ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝืนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝืนใจ*, -ฝืนใจ-

ฝืนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝืนใจ (v.) act against one´s will See also: control the desire, force oneself against one´s will Syn. ฝืน Ops. เต็มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ,ความฝืนใจ,ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disinclined (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against Ops. willing, eager
forced (adj.) ฝืนใจ See also: ไม่เป็นธรรมชาติ Syn. unnatural, insincere, false Ops. natural
unwilling (adj.) ฝืนใจ See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน Syn. against, disinclined Ops. willing, eager
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You´re just saying that. You don´t have to lie.อย่าฝืนใจ โกหกมันบาป
I might enquire why you told me you liked me against your better judgement?ดิฉันก็ขอถามว่า ทำไมคุณถึงบอกว่าชอบดิฉัน ทั้งๆ ที่เป็นการฝืนใจ
I think that you should not fight it anymore.เธอเลิกฝืนใจตัวเองได้แล้ว
Does that mean you have no objection to it?คุณไม่ได้ฝืนใจพูดใช่ไหมคะ?
Come on. You can't tell me you're not bored out of your mind here.ไม่เอาน่า อยากไปก็พูดมาเถอะ อย่าฝืนใจตัวเองเลย
Think you could arrange that for me?แต่ฉันไม่อยากฝืนใจคุณอย่างนั้นหรอกนะ
But as much as I'll hate going stag to my own brother's wedding, being quinn's date depresses me even more.แต่ แค่ไปงานแต่งพี่ฉันก็ฝืนใจจะแย่แล้ว ให้เป็นคู่เดทควินน์ด้วยฉันคงเฉากว่าเดิม
You're sure we're not a bother? I'd hate to impose.แน่ใจนะว่าเราไม่ได้มารบกวนคุณ ผมไม่อยากฝืนใจ
That's why I'm forced to do something this cruel.ทำไมผมต้องฝืนใจทำในสิ่งที่โหดร้ายขนาดนี้
Recruits trained to serve "division" against their will.สมาชิกใหม่ถูกฝึก ให้ฝืนใจรับใช้ "ดิวิชั่น"
Yes, you can't even forcibly bring him in.ใช่ค่ะ อย่าไปฝืนใจเขาเลยค่ะ
It was a bit of a curve ball.มันเป็นการฝืนใจหน่อย
That you've been forcing yourself on me.เธอได้แต่ทนฝืนใจกับฉัน
Forced family fun.-ได้ ฝืนใจสังสรรค์ครอบครัว
To have you not by force but simply as a man and a woman.โดยที่เธอไม่ต้องฝืนใจ แต่เรียบง่ายเหมือนผู้ชายกับผู้หญิง
Think he's trying to force perspective.คิดว่าเขาควรลอง ฝืนใจมอง
Even when the truth might be something we're reluctant to admit... that we still have a great deal to learn... that we sometimes need to ask for help... that we may be overlooking a golden opportunity.แม้แต่ตอนที่ความจริงอาจเป็นสิ่ง ที่เราฝืนใจจะยอมรับ... มีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
What Lawrence is reluctant to tell you is, your relationship with this man has put us directly in his crosshairs.สิ่งที่ลอว์เรนฝืนใจจะบอกกับคุณคือ ความสัมพันธ์ของคุณ กับผู้ชายคนนี้ นำเรามาตกเป็นเป้า
Maybe Lawrence's reluctance stems from the fact that I also have a relationship with him.บางทีความฝืนใจของลอว์เรนเกิดจากความจริง ที่ว่าผมก็มีความสัมพันธ์กับเขาเช่นเดียวกัน
When he insisted on meeting the family, my heart couldn't deny him.เขาฝืนใจ \ มาพบปะในครอบครัว หัวใจของแม่ไม่สามารถปฏิเสธเขาได้
So she'd be forced to change back into a wolf.เธอจะน้องถูกฝืนใจให้คืนร่าง
When have you ever done something that wasn't in your interest but solely for the benefit of the family?ท่านเคยต้องฝืนใจทำอะไร เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวไหม?
What you don't have the brass to do.ทำเรื่องที่ลูกไม่ต้องฝืนใจมาทำไง
Mom, you don't have to do anything you don't want to do.แม่ ไม่ต้องทำอะไรที่ฝืนใจ
Did it physically hurt to do that? Do you need an ice pack? Wow.คุณฝืนใจบ้างไหมที่ต้องทำแบบนั้นน่ะ ต้องการอะไรประคบไหม ว้าว คำชม และรอยยิ้ม
No offense, you don't strike me as a nice person.ไม่ต้องฝืนใจ เธอไม่ต้องประท้วงฉัน เหมือนเป็นคนดี
Because getting people to act against their own self-interests...เพราะการทำให้คนทำเรื่องที่ฝืนใจตัวเอง
I last saw you laughing this world makes you crazy and you've taken all you can bear just call me up 'cause I will always be there and I see your true colors shining throughที่เธอได้หัวเราะร่า เมื่อโลกทำเธอหัวปั่น สุดจะฝืนใจให้ยืนไว้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝืนใจ
Back to top