ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้พิทักษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้พิทักษ์*, -ผู้พิทักษ์-

ผู้พิทักษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้พิทักษ์ (n.) defender See also: guard, protector Syn. ผู้รักษา
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ (n.) police See also: police force, guardian, policeman, cop Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ Ops. ผู้ร้าย, โจร
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ (n.) police See also: policeman, policewoman, guardian of peace Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ
English-Thai: HOPE Dictionary
conservator(คอน'เซอ เวเทอะ) n. ผู้พิทักษ์,ผู้ควบคุม
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์,การเป็นผู้รับ,ฐานะการเป็นผู้รับ
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
warden(วอร์'เดิน) n. ยาม,ผู้คุม,พัศดี,ผู้พิทักษ์,ผู้ดูแล,ผู้อุปถัมภ์, See also: wardenship n., Syn. guardian,keeper
English-Thai: Nontri Dictionary
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
custodian(n) ผู้พิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custodianผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the rescue uri baba!โมเฮบแบดแมน! ผู้พิทักษ์ อูรี บาบา!
Everyone! Get to the Jade Palace! One of the Five is gonna get the Dragon Scroll!ทุกคน ไปที่วังหยก 1 ใน 5 ผู้พิทักษ์ จะได้รับคัมภีร์มังกร
Die, human. You are food to us. Guardian, I apologize.มันเป็นสิทธิ์ขาดของคุณ คุณเป็นอาหารสำหรับเรา ผู้พิทักษ์ ผมขอโทษ
More than anyone, you know that's a roleคำว่า ผู้พิทักษ์ อลิสัน
Guardian, what is the Fel?ศพหนึ่ง ผู้พิทักษ์ เฟลคืออะไร
With all due respect, Guardian your powers have proven unreliable at best, recently.ด้วยความเคารพนะ ผู้พิทักษ์ หมู่นี้พลังของท่านพิสูจน์แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ
Guardian, I renounced my vow.ผู้พิทักษ์ ข้าถอนคำปฏิญาณแล้ว
Guardians... perhaps it will provide you solace... that your deaths are not without purpose.ผู้พิทักษ์ นี่อาจปลอบใจได้ ว่าเจ้าไม่ได้ตายอย่างไร้ค่า
The only person who can save your sister. Guardians, Scott.ผู้พิทักษ์ สก็อตต์ เธอช่วยฉันจับนังนั่น
This Guardian, he's dead, and these two have no contact info--ผู้พิทักษ์ เขาตายแล้ว และทั้งสองคนนี้ไม่มีเบอร์ติดต่อ
We've spoken with the government, law enforcement, the military.ผู้พิทักษ์กฎหมาย, กองทัพ
Your precious Guardians are finished, Soren.ผู้พิทักษ์ขวัญใจเจ้า หมดท่าซะแล้ว โซเร็น
OZ's guardian spirits have given Natsuki a rare item.ผู้พิทักษ์ของ OZ มอบแรร์ไอเทมให้นัตสึกิ
Who are the other guardians?ผู้พิทักษ์คนอื่นๆเป็นใคร
Guards of the empire.ผู้พิทักษ์จักรวรรดิ์
The Guardian has to speak the incantation himself.ผู้พิทักษ์ต้องร่ายคาถาเอง
Trustees of the hospital feel that makes you uniquely qualified.ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของรพ. ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
The true guardians of this world are the people themselves.ผู้พิทักษ์ที่แท้จริงแห่งโลกนี้ คือผู้คนนั่นเอง
Vigilantes don't have bedtimes.ผู้พิทักษ์ธรรมไม่มีเวลานอน
The Guardians were outnumbered. Things looked dark.ผู้พิทักษ์นับไม่ถ้วน ทุกอย่างมืดไปหมด
Where's the bloody Guardian?ผู้พิทักษ์บ้าอยู่ที่ไหน
The Guardians upheld their oath that night.ผู้พิทักษ์ยังคงรักษาสัตยาบรรณเอาไว้ได้
The guard know you never really wanted Nathan dead, even after what he did.ผู้พิทักษ์รู้ว่าคุณไม่เคยอยากจะให้เนธานตายจริง ๆหรอก แม้ว่าเขาจะทำแบบนั้นก็ตาม
A peacekeeper belongs on theผู้พิทักษ์สันติต้องอยู่
An officer of the law with a criminal past. Mm.ผู้พิทักษ์สันติราษ กับอาชญากรรมในอดีต ลองนึกถึงความผิดที่เราก่อขึ้นสิ
Crimebusters, G-men, you're setting yourself up as a czar?ผู้พิทักษ์หน่วยมือปราบที่คุณตั้งตัวเองเป็นซาร์
Where is Medivh?ผู้พิทักษ์อยู่ที่ไหน
Protector of the Seven Kingdoms..."ผู้พิทักษ์เจ็ดราชอาณาจักร
A fully proto is the most difficult to achieveผู้พิทักษ์เต็มรูปแบบทำได้อยากมาก
Guardian is but a name.ผู้พิทักษ์เป็นแค่ชื่อ
And the Guardian burned your research?ผู้พิทักษ์เผาข้อมูลของเจ้ารึ
The Guardian Medivh is unwell. What?ผู้พิทักษ์เมดิฟห์ไม่สบาย
Guardians, we must uphold our oath.ผู้พิทักษ์เราต้องทำตามสัตยาบัญ
Watchers have learned to fear men.ผู้พิทักษ์เรียนวิธีที่ทำให้มนุษย์กลัว
Guardian Canada one.ผู้พิทักษ์แคนนาดาหนึ่ง
Our protector and destroyerผู้พิทักษ์และพิฆาตแห่งเรา
Protector of... the common folk.ผู้พิทักษ์แห่ง ... ... พื้นบ้านทั่วไป
The Defender of the Vale!ผู้พิทักษ์แห่ง Vale!
He was guardian of our highways and defender of our freedom!ผู้พิทักษ์แห่งทางหลวง และผู้ปกป้องอิสระภาพ
Protectors of the Kyber Temple.ผู้พิทักษ์แห่งวัด ไคเบอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้พิทักษ์
Back to top