ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรักหักพัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรักหักพัง*, -ปรักหักพัง-

ปรักหักพัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรักหักพัง (v.) be ruined See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง
English-Thai: HOPE Dictionary
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
English-Thai: Nontri Dictionary
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruin (n.) ซากปรักหักพัง Syn. remains, wreck
wreckage (n.) ซากปรักหักพัง Syn. debris, ruin, wrack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The present city of Iskenderun is built on its ruins.เมืองอิสเคนเดอรัน ในปัจจุบัน ถูกสร้างบนซากปรักหักพังของมัน.
Wait a second, Darrell. McQueen is in the wreckage.รอสอง, ดาร์เรล มควีน อยู่ในซากปรักหักพัง
I saw the wreckage of the train... wreck.ฉันเห็นซากปรักหักพัง ของรถไฟ... ซากรถไฟ
Landed 300 feet away from the wreck.จอดห่างออกไป 300 ฟุต จากซากปรักหักพัง
It's quite perfect according to the look what director wants he wanted ruins!มันค่อนข้างจะเพอร์เฟ็ค ตรงตาม ที่ผู้กำกับเล่งไว้ เขาต้องการซากปรักหักพัง!
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ
Police and emergency workers in Manchester are still combing through what is left of this block of flats.ตำรวจและทีมฉุกเฉินในแมนเชสเตอร์ ยังคงค้นหาท่ามกลางซากปรักหักพัง
Yeah, it's ruins, I think. A Mayan temple.ใช่ๆมันเป็นซากปรักหักพังที่ต้องคำสาบ ผมคิดว่ามันเป็นวิหารของพวกมายันต์
It could just be debris.อาจจะเป็นแค่ซากปรักหักพังก็ได้
With your fantasy in ruins and an assassin's blade in your throat.ลองนึกภาพที่รอบ ๆ ตัวเจ้ามีแต่ซากปรักหักพัง และที่คอเจ้าถูกปักด้วยมีดของข้า
But if you know where to look... these ruins are full of riches.แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะดูที่ไหน ซากปรักหักพังเหล่านี้เต็มไปด้วย ความมั่งคั่ง
The sea gobbles sometimes the vessels, but the life recovers his rights, and what was a ruin it turns into refuge.บางครั้งทะเลก็กลืนเรือ แต่ทุกชีวิตปลับตัวได้เอง ซากปรักหักพัง กลายเป็นที่พักพิง
They look like ruins.พวกมันดูเหมือนซากปรักหักพัง
We were exploring the ruins.พวกเรากำลังสำรวจซากปรักหักพัง
Cleared the debris away.เคลียร์ซากปรักหักพัง หมดไปแล้ว
Uh, and that's- that's what shattered my windshield- some piece of wreckage from the plane.เอ่อ และนั่น... นั่นคือเอกสารระบุ กระจกหน้ารถของผม ชิ้นส่วนซากปรักหักพังบางอย่างNจากเครื่องบิน
Sir, there's nothing around here but rocks and debris.ท่านครับ รอบๆ นี้ไม่มีอะไร นอกจากก้อนหินกับซากปรักหักพัง
But we're already staging the site with wreckage.แต่เราได้สร้างสถานที่ ที่มีซากปรักหักพังไว้แล้ว
While Russian officials continue to blame a gas-main break, experts are citing the shape of the blast area and the size of the debris field as more consistent with that of a set explosive, leading to speculation that this may have beenขณะที่ทางการรัสเซียยังยืนกราน ว่าเกิดจากแก็สรั่ว ผู้เชี่ยวขาญระบุว่ารูปร่างของเปลวเพลิง และพื้นที่ของซากปรักหักพัง สอดคล้องกันกับ การวางระเบิด
So, what news have you?-ดังนั้นสิ่งข่าว? -ซากปรักหักพัง
The use of the rubble, the ruin city.ซากปรักหักพัง เมืองร้าย
There was debris everywhere.เพราะมีซากปรักหักพังเต็มไปหมด
This was found at wreckage.นี้ถูกพบในซากปรักหักพัง
My freedom... is forever buried beneath its rubble.เสรีภาพของฉัน ... ถูกฝังอยู่ตลอดไป ภายใต้ซากปรักหักพังของ
This was found in the wreckage.นี้ถูกพบในซากปรักหักพัง
Yeah, but there's too much debris on the road.ช่ายย แต่ว่ามีซากปรักหักพังบนถนนมากเกินไปนะ
I read that there's still debris in the ocean, and it's being pushed by the currents, and they're going to be showing up for the next couple of years, is that right?มันบอกว่ายังมีเศษซากสิ่งปรักหักพัง ลอยอยู่ในมหาสมุทร และมันถูกพัดพา ไปโดยกระแสน้ำ และมันก็จะปรากฏขึ้น
Stopped going to work, became obsessed with news of the survivors, and then I heard about the debris fields.ฉันไม่ไปทำงาน เฝ้าแต่หมกมุ่นอยู่กับ ข่าวคราวของผู้รอดชีวิต แล้วฉันก็ได้ยินเรื่อง เกี่ยวกับเศษซากสิ่งปรักหักพังที่ลอยมา
Sonar has picked up wreckage at 46 meters.เครื่องส่งเสียงสะท้อน ได้ตรวจพบซากปรักหักพังที่ความลึก 46 เมตร
I dug out remains from the rubble of the Towers.ฉันใช้เวลาขุดซากศพ ออกจากเศษปรักหักพังของหอคอย
If we could kill them at their source...... ซากปรักหักพังของ Dol Guldur ถ้าเราสามารถฆ่าพวกเขาที่แหล่งที่มาของพวกเขา ...
Now it is a ruin.ตอนนี้มันเป็นซากปรักหักพัง
There won't be a siege. The Mountain can't defend a ruin.จะไม่มีการโอบล้อมอะไรทั้งนั้น เดอะเม้าเทนต์ ไม่เสียเวลามารักษาซากปรักหักพังหรอก
I organized the defense of this city while you held court in the ruins of Harrenhal.ข้าจัดวางระเบียบ ระบบป้องกันของเมืองนี้ ขณะที่ท่านนั่งบัญชาการ อยู่ที่ซากปรักหักพังของฮาร์รินฮาล
The name suits our purposes far more than that useless pile of rubble.ผู้ครองตัวจริงยังมีประโยชน์กับเรามากกว่าซากปรักหักพัง
I was pulled from the wreckage.ฉันถูกช่วยออกจากซากปรักหักพัง
Seen the House of Batiatus to ruin. Laid waste to the arena of Capua.เราได้ใส่บ้าน Batiatus ในซากปรักหักพัง ทำลายเวทีในปัว
We just found it in the rubble and it's all working...เราก็พบว่ามันอยู่ในซากปรักหักพัง และมันทำงานทั้งหมด
You're a relic protecting ruins. You're pathetic.เป็นแค่ผ้ายันต์ ปกป้องซากปรักหักพัง น่าสมเพช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรักหักพัง
Back to top