ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝูงชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝูงชน*, -ฝูงชน-

ฝูงชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝูงชน (n.) crowd See also: group, throng, mass Syn. กลุ่มคน, หมู่คน
English-Thai: HOPE Dictionary
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
demagogue(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์,ฝูงชน,ที่เจียร์หิน. vt.,vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง,เจียร์หิน
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng
meinie(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
meiny(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
multitude(มัล'ทิทูด) n. จำนวนมากมายของบุคคลหรือสิ่งของ,ฝูงชน,ฝูง,กลุ่ม,ความมากมาย,ความหลากหลาย,Phr. (the multitude ปวงชน)
ochlocracy(ออคลอค'ระซี) n. การปกครองโดยฝูงชน,กฎหมู่., See also: ochlocrat n. ochery adj. ochroid adj.
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
herd(n) ฝูงสัตว์,ฝูงชน
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
throng(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabble-rouserผู้ปลุกปั่นฝูงชน [ดู demagogue ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riot controlการควบคุมฝูงชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concourse (n.) ฝูงชน Syn. crowd, throng
confluence (n.) ฝูงชน
crowd (n.) ฝูงชน See also: กลุ่มคน, มวลชน Syn. throng, mob
flock (n.) ฝูงชน See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน Syn. group, company, crowd Ops. solitary
multitude (n.) ฝูงชน See also: มหาชน Syn. crowd, throng
press (n.) ฝูงชน See also: ความแออัดของฝูงชน
shoal (n.) ฝูงชน See also: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
throng (n.) ฝูงชน See also: ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน, กลุ่มคน, หมู่คน Syn. crowd
mob (n.) ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน See also: ฝูงชนวุ่นวาย Syn. rabble, crowd
rabble (n.) ฝูงชนที่วุ่นวาย Syn. mob, crowd
squash (n.) ฝูงชนที่เบียดเสียด See also: ฝูงชนที่แออัดยัดเยียด Syn. crush
agitation (n.) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ Syn. rebellion, revolt, revolution
crowded (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
draw away (phrv.) เคลื่อนขบวนออกไป (ฝูงชน)
elbow through (phrv.) ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน) Syn. push through, shoulder through, thrust through
go up (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)
pack in (phrv.) ดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก
pour in (idm.) หลั่งไหลเข้ามา (ฝูงชน)
pour out (phrv.) หลั่งไหลออกมา (ฝูงชน) Syn. pour forth
pour over (phrv.) (ฝูงชน) หลั่งไหล See also: กรู
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today we, the people... stand united against the darkness.วันนี้ เรา ฝูงชน ยืนหยัด ต้าน ความมืด
And primitive demonstrations of electricity never failed as a crowd pleaser.ไม่เคยล้มเหลวเป็น pleaser ฝูงชน เราอาจจะมี
CROWD: (CHANTING) We want justice!ฝูงชน : เราต้องการความยุติธรรม!
CROWD: (ON TV) Five, four, three, two, one.ฝูงชน: (ON TV) ห้าส สามสองหนึ่ง.
♪ Happy birthday... ♪ฝูงชน: สุขสันต์วันเกิด
It was the crowd, rising to their feet when the ball was hit deep.ฝูงชน... ลุกขึ้นยืนเวลาที่ลูกบอลถูกตีไปไกล
Hip hi h (CROWD) . P, ooray!ฝูงชน) สะโพกสะโพกไชโย!
The press are gonna have a lot of questions when you do, so we're gonna have to figure out what you're gonna say.ฝูงชนจะต้องมีคำถามมากมาย เมื่อคุณไปถึง ดังนั้น.. เราจะต้องมาคิดกันว่า คุณจะต้องพูดอะไรบ้าง
People are in danger.ฝูงชนตกอยู่ในอันตราย
Everyone's cranky, looking for biff.ฝูงชนต้องการให้ฉัน เพื่อให้ความสงบสุข
The people have been Worked into such a frenzyฝูงชนถูกทำให้บ้าคลั่งทีละน้อย
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง
"The congregation rose and stared...ฝูงชนที่มาชุมนุมกันลุกขึ้นดู
This crowd is up on its feet. No one wants to leave the arena.ฝูงชนนี้ขึ้นอยู่ที่เท้าของมัน
The crowd goes wild because Cho agrees with me!ฝูงชนพากันแตกตื่น เพราะโช เห็นด้วยกับฉัน
(CROWD CHATTERING ON TV)ฝูงชนพูดคุยเกี่ยวกับโทรทัศน์)
Rioters outside the U.S embassy, sheared their new leaders word in taking... strong action against what they are calling, "A state sponsored act of terrorism."ฝูงชนมากมายแสดงความไม่พอใจหน้าสถานฑูตอเมริกัน ขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุุนแรง ที่อเมริกามีส่วนในการก่อการร้าย
The crowd clears, security rushes in, and that is when Mr. Big-Ass Mother-F bomb under the stage is going to blow that bastard to kingdom come.ฝูงชนหลบออกไป ทหารวิ่งเข้ามา ตอนนั้นเองที่โคตรกับดักระเบิดใต้เวที จะระเบิดใส่พวกมันจนแหลกกระจาย
Crowds are good, if you keep moving.ฝูงชนเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณให้ย้าย
The crowd approves his gifts.ฝูงชนให้การยอมรับของขวัญจากเขา
A crowd has gathered outside, and the excitement is brimming, and in just a moment, we'll also be talking to many of the supporters that gave up their time and effort to support...ฝูงชนได้ร่วมกลุ่มกันด้านนอก และเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้น และในขณะนี้ เราก็กำลังพูดคุยอยู่กับ ผู้สนับสนุนหลายท่าน
The crowds do not see a man.ฝูงชนไม่ได้ต้องการเห็นเพียงแค่ชายผู้หนึ่ง.
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
And the army is attacking crowds with clubs.กองทัพก็ตอบโต้ฝูงชนด้วยตะบอง
General Dyer is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd?นายพลไดเยอร์ ถูกต้องแล้วหรือที่สั่งยิงใส่ ฝูงชนที่หนาแน่นเช่นนั้น
But when the smell hit the crowd that's when Lardass' plan really started to work.แต่เมื่อกลิ่นตลบไปทั่วฝูงชน นั่นล่ะ คือแผนของไอ้ตูดหมู เริ่มได้ผล
[CROWD chattering in foreign LANGUAGE][ฝูงชน CHATTERlNG lN FORElGN ภาษา]
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน
Yeah, do everyone a favor.ตายซะได้ฝูงชนจะแซ่ซ้อง
Although I'd like to join the crowdอย่างไรก็ตาม ฉันชอบเข้าร่วมกับฝูงชน
You're crowd control. I'll handle the employees.คุณกำลังควบคุมฝูงชน ฉันจะจัดการกับพนักงาน
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง]
Oh, I do wish we could go out into the town, and be seen at plays and assemblies.โอ ฉันปรารถนาให้พวกเราเข้าไปในเมือง แล้วไปดูการละเล่นและฝูงชน
They'll try to get her off the stage. If they do that, he will shoot her in the crowd!ถ้าเขาพาท่านหลบไปล่ะก็ แจ็คกอลจะยิงกราดไปที่ฝูงชน
I mean, two months ago, you couldn´t have picked me out of a crowd.ฉันหมายถึง เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา คุณคงแยกฉันออกจาก/กลุ่มฝูงชนไม่ได้หรอก
They opened fire on us in full view of the public.พวกมันโจมตีเราบนนั้น/ท่ามกลางฝูงชน
You've been a great crowd.ท่านจะต้องอยู่ท่ามกลางฝูงชนมากมาย
I'm just... playing the part, Fiona.ฉันแค่... หยอกล้อ ฝูงชนน่ะ , ฟิโอนา.
Hey, I want you to get pictures of this crowd.เฮ้ ผมอยากให้คุณตรวจดูภาพที่มีฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะ
Heights, germs, snakes, crowds, milk... you're afraid of milk?ความสูง เชื้อโรค งู ฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะๆ นม คุณกลัวนมงั้นเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝูงชน
Back to top