ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มรดก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มรดก*, -มรดก-

มรดก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรดก (n.) heritage See also: inheritance, legacy, bequest, estate
มรดกทางวัฒนธรรม (n.) cultural heritage
มรดกแห่งสังคม (n.) social heritage See also: society´s inheritance
English-Thai: HOPE Dictionary
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
curtesy(เคอร์'ทะซี) n. กรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกของภรรยาที่ตาย, Syn. life tenure
death dutyn. ภาษีมรดก
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heirloom(แอร์'ลูม) n. มรดกสืบทอด
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้
hereditary(ฮิเรด'ดิทารี) adj. เป็นกรรมพันธุ์, ซึ่งเป็นมรดก,ตกทอด., See also: hereditarily adv. hereditariness n., Syn. inherited
heritage(เฮอ'ริทิจฺ) n. มรดก,สิ่งที่สืบช่วง,ประเพณีตกทอด, See also: heritable adj.
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance taxภาษีมรดก
inherited(อินเฮอ'ริทิด) adj. เป็นมรดกที่ได้รับ
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท
legacy(เลก'กะซี) n. มรดก,มรดกตกทอด,ของขวัญ, Syn. estate,bequest
legator(ลิเก'เทอะ,เลก'กะทอร์') n. ผู้ยกมรดกให้,ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้., See also: legatorial adj.
patrimony(เพ'ทระโมนี่) n. มรดกของบิดา, See also: patrimonial adj.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
portion(พอร์'เชิน) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,กอง,ส่วนของมรดก,สินเดิมของหญิง,ชะตา,เคราะห์ vt. แบ่งออกเป็นส่วน, Syn. section
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
English-Thai: Nontri Dictionary
bequeath(vt) ยกมรดกให้
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
heritable(adj) ตามพันธุ์,เป็นกรรมพันธุ์,เป็นมรดกตกทอด
heritage(n) มรดก,ประเพณี
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
legacy(n) มรดก,ทรัพย์สมบัติ,ของขวัญ
legatee(n) ผู้ได้รับมรดก
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corporeal hereditamentมรดกที่เป็นทรัพย์สินมีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testateมรดกมีพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abeyanceภาวะที่ทรัพย์มรดกยังไม่ปรากฏผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascentการสืบมรดกโดยสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation๑. การตรวจเทียบเอกสาร๒. การตีราคาทรัพย์มรดก (ที่ไม่มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death dutyอากรมรดก [ดู estate duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowerสิทธิในทรัพย์มรดกของสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirloomsทรัพย์มรดกที่มีค่าทางจิตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hereditamentsทรัพย์สินที่ตกทอดเป็นมรดกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitutional; substitutionaryที่เข้ารับแทนที่กัน (ทรัพย์มรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
successionการสืบมรดก, การสืบต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
successorผู้สืบมรดก, ผู้สืบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
estate (n.) มรดก Syn. fortune, inheritance, property
heritage (n.) มรดก Syn. inheritance, legacy, patrimony
legacy (n.) มรดก See also: มรดกตกทอด
portion (n.) มรดก
patrimony (n.) มรดกของบิดา Syn. inheritance, bequest
heirloom (n.) มรดกตกทอด
bequeath (vt.) ยกมรดกให้ See also: มอบทรัพย์สินให้ Syn. will, leave
bequeath to (phrv.) ยกมรดกให้ See also: ทำพินัยกรรมยกให้
bequest (n.) เงินหรือทรัพย์สินที่เป็นมรดก
come into (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, succeed to,
escheat (n.) การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
escheat (n.) ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก
fall heir to (vi.) รับมรดก Syn. come into, succeed to,
heritor (n.) ผู้รับมรดก (ตามกฎหมาย) (คำโบราณ) Syn. inheritor
inherit (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, come into, succeed to,
inheritable (adj.) สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย) See also: สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. hereditary, heritable
inheritance (n.) การรับมรดก See also: มรดก, สมบัติ Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inheritance tax (n.) ภาษีมรดก
inheritor (n.) ผู้รับมรดก (กฎหมาย) See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง Syn. recipient, heir, receiver
legatee (n.) ผู้รับมรดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But this girl is more important than 99.9% of my inheritance that I'm throwing away.แต่เธอคนนี้สำคัญกว่า มรดก 99.9% ฉันทิ้งมันได้
You need to file an inheritance petition, and if the title is held, you'll need a transfer of title.คุณจำเป็นต้องยื่นคำร้อง มรดก ชื่อและถ้าจะจัดขึ้น คุณจะต้องโอนกรรมสิทธิ์
What does an inheritance have to do with who killed Gonzalez?มรดก มาเกี่ยวอะไรกับเรื่อง ใครฆ่า กอนซาเลส ?
Are we at some kind of comedy club?มรดก? พวกเราที่ชนิดของคลับ ตลกไหม?
Well, Nathaniel Roland's inheritance is worth $40 million.มรดกของนาเธเนียล โรแลนด์ มีมูลค่าถึง $40 ล้าน
Barbra refused to believe that beauty could only be defined by the blonde, chiseled faces of Hitchcock's beauties, so she redefined what beauty was and became the biggest female star in the world.มรดกของบาร์บราทิ้ง บาร์บราปฏิเสธ จะเชื่อว่าความสวยงาม จำต้องนิยามจาก ผมบลอนด์ หน้าเหมือนรูปปั้น ความงามแบบฮิทช์ค็อก
That girl's inheritance is over 40 billion won.มรดกของผู้หญิงคนนั้นน่าจะมากกว่า 40 ล้านล้าน วอน
What will become of Flynn's legacy and the future of ENCOM will most likely depend on what becomes of this now orphaned little boy.มรดกของฟลินน์และอนาคตของเอ็นคอม ขึ้นอยู่กับเด็กชายกำพร้าคนนี้
Your legacy will be death and madness.มรดกของมึง จะมีเเต่ความตาย... เเละความบ้าคลั่ง
Your legacy will be death and madness.มรดกของมึง... จะมีเเต่ความตาย... เเละความบ้าคลั่ง
I think it's an embarrassment... and I think the family must have felt this embarrassment... because they kept it under wraps for so long.มรดกของเขา! ฉันคิดว่ามันเป็น ความลำบากใจ และฉันคิดว่าครอบครัวต้องมี ความรู้สึก
Your heritage is still a little bit of a mystery, Emily.มรดกของเธอยังคงเป็น ปริศนาอยู่นิดหน่อย เอมิลี่
The bass legacy. Russell will make a marvelous owner.มรดกของแบส แล้วรัสเซลล์ก็จะมาเป็นเจ้าของที่ดีเยี่ยม
Grandma's inheritance, the relationship between you and her, the weird person who lies to us, and so on.มรดกคุณย่า, ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับเธอ, คนโกหก แล้วก็อีกหลายเรื่อง.
It was passed down to my mother from hers.มรดกตกทอด มาจากคุณยายทวดไงจ๊ะ
It was laid down by my father. What say we open one, eh?มรดกตกทอดจากพ่อข้า เปิดฉลองสักขวดดีมั๊ย
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท"
The inheritance is yours as of today.มรดกทั้งหมดเป็นของคุณตั้งแต่วันนี้
Harry's legacy will remain intact.มรดกที่แฮรี่ให้ไว้ยังคงอยู่ดี
That inheritance is rightfully mine!มรดกนั่นเป็นของฉันโดยชอบธรรม! โดยชอบธรรมเหรอ?
Little family heirloom Dad's just sprucing up for me.มรดกสืบทอดเล็กๆน้อยๆ พ่อแค่ ตกแต่งให้ผม
The Lannister legacy is the only thing that matters.มรดกแห่งแลนนิสเตอร์เท่านั้นที่สำคัญ
Oh, dear. That's one of our treasures, isn't it?นั่นเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของเราไม่ใช่รึ
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
Perhaps you came into your inheritance?บางทีคุณอาจ ได้รับมรดกแล้วกระมัง
I'm certain that Heathcliff seeks by some means to dispossess you of your inheritance... and in that way, to revenge himself on me.พ่อมั่นใจว่าฮีธคลิฟฟ์ หาวิธี ตัดสิทธิลูก ออกจากมรดก
"All that is required is to assure your daughter her equal share of the 5,000 pounds she will inherit,""ทั้งหมดที่ต้องการเพื่อรับรองลูกของนายคือ ส่วนแบ่งเท่ากับจำนวน 5,000 ปอนด์ซึ่งถือเป็นมรดกของหล่อน"
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98?
No, I was happy to pay.ชั้นต้องจ่ายเอง ชั้นมีเงินมรดก
My father died when I was 13, and I inherited this money.พ่อชั้นตายตอนชั้นอายุ 1 3 ขวบ ชั้นได้เงินเป็นมรดก
He married, of course, and inherited his millions.เขาแต่งงาน ได้มรดกจากพ่อเป็นล้านๆ
We'll have to see our lawyer about your father's estate.เราควรคุยกับทนาย เรื่องมรดกของพ่อ
Your lawyer's looking for you too, to settle your inheritance.ทนายก็ตามหาคุณ เพื่อจัดการเรื่องมรดก
You wouldn't believe the beautiful psychological heirIooms...คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความสวยงาม ของมรดกทางพันธุกรรม...
Krewe Island, legacy to my sweet Adele.ที่เกาะครูว์ เป็นมรดกให้แก่อเดลลูกรักของผม
She didn't need the insurance payoff or the inheritance.เขาไม่จำเป็นต้องอยากได้เงินประกันหรือมรดก
We are leaving a terrible legacy of poison and diminishment of the environment for our grandchildren's grandchildren generations not yet born.เรากำลังทิ้งมรดกอันเลวร้ายของมลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกหลานเหลนโหลนของเรา
I have to pour my eldest son one too.ใครก็ตามที่แต่งงานกับหล่อนจะได้มรดกทุกอย่าง
Yes. I'm sorry, mom.เค้าแบ่งมรดกก้อนโต ของเค้าให้คุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มรดก
Back to top