ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พยากรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พยากรณ์*, -พยากรณ์-

พยากรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พยากรณ์ (v.) forecast See also: predict, forecast, foretell, prophesy Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์
พยากรณ์ (n.) fortune-telling See also: prediction, prophecy, forecast Syn. คัมภีร์พยากรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
mantic(แมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับการพยากรณ์
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
oracle(ออ'ระเคิล) n. เทพยากรณ์,คำพยากรณ์,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์, See also: oracles พระคัมภีร์ไบเบิล,ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. sage
oracular(โอแรค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับoracle (ดู) ,เป็นการพยากรณ์,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์,คลุมเครือ, Syn. obscure
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
prophecy(พรอฟ'ฟีซี) n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์,ความสา-มารถในการทำนาย,หนังสือพยากรณ์, Syn. foretelling,forecast
prophesy(พรอฟ'ฟิซี) vt. ทำนาย,พยากรณ์,บอกล่วงหน้า. vi. เป็นลาง,ทำนาย., See also: prophesiable adj. prophesier n., Syn. predict,foretell,augur
prophet(พรอฟ'ฟิท) n. ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,ผู้ที่พระเจ้าดลใจมาสอนมนุษย์,ผู้เผยแพร่,ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า. -Phr. (the Prophet โมฮัมมัด) (ทูตสวรรค์หรือศาสดาของศาสนาอิสลาม), See also: prophethood n., Syn. seer,predictor
seer(ซี'เออะ) n. ผู้มอง,ผู้เห็น,ผู้สังเกต,ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า,โหร
sibyl(ซิบ'บิล) n. หญิงแม่มด,หญิงพยากรณ์สมัยโบราณ,แม่มด,หญิงดูดวง., See also: sibylic adj. sibyllic adj. sibylline adj., Syn. prophetess,
soothsay(ซูธ'เซ) vi. คาดการณ์,ทำนาย,พยากรณ์, Syn. foretell,events,predict
soothsayer(ซูธ'เซเออะ) n. ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์., Syn. prophet
English-Thai: Nontri Dictionary
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า
oracular(adj) เป็นการพยากรณ์,เป็นการทำนาย,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์
predict(vt) พยากรณ์,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
prediction(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,การพยากรณ์
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
prophecy(n) การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
prophet(n) ผู้ทำนาย,ผู้พยากรณ์,หมอดู,โหร,ผู้วิเศษ
prophetic(adj) เกี่ยวกับการทำนาย,เกี่ยวกับการพยากรณ์,เป็นลาง
seer(n) โหร,ผู้ทำนาย,คนพยากรณ์
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด
soothsayer(n) ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prognosticate; prognoseพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forecast๑. พยากรณ์๒. การพยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prognosis๑. การพยากรณ์โรค๒. คำพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognostic๑. -ช่วยพยากรณ์โรค๒. อาการช่วยพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Prediction of occupational successพยากรณ์ความสำเร็จในอาชีพ [TU Subject Heading]
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
America Online (n.) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริ การเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
forecast (n.) การพยากรณ์อากาศ Syn. weather forecast
fortunetelling (n.) การพยากรณ์ See also: การทำนายโชคชะตา
sibyl (n.) แม่หมอพยากรณ์
weather forecast (n.) การพยากรณ์อากาศ
weather forecast (n.) การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์
weather forecaster (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist
weather forecaster (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist
weather-wise (adj.) ซึ่งเก่งในการพยากรณ์อากาศ
weathercast (n.) การพยากรณ์อากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. weather forecast
weathergirl (n.) ผู้รายงานข่าวพยากรณ์อากาศหญิง (คำไม่เป็นทางการ)
weatherman (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist, weather forecaster
weatherperson (n.) ผู้พยากรณ์อากาศ See also: ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ Syn. meteorologist, weather forecaster
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forecast said sunny.พยากรณ์บอกว่าจะมีแดดออกวันนี้นะเนี่ย
The forecast was for sunny skies.พยากรณ์บอกว่าวันนี้จะมีแดด
The oracle of fucking riddles.พยากรณ์ปริศนาร่วมเพศ
Did prophecy hold true?พยากรณ์มาจริงหรือไม่?
The forecast is nasty.พยากรณ์อากาศบอกว่า มันเลวร้ายมาก
They say the storm cloud passed Korea by yesterday.พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีเมฆมากผ่านทางคาบสมุทร Han
The forecast says it'll be sunny the whole week.พยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะดีทั้งสัปดาห์
Park Gae In's weather forecast for tomorrow:พยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ของปาร์กเกอิน
The forecast shows more high pressure moving in later this week.พยากรณ์อากาศแสดถึงความกดอากาศสูง ปลายสัปดาห์นี้กำลังเคลื่อนเข้ามา.
My forecast?พยากรณ์อาหารวันนี้เหรอคะ?
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง
I have a priority package from the nat-sat printing room.[ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ห้ามใช้ทางการทหาร] ผมมีเอกสารลับมาส่ง เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจารกรรม
You remember those weird stock picks?ยังจำพยากรณ์ราคาหุ้นพิลึก ๆ นั่น ได้ไหมครับ ?
She was what they call a seer.พวกเขาเรียกเธอว่าเป็น ผู้พยากรณ์.
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้
And, if the sorcerer were to die what then?เเล้วถ้าผู้พยากรณ์ตายล่ะ มันจะเป็นยังไง
By their hand, the sorcerer will die.ด้วยฝีมือของพวกเขา ผู้พยากรณ์จะต้องตาย
If these men kill the sorcerer, will you fight?ถ้าพวกเขาฆ่าผู้พยากรณ์ได้ พวกเจ้าจะสู้รึเปล่า
As long as one of us still breathes the sorcerer will die.ตราบใดที่หนึ่งในพวกเรา ยังมีลมหายใจอยู่... ผู้พยากรณ์จะต้องตาย
What news from my sorceress today?วันนี้มีพยากรณ์อะไรบ้าง
But, my lord in your bed, I would lose my gift of sight.เเต่ ฝ่าบาท... ถ้าข้าอยู่บนเตียงกับท่าน ข้าจะสูญเสียพลังในการพยากรณ์
The day I speak of is the day I no longer need your vision.วันที่ข้าพูดถึง... คือวันที่ข้าไม่ต้องพึ่ง คําพยากรณ์ของเจ้าเเล้ว
Sorceress, I am an Akkadian, hired to kill you.ผู้พยากรณ์ ข้าคือชาวอัคเคเดีย ที่ถูกจ้างมาฆ่าเจ้า
Memnon's sorcerer.- ผู้พยากรณ์ของเมมนอน
Where are you going, sorceress?เจ้าจะไปไหน ผู้พยากรณ์
It is customary for the sorceress to be present at these meetings.ตามประเพณีเเล้ว ผู้พยากรณ์ต้องอยู่ในที่ประชุมด้วย
He will come for his sorceress.เขาจะมาหาผู้พยากรณ์ของเขา
Without your sorceress?ไปโดยไม่มีผู้พยากรณ์รึ
It's been said the sorceress is no longer by your side.มีข่าวลือว่า... ผู้พยากรณ์ไม่อยู่กับท่านเเล้ว
She's gonna call. Don't worry.เทพพยากรณ์จะต้องติดต่อมา อย่ากังวลเลย
But before it can be the Oracle must be consulted.เราจะต้องติดต่อเทพพยากรณ์
I am asking that one ship remain here in our place in case the Oracle should attempt to contact us.ผมกำลังจะขอให้ยานซักลำ เฝ้าอยู่ที่นี่ เผื่อว่าเทพพยากรณ์ต้องการติดต่อกับเรา
Morpheus went to the Oracle. After that, everything changed.ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่มอร์เฟียสได้พบกับเทพยากรณ์
We need a presence inside the Matrix to await contact from the Oracle.เราต้องการให้มีคนอยู่เฝ้าในเมทริกซ์ เพื่อรอการติดต่อจากเทพพยากรณ์
I don't care about oracles or prophecies or messiahs!ผมไม่สนใจเรื่องเทพพยากรณ์ คำทำนายหรือพระเจ้าอะไรนั่น
Neo, it's from the Oracle.นีโอ มันส่งมาจากเทพยากรณ์
I don't know. Maybe the prophecy's true, maybe it's not.ผมไม่รู้ บางครั้งการพยากรณ์ก็เป็นจริง แต่บางครั้งไม่
The Oracle has many enemies. I had to be sure.เทพพยากรณ์มีศัตรูมากมาย ผมต้องให้แน่ใจ
Run back and give the fortuneteller this message:คาบข่าวนี้กลับไปบอกเทพพยากรณ์ บอกไปว่า..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พยากรณ์
Back to top