ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะทะคารม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะทะคารม*, -ปะทะคารม-

ปะทะคารม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะทะคารม (v.) debate See also: dispute, quarrel, squabble, argue Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrimmage (n.) การโต้แย้งหรือปะทะคารม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Accusations start flying. Neighbour turns on neighbour. Pretty soon, we're eating our children!จะเริ่มมีการปะทะคารมใส่ร้ายป่ายสีเพื่อนบ้าน
"Oh, Ben, do you want to come in for a coffee and a class struggle?""เบ็น คุณอยากเข้ามาดื่มกาแฟ และปะทะคารมกันก่อนไหม"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะทะคารม
Back to top