ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้อยู่เหนือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้อยู่เหนือ*, -ผู้อยู่เหนือ-

ผู้อยู่เหนือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้อยู่เหนือ (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, นาย, เจ้านาย, หัวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์
Thank you, She who transcends death.ขอบคุณ เธอผู้อยู่เหนือความตายทั้งปวง
I wouldn't be the greatest captain on the 14 seas.ข้าก็คงไม่ได้เป็น สุดยอดกัปตันผู้อยู่เหนือมหาสมุทรทั้ง 14

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้อยู่เหนือ
Back to top