the castles to the families of the men who died fighting for you.มอบปราสาทแด่ตระกูล ของผู้ที่สู้ตายเพื่อเจ้า
Then give him a puzzle and watch him dance.มอบปริศนาให้เขา แล้วดูเขาเต้นรำ
God gives us wings so we can fly out from paradise and look down upon the world.มอบปีกให้เรา เพื่อที่จะให้เราบินสู่สวรรค์ แล้วนั่งมองโลกอยู่บนนั้น
Give me the gun, get in the ring, or the Blutbad dies.มอบปืนให้ข้า สวมแหวนซะ ไม่งั้นเจ้าบลูทบัดตาย
" Giving them power, that no mortal man should posses ".มอบพลังอำนาจที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดควรครอบครอง
♪ Give me the perfect pitch, ya never lose it ♪ ♪ Lose it ♪มอบพิชท์ที่เพอร์เฟคให้ฉัน เธอจะไม่มีวันเสียมันไป
Forcing your ambitions onto the delicate shoulders of children...มอบภาระเป้าหมายของตัวเอง ให้เด็กๆ แบกรับ...
Gave my love, my heartมอบรัก มอบดวงใจแก่ฉันที
Letting myself truly love.มอบรักแท้ให้กับตัวฉัน
Get down on the ground now! Do it now!มอบลงกลับพื้น เดี๋ยวนี้ หมอบลง เดี๋ยวนี้

มอบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบ
Back to top