ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประสม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประสม*, -ประสม-

ประสม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสม (v.) mix See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน
ประสมประสาน (v.) blend See also: mix, mingle, combine, merge Syn. ผสมผสาน, ประสาน
ประสมประเส (v.) add together See also: join in Syn. ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสม, พลอยเข้าด้วย
ประสมโรง (v.) join in See also: take part in, be involved Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย
ประสมโรง (v.) join See also: amalgamate, combine
English-Thai: Nontri Dictionary
synthesis(n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diphthongสระประสมสองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed metaphorอุปลักษณ์ประสม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
multimedia๑. สื่อประสม๒. สื่อหลายแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multimediaสื่อประสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blend (n.) คำประสม
compound (n.) คำประสม
synthesizer (n.) อุปกรณ์ในเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดและปรับประสมเสียง Syn. musical instrument
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By us experiencing it together, we'll be grounded to each other.ก็โดยประสบการณ์ของเรามา ประสมปนเปกัน
The foundry claims there is no mix-up, and they have the paper trail to prove it.ที่โรงงานหลอมโลหะบอกว่าไม่มีการประสม และพวกเขามีเอกสารพิสูจน์
"Thy navel is like a round goblet which wanteth not liquor.สะดือของนางดุจอ่างกลม ที่มิได้ขาดเหล้าองุ่นประสม

ประสม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประสม
Back to top