ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดพร่ำเพ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดพร่ำเพ้อ*, -พูดพร่ำเพ้อ-

พูดพร่ำเพ้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดพร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense See also: drivel, talk through one´s hat, blather, babble, prate Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดเพ้อเจ้อ
พูดพร่ำเพ้อ (v.) drivel Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
harp about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง Syn. harp on about
harp on (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง Syn. harp on about
harp on about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง
harp on about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop that gibberish.หยุดพูดพร่ำเพ้อบ้าบอซะที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดพร่ำเพ้อ
Back to top