ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลสำเร็จ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลสำเร็จ*, -ผลสำเร็จ-

ผลสำเร็จ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลสำเร็จ (n.) success See also: accomplishment, achievement, attainment Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment,achievement ###A. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
English-Thai: Nontri Dictionary
obtain(vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
winning(adj) ซึ่งชนะ,ซึ่งประสบผลสำเร็จ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
achievement (n.) การบรรลุผลสำเร็จ See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ Syn. attainment, accomplishment, fulfillment
attainment (n.) การบรรลุผลสำเร็จ See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ Syn. accomplishment, fulfillment
be successful (vt.) บรรลุผลสำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ Syn. attain
compass (vt.) ประสบผลสำเร็จ
cooking with gas (sl.) ประสบผลสำเร็จ See also: มีความก้าวหน้า
do the trick (sl.) ประสบผลสำเร็จ See also: บรรลุผล, สำเร็จ
fall flat (phrv.) ไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. drop through, fall down
favourably (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. prosperously, victoriously
finish up nowhere (idm.) ไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. end up
get anywhere (phrv.) ได้รับผลสำเร็จ
performance (n.) การทำให้บรรลุผลสำเร็จ Syn. efficiency, accomplishment Ops. nonfulfillment
propitiousness (n.) คุณสมบัติที่แสดงถึงผลสำเร็จ
prosperous (adj.) ซึ่งประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง See also: ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, มั่งคั่ง Syn. flourishing, wealthy Ops. needy, poor
prosperously (adv.) โดยประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง Syn. successfully
reach (vt.) บรรลุผลสำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ Syn. attain, be successful
reach (n.) การบรรลุผลสำเร็จ Syn. achievement, success
Result (sl.) คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ
success (n.) ผู้ประสบผลสำเร็จ See also: ผู้ได้รับความสำเร็จ Syn. celebrity, star, winner Ops. failure, loser
successful (adj.) มีผลสำเร็จ See also: ประสบผลสำเร็จ, ประสบชัยชนะ Syn. flourishing, prosperous, thriving, victorious
successfully (adv.) อย่างประสบผลสำเร็จ See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ Syn. favourably, prosperously, victoriously
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, all the academic achievements suggest you were focused on a little more than just boys.ผลสำเร็จทางการศึกษาทั้งหมดนี่ บ่งบอกว่าคุณมุ่งมั่น มากกว่าเรื่องหนุ่มๆ
Very successfully. How did you get in?ประสบผลสำเร็จมาก คุณเข้ามาได้อย่างไร
But some efforts are less successful... unfortunately.มันช่วยให้เรารำลึกถึงการต่อสู้ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของเรา แม้จะโชคร้าย... ประสบผลสำเร็จเพียงน้อย
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ"
With the exception of an unexplained disturbance at the site, today's trial was a complete success.ยกเว้นจากการรบกวนบางอย่างที่สถานที่นั้น การทดลองวันนี้เป็นผลสำเร็จดี
Dae-So will fulfill his ambition.แดโซจะทำให้ความทะเยอทะยานของเขาเป็นผลสำเร็จ.
Your operation has achieved one thing.ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จอยู่อย่าง
Prayers for your eternal success at arms.ขอสวดภาวนาให้ท่าน.. ประสบผลสำเร็จในกิจการรบ
And it'll be a success.และมันจะต้องประสบผลสำเร็จ.
He's a lucky man.การผ่าตัด ประสบผลสำเร็จ
This will be a good year of great achievements.นี่จะเป็นปีที่เยี่ยม ที่ประสบผลสำเร็จแน่ๆ
That sounds like a fast track to success.ฟังดูจะประสบผลสำเร็จเร็วมาก
As successful a rescue as one could hope for, Viceroyภารกิจช่วยชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างดีนะ ท่านอุปราช
Where I failed you might succeed.ที่ไหนที่ฉันล้มเหลว เธอจะประสบผลสำเร็จ
You better have a plan, and that plan had better work.งั้นเจ้าก็จะต้องทำอะไรสักอย่าง และจะต้องทำให้ได้ผลสำเร็จด้วย
Our military action in Sangala has been a success.การปฎิบัติการทางทหารในแซงกาลา บรรลุผลสำเร็จด้วยดี
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้
When Count Dooku sees how successful my weapon is against civilian targets,เมื่อเคาท์ดูกูได้เห็นว่าอาวุธของข้า ประสบผลสำเร็จในการต่อต้านพวกชาวบ้าน
And want to see you succeed. do you understand that?และอยากเห็นคุณประสบผลสำเร็จ คุณเข้าใจใช่มั๊ย
It's very successful.มันเป็นธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จมาก
Well, if it's so successful, why do I need to keep an open mind?ถ้ามันประสบผลสำเร็จมหาศาล แล้วทำไมฉันถึงต้องเปิดใจให้กว้างๆ
And I think that the best way to be successful in life is to do what you're passionate about.แล้วหนูก็ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต ก็คือทำในสิ่งที่เรารัก
I just need to know if my daughter's gonna succeed in life.ฉันแค่อยากรู้ ว่าลูกฉันจะประสบผลสำเร็จในชีวิตหรือเปล่า
And whatever happens... if they succeed or they don't succeed... it's because of how I raise them.ไม่ว่ายังไง ลูกจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่า มันบ่งบอกวิธีที่ฉันเลี้ยงแก
An unlikely pair often produces successful results.ไม่น่าเชื่อ ว่าจะเป็นผลผลิต ที่เป็นผลสำเร็จ
None too successful.ไม่มีคนที่ประสบผลสำเร็จเลย
It was such a success that it doesn't even compare with last year's results.งานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก ปีที่แล้วเทียบไม่ติดเลย
I know very well that Haeshin's remarkable growth has been the result of the hard work put forth by those around this table.ความก้าวหน้าของแฮชินกำลังเป็นที่จับตามอง ทั้งหมดนั่นมาจากผลสำเร็จของงานที่พวกคุณได้ทำมา ทั้งหมดนั่นได้อยู่บนโต๊ะแล้ว
Alec became the first success of the new program and a hero of the Soviet Union.อเล็ค กลายเป็นผู้ประสบผลสำเร็จคนแรกของโครงการนี้ และเป็นวีรชนของชาวสหภาพโซเวียต
Within a year, the rebellion was won.ภายในขวบปี การปฏิวัติเป็นผลสำเร็จ
And maybe she will be more successful than you are and prettier and richer and skinnier and they end up doing everything together.และก็บางทีหล่อนอาจประสบผลสำเร็จมากกว่าที่เธอเป็น สวยกว่า รวยกว่า และ เพรียวกว่า และเค้าสองคนก็จะลงเอยด้วยกันในทุกๆอย่าง
* Some people can thrive and bloom *#คนบางคนประสบผลสำเร็จและเติบโต#
North Korean cabinet member Mal Chin Ryu returns to the U.N. today, following a successful surgery for a subdural hematoma.สมาชิกคณะรัฐมนตีรเกาหลีเหนือ มัลล์ ชินิ รว กลับมาที่สหประชาชาติวันนี้ ตามด้วยการผ่าตัดที่ประสบผลสำเร็จ สำหรับโรคก้อนเลือดในสมอง
Despite all that you have achieved, Morgana, you must remain cautious.แม้สิ่งที่ท่านทำจะประสบผลสำเร็จ มอร์กาน่า ,ท่านยังต้องระวัง
What level has our national defense and safety of Republic of Korea reached?เราจะบรรลุผลสำเร็จได้ในระดับไหนหรือครับ
As soon as my mission is accomplished the Nazi invation force will be called in under my directions and we will end the good times for the bad people.ทันทีที่ภาระกิจของผมบรรลุผลสำเร็จ หน่วยรบนาซีจะมาตามประสงค์ของผม แล้วเราจะจัดการหยุดเวลาแห่งความสุข ของพวกเลวๆออกไป
M.S. One has been a very successful experiment with the first 500 test cases serving time without incident.เอ็มเอสวัน นับเป็นการทดลองที่ประสบผลสำเร็จ กับกลุ่มผู้ต้องหา500คนแรก ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลย
I could not be more proud of her efforts to bring Boston to bear, which is why I have chosen tonight to announce Suren as my successor.ข้าภูมิใจในความพยายามของเธอ ที่ได้นำบอสตันจนประสบผลสำเร็จ นั่นทำให้ข้าเลือกคืนนี้ เพื่อประกาศว่าซูเรน คือผู้สืบทอดตำแหน่งของข้า
In honor of your service and the completion of your quest, you will now be known as the Invisible Knight.เพื่อเป็นเกียรติแก่การกระทำของท่าน และผลสำเร็จของ ภารกิจของท่าน ท่านจะได้รับขนานนามว่า อัศวินล่องหน
August 1954, achieved mission success, also classified.สิงหาคม ปี 1954 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จ และก็เป็นความลับเช่นเดิม

ผลสำเร็จ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลสำเร็จ
Back to top