ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผืนดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผืนดิน*, -ผืนดิน-

ผืนดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผืนดิน (n.) land See also: ground, terra firma, earth Syn. แผ่นดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
haugh(ฮาฟ) n. ผืนดินของหุบเขาแม่น้ำ,ผืนดินชั้นใต้
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidence การยุบตัว การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parcel (n.) ผืนดิน See also: ที่ดินส่วนหนึ่ง Syn. portion
peneplane (n.) ผืนดินถูกชะล้างจนเกือบจะเป็นที่ราบ Syn. peneplain
demesne (n.) ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่ See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์ Syn. land, farm, estate
alluvion (n.) ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม
drain into (phrv.) ไหลลงสู่ (แม่น้ำ, ผืนดิน) Syn. empty into, flow into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
Poor land, now turned into a wasteland.ผืนดินน่าสงสาร ที่ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้
But down in the undergroundแต่เบื้องล่างใต้ผืนดิน
I see it as a prayer made manifest in soil.พ่อมองเห็นเป็นรูปนักสวด สร้างความยิ่งใหญ่ จากผืนดิน
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด
The world for me started and ended there in that little piece of the landโลกของฉันเริ่ม และจบลงบนผืนดินเล็กนั้น
In that pure white landscape... you feel like you're on some strange, distant world.ในผืนดินที่ขาวบริสุทธิ์นั้น... เธอจะรู้สึกเหมือนกับว่า อยู่ในโลกที่แสนประหลาด, ห่างไกลออกไป.
Im that pure whote lamdscape... you feel loke you"re om some stramge, dostamt world.ในผืนดินที่ขาวบริสุทธิ์... เธอจะรู้สึกเหมือนเธออยู่ใน โลกที่แตกต่างและห่างไกลออกไป.
Like the softness of spring soil...เหมือนความนุ่ม\ ของผืนดินช่วงฤดูใบไม้ผลิ
That's right,จะเอากระดูกเหล่านั้น รวมเป็นหนึ่งเดียวกับผืนดินเหรอ
In African soil, not in bloody concrete.ไว้ในผืนดินของแอฟริกา ไม่ใช่คอนกรีตแข็งๆ นี่
As rooted to the earth as a Sagura tree. But she told me I was like water.ที่หยั่งรากลงบนผืนดินเหมือนต้นซากุระ แต่เธอบอกฉันว่าฉันเป็นเหมือนน้ำ
I do not know but the earth bleeds.ข้าก็ไม่รู้... ...แต่ผืนดินกลายเป็นเลือด
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands.สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์
And I know you love this land as much as I do.และฉันรู้ว่านายรักผืนดินนี้ มากเท่ากับที่เรารัก
Out of all men that beg for a chance to drill your lots maybe one in twenty will be oil men the rest will be speculators that's men trying to get between you and the oil men to get some of the money that ought by rights come to you.ออกจากพวกขอทานพวกนั้นซะ แล้วใช้โอกาสนั้นเจาะลงผืนดิน... ...บางครั้ง ในยี่สิบคนอาจเจอเจ้าของบ่อน้ำมันสักคน... ...เป็นหลุมฝังศพของเหล่านักเสี่ยงโชค
You see one man doesn't prospect from the ground, it takes a whole community of good people such as yourselves and this is good we stay together.คนๆเดียวไม่สามารถร่ำรวยจาก ผืนดินได้ ต้องเป็นทั้งชุมชน ของคนดีๆเช่นพวกท่าน วันนี้ เราได้มาอยู่กันพร้อมหน้า
Inform me as soon as she touches ground!แจ้งข้าด่วนล่ะ เมื่อนางลงสู่ผืนดิน
My village, my soil...หมู่บ้านของฉัน ผืนดินของฉัน...
There is only one evil in this land, and it is not magic.มีสิ่งชั่วร้ายเพียงอย่างเดียวบนผืนดินนี้ แต่ไม่ใช่เวทย์มนต์ หรอก
In the Bible, God cursed the ground.ในคัมภีร์ไบเบิล พระผู้เป็นเจ้าได้สาปผืนดินไว้
"that was his land, "the soil where his dreams were to take root.นั่นมันที่ของเขาที่ฝังรากลึกลงผืนดิน
/with many kingdoms /struggling for land and power.แคว้นน้อยใหญ่ต่อสู้แย่งชิงผืนดินและอำนาจ
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า
They produced unprecedented results on plots of land thus far ignored.พวกมันก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับผืนดินรกร้างที่เคยถูกทอดทิ้ง
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป
Under its surface lies a climatic time-bomb.ภายใต้ผืนดินมี ระเบิดเวลาแห่งสภาพอากาศ
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน
From plentiful steamed Galbi, all land, sea and sky are coming out.จากคาลบินึ่งที่มากมาย ผืนดินทั้งหลาย ทะเล และท้องฟ้าจะเกิดขึ้น (ยุกแฮกง: ผืนดิน, ทะเล, ท้องฟ้าซึ่งหมายถึงเนื้อ, ปลา และนอก... อาหารทุกชนิด)
How could he guard his family and his lands if he were not?ไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะปกป้อง \ ครอบครัวกับผืนดินได้ยังไงกัน?
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง
I could control the very earth under my feetฉันสามารถควบคุม ผืนดินทุกแห่งให้จมอยู่ใต้ฝ่าเท้าได้
"And she was from land. ' '"และเธอนั้นมาจากผืนดิน"
In the chaos of battle, when the ground beneath your feet is a slurry of blood, puke, piss, and the entrails of friends and enemies alike, it's easy to turn to the gods for salvation.ในยามสงคราม เมื่อผืนดินใต้ฝ่าเท้า เต็มไปด้วยเลือด และ อาจม ซากศพของมิตรและศัตรูคละเคล้ากัน
Cursed be the ground, for our sake.คำสาปแช่งเป็นดั่งผืนดินที่เราย่ำ
Parents, children, anyone else who lives on this property?ผู้ปกครอง,เด็กๆ,คนอื่นๆ ใครอาศัยอยู่บนผืนดินนี้บ้าง
Each of those stones marks an animal that's died on this land.หินแต่ละก้อน แทนสัตว์ที่ตายบนผืนดินนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผืนดิน
Back to top