ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูน*, -ปูน-

ปูน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูน (n.) age See also: generation, period, time Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย
ปูน (n.) lime See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement Syn. ปูนซีเมนต์
ปูนขาว (n.) lime See also: calcium hydroxide Syn. ปูน
ปูนซีเมนต์ (n.) cement Syn. ซีเมนต์
ปูนดิบ (n.) quick lime See also: calcium oxide Syn. ปูนไฟ
ปูนบำเหน็จ (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ให้รางวัล
ปูนปลาสเตอร์ (n.) plaster
ปูนปั้น (n.) stucco See also: stucco, molded lime
ปูนผิว (n.) slaked lime
ปูนสอ (n.) mortar
ปูนสุก (n.) lime Syn. ปูนขาว
ปูน (n.) field crab See also: genus Para-telphusa
ปูนเปียก (n.) fresco
ปูนเพชร (n.) stucco See also: stuccowork
ปูนแดง (n.) red lime
ปูนไฟ (n.) quick lime See also: calcium oxide
English-Thai: HOPE Dictionary
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcariousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,การกลายเป็นกระดูก
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ
coral ragn. หินปูนปะการัง
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
generation(เจนเนอเร'เชิน) n. การกำเนิด,การก่อให้เกิด,การแพร่พันธุ์,ยุค,สมัย,ปูน,ชั้นอายุ,รุ่น., See also: generational adj.
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
hod(ฮอด) n. รางน้ำปูน,ถังน้ำปูน,ปุ้งกี๋ขนถ่าน
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน
limewater(ไลมฺ'วอ'เทอะ) n. น้ำปูนใส,น้ำที่มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมซัลเฟตมากกว่าปกติ'
lozenge(ลอซ'ซินจฺ) n. ยาอม,ลูกกวาด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
marl(มาร์ล) n. ดินร่วนที่ประกอบด้วยดินเหนียวกับแคลเซียมคาร์บอเนต (ปูน) ,ดิน
marlite(แมร์'ไลทฺ) n. ดินปูนหรือดินชนิดหนึ่ง
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ
parget(พาร์'จิท) n. ปูนฉาบ ,สิ่งที่ฉาบด้วยปูน
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
plaque(เพลค,พลาค) n. แผ่นจารึกตัวหนังสือหรือภาพ,สารสะสมบนผิวหน้าซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่แบคทีเรียเจริญได้หรือเกิดหินปูนขึ้น
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rhomboid(รอม'บอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
stucco(สทัค'โค) n. ไม้ฉาบปูน,ปูนพอกผนัง,ปูนฉาบ,การฉาบปูน,การพอกปูน. vt. ฉาบปูน,พอกปูน pl. stuccoes,stuccos
tartar(ทาร์'ทาร์) n. หินปูนน้ำลายที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน, See also: tartarous adj
trowel(เทรา'เอิล) n. เกรียงหรือเหล็กโบกปูน vt. โบกปูน,ปาดปูน
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
English-Thai: Nontri Dictionary
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
fresco(n) การเขียนภาพบนผนังปูน
hoe(n) เสียม,จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเขี่ยไฟ
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
limestone(n) หินปูน
limewater(n) น้ำปูนใส
lozenge(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ลูกกวาด,ยาดม
mortar(n) ปืนครก,ปูนขาว,เครื่องยิงดอกไม้เพลิง,โกร่ง
pink(adj) สีชมพู,สีแดงเรื่อ,สีปูนแห้ง
plaster(n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก
rhombus(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
stucco(n) ปูนฉาบ,ปูนขาว
tartar(n) การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน
trowel(n) เครื่องมือโบกปูน
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stuccoปูนแต่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildupหินปูนก่อตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fresco๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Indiana limestoneหินปูนอินเดียนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plaster of Paris๑. ปูนทำเฝือก๒. ปูนปลาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pothole๑. กุมภลักษณ์๒. ปล่องหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
plaster of Parisปูนพลาสเตอร์, ผงแคลเซียมซัสเฟต มีสีขาว สูตรเคมีคือ CaSO4 .½H2O ผลิตจากการเผายิปซัมให้ร้อนถึง 120 - 130 °C เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slaked limeปูนขาว, ดู calcium hydroxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stuccoปูนปั้น [TU Subject Heading]
Lime, Unslakedปูนขาว [การแพทย์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Calcificationหินปูนเกาะ,การแข็งตัวของกระดูก,หินปูนจับ,การมีหินปูน,หินปูนมาจับ,การเกาะของแคลเซียม,การพอกตัวของแคลเซี่ยม,การจับเกาะของแคลเซียมที่กระดูก,มีแคลเซี่ยมมาหุ้ม,การเกิดหินปูนจับ,หินปูนเกาะจับ,การมีแคลเซี่ยม,การเติมแคลเซียม,มีหินปูนจับ [การแพทย์]
limestoneหินปูน, หินตะกอนชนิดหนึ่งเกิดจากการสะสมตัวของโคลน ตะกอนพวกแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต  ซึ่งทับถมกันอยู่เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
shotcreteshotcrete, ปูนพ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sinkhole หลุมยุบ หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
stalactiteหินย้อย, หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grout (n.) ปูน See also: ซีเมนต์ Syn. cement
lime (n.) ปูนขาว Syn. calcium
whitewash (n.) ปูนขาวทาผนัง
quicklime (n.) ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ Syn. lime
plaster of Paris (n.) ปูนขาวที่ใช้ปั้น หล่อ ฉาบ พอกหรืออุด Syn. plaster
roughcast (n.) ปูนฉาบ
pebbliedash (n.) ปูนฉาบผนัง Syn. plaster, concrete, cement
plaster (n.) ปูนฉาบผนัง
stucco (n.) ปูนฉาบผนัง Syn. plaster, concrete, pebbliedash, cement
cement (n.) ปูนซีเมนต์
plaster (n.) ปูนปลาสเตอร์
cement (n.) ปูนสำหรับอุดฟัน
putty (n.) ปูนอุดรอยรั่ว
alabaster (n.) หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
bricklayer (n.) ช่างปูน
cement mixer (n.) เครื่องผสมปูนซีเมนต์ Syn. concrete mixer
concrete mixer (n.) เครื่องผสมปูนซีเมนต์
diamond (n.) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
fresco (n.) ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
frescos (n.) ภาพเขียนบนกำแพงหรือฝาผนังที่เขียนตอนปูนยังไม่แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sheldon's log. star date 63345.3ปูนของเชลด้อน วันที่ดวงดาวที่ 63645.3
At that age, you can go at any moment.ปูนนั้นแล้ว.. จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
It's brilliant.ปูนนี้แล้วเขาเก่งมาก
The plaster's modern, and it has a higher calcium content, probably to protect whatever's inside it.ปูนปลาสเตอร์เป็นของสมัยใหม่ และมีองค์ประกอบแคลเซี่ยมสูงมาก น่าจะเพื่อห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ข้างใน
Lime is formed mostly from the remainsปูนพวกนี้ทั้งหมดเกิดจากส่วนที่ยังคงเหลือ
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
Even the concrete was scratched up.แม้เป็นปูน ก็ยังเห็นรอยชัดเจน
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา
Aren't you ashamed at your age to play with a boy?คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ?
Now you're going to dig the hole. I got no fucking lime.มึงได้ไปขุดหลุมแน่ กูไม่มีปูน
Now, the second bullet penetrated the plaster wall above the front door.และ กระสุนลูกที่ 2 ทะลุผนังปูน เหนือประตูทางเข้า
I really think you should... you should send the cement back, dear.คุณน่าจะส่งปูนคืนนะ ที่รัก
You didn't make a very good job of the mix, mate.พวกเธอผสมปูนได้ไม่ดีเลยนะ
The remnants of plaster on your shoe pointed to a careless mason.เศษปูนปลาสเตอร์บนรองเท้า แสดงว่ามาจากเขตก่อสร้าง
Witherspoon, have the Montreal Police go through their logs for the last 48 hours.วิธเทอร์สปูน ให้ตำรวจมอนเทรียล ตรวจรายชื่อด้วยในช่วง 48 ชั่วโมงสุดท้าย
Witherspoon, take Waveland.วิธเทอร์สปูน ไปทางเวฟแลนด์
I ordered Witherspoon to keep it out of the report. No way Jackal knows.ฉันสั่งให้วิธเทอร์สปูนกันเธอ ออกจากรายงาน และแจ็คกอลก็ไม่รู้ด้วย
And I'm in a hurry, operator.ของเจ้าหน้าที่ทิโมธี่ วิธเทอร์สปูน และผมกำลังรีบ
Witherspoon, you fool ashole!- ไอ้วิธเทอร์สปูน - แกมันเถรตรงนี่
I locked it. Where is Witherspoon?ประตูล็อคหมด วิธเทอร์สปูนอยู่ไหน
This is a cement hole. Uh... I have some tiki torches in the garage.แต่นี่มันรูปูนซีเมนต์ ชั้นมีโคมไฟเล็กสำหรับสวนด้วยนะคะ เงียบนะ เงียบนะ นังคนอ่อนแอ
It's just plasterมันก็แค่ปูนปลาสเตอร์
'I envy you to run away at that age'ฉันอิจฉาคุณนะ ที่ยังหนีออกจากบ้านได้ในวัยปูนนี้แล้ว
She's under there, covered in quicklime.เธออยู่นั่น เอาปูนขาวโปะไว้
Ladies, the spooner wait is over.สาวๆ การรอคอยสปูนเนอร์จบลงแล้ว
Hey, spooner. You see any fog out there?เฮ้ สปูนเนอร์ นายเห็นหมอกบ้างรึเปล่า
Spooner, the engine's dead.ปูนเนอร์ เครื่องมันหยุดเดิน
Yeah. You all wanna see spooner get low? Let me get low.เย่ พวกเธอต้องดูนี่ ดูสปูนเนอร์เต้น ให้ฉันเต้นให้ดู
Hey, spooner. What's going on out there, man?เฮ้ สปูนเนอร์ เกิดอะไรข้างนอกนั่น เพื่อน
Spooner took the seagrass out and never came back.ปูนเนอร์เอาเรือซีกราสออกทะเล นี่ยังไม่กลับเข้าฝั่งเลย
All right, spooner, just relax.เอาล่ะ สปูนเนอร์ พักผ่อนเถอะ
It might prove that spooner's innocent.มันจะช่วยพิสูจน์ได้ว่า สปูนเนอร์บริสุทธิ์
I can't right now. Spooner's really in trouble.ผมยังไปตอนนี้ไม่ได้ สปูนเนอร์กำลังเจอข้อหาหนัก
Elizabeth, three people were just found dead on my boat my business is shot, and malone's trying to nail spooner for murder.อลิซาเบธ คนสามคนถูกพบว่าตายบนเรือของผม... ...ธุรกิจของผมต้องชงัก แล้วมาโลนยังพยายามจะยัดข้อหาให้สปูนเนอร์
Father malone's leaving. And spooner wasn't lying.คุณพ่อมาโลนไม่ยอมพูดอะไร แล้วสปูนเนอร์ก็ไม่ได้โกหกด้วย
Spooner said he saw a clipper ship last night in the fog.ปูนเนอร์บอกว่าเขาเห็นเรือใบ ในคืนที่หมอกเข้ามา
Windows, doors, everything. Spooner, help me out. Come on.หน้าต่าง ประตู ทุกๆช่องทาง สปูนเนอร์ ช่วยฉันที เร็วเข้า
I think I've got enough grout out to bust through.ฉันว่าปูนมันน้อยลง พอที่จะเลาะก้อนอิฐนี้ออกได้แล้วล่ะ
We basically ghost-wrote the whole plan-- crossed the "t's," dotted the "i's," grouted the tiles.ทำสามแยก ทางตรง ฉาบปูนพื้นกระเบื้อง
It's just wood and plaster, martha.ก็แค่ไม้ กับ ปูน, มาธา.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูน
Back to top