ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผืนแผ่นดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผืนแผ่นดิน*, -ผืนแผ่นดิน-

ผืนแผ่นดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผืนแผ่นดิน (n.) earth See also: land Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน
ผืนแผ่นดิน (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี
ผืนแผ่นดิน (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี, พื้นพสุธา
English-Thai: HOPE Dictionary
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
forland(ฟอร์'แลนดฺ) n. แหลม,ฝั่งข้างหน้า,แผ่นดินที่อยู่ข้างหน้า,ที่ใกล้ฝั่ง,ผืนแผ่นดินข้างหน้า
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
panhandlen. ด้ามกระทะ,บริเวณผืนแผ่นดินที่ยืนยาวและแคบ vi. ขอทานตามถนน, See also: panhandler n.
river basinn. ลุ่มแม่น้ำ,บริเวณผืนแผ่นดินที่มีแม่น้ำไหลและแควไหลผ่าน
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinterland (n.) ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ
The sould of dead body also follows that part and becomes holy spirit which lives down thereใต้ผืนแผ่นดินนั้น วิญญาณของคนตายกับอดีตอันยาวนาน
With this Patriot Act, the way they've twisted the laws up so much they can do whatever they please as long as they feel you're a threat to homeland security.ว่าด้วยกฎหมายรักชาติแล้ว พวกเขาพลิกแพลงกฎหมายได้อย่างมาก... ...พวกเขาทำอะไรก็ได้ที่พวกเขา... ...รู้สึกว่าคุณกำลังคุกคาม ความปลอดภัยของผืนแผ่นดินนี้
And he explained that if you look at the land mass of the Earth, very little of it is south of the equator.ท่านอธิบายว่าถ้ามองดูผืนแผ่นดินของโลก จะเห็นว่ามีน้อยมากที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร
Lakes and rivers dried up, forests became deserts, and whole continents were reduced to nothing more than barren wastelands.ทะเลสาบและแม่น้ำต่างเหือดแห้ง ป่าไม้กลายเป็นทะเลทราย และผืนแผ่นดินกลับกลายเป็น... ดินแดนอันเวิ้งว้างว่างเปล่า
So here is our chance to kick some ass for Mother Earth.และนี่เป็นโอกาส\ โอกาสที่เราจะตอบโต้แทนผืนแผ่นดินของเรา่
And what on earth does that meager sword mean to him, to cause all this?และอะไรบนผืนแผ่นดินนี้ที่ขาดอยู่ ดาบมีความหมายต่อเขา, นี่คือเหตุผล
On our soil is a source of shame both to meบนผืนแผ่นดินของเรา ทำให้ฉันรู้สึกละอายใจ
I became your grave while trying to be your soil.ผมกลับกลายเป็นหลุมฝังศพให้เธอ.. เมื่อพยายามปกป้องผืนแผ่นดิน..
Listen, Marcie ran through the T.S.A. employee database, and there aren't any J. Murphys working customs at any of the airports in the continental United States.ฟังนะ มาร์ซี่ ค้นในฐานข้อมูล ขององค์การบริหารความ ปลอดภัยในการขนส่ง และไม่มีคนชื่อ เจ.เมอร์ฟีเลย ทำงานที่ด่านศุลกากร และในทุกสนามบินที่อยู่ ในผืนแผ่นดินใหญ่ ของอเมริกา
In my bones, in the earth.อยู่ในกระดูกผม อยู่ในผืนแผ่นดิน
One recently born. One soon to die.ชายสองคนที่ต่อสู้ช่วงชิงผืนแผ่นดินโลกเดียวกัน
But seeing all the bloodshed,เลือดแดงฉานไหลนอง ทั่วผืนแผ่นดิน
A soul so bitter, the ground would not take him.วิญญาณที่เจ็บปวด\ ผืนแผ่นดินไม่ยอมรับพวกมัน
I am declaring a 200-mile no-man's-land around this island, effective immediately.ผมกำลังประกาศ ที่ไม่มีผืนแผ่นดินในระยะ200ไมล์จากเกาะนี้ มีผลทันที
We can't have rogue government hit men operating on domestic soil.เราไม่สามารถปล่อยนักฆ่าที่ออกนอกลู่นอกทาง ปฏิบัติการบนผืนแผ่นดินของประเทศ
I am a creature of the earth, you cannot kill me.ข้าถูกสร้างโดยผืนแผ่นดิน เจ้าข้าฆ่าไม่ได้หรอก
You have to know a land to rule it.จะปกครอง ท่านก็ต้องรู้จักผืนแผ่นดินนะ
We make landfall in the morning.พวกเราจะมองเห็นผืนแผ่นดินภายในตอนเช้า
I waited till we were in open water and I could see no land in any direction, and I dropped it over the side.ข้าเฝ้ารอจนกระทั่งพวกเราแล่นเรือออกทะเล และข้าไม่ได้เห็นผืนแผ่นดินในทุกทั่วสารทิศใดๆ และข้ายุติการออกค้นหาตัวตลอดทั้งหมด
The war for freedom continues whilst heroic deeds are done throughout our territory.สงครามเพื่ออิสรภาพยังดำเนินต่อไป วีรกรรมต่าง ๆ นั้นพบเห็นได้ทั่วไป บนผืนแผ่นดินของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผืนแผ่นดิน
Back to top