ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรอยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรอยๆ*, -ปรอยๆ-

ปรอยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรอยๆ (adv.) lightly See also: in a drizzle Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย Ops. หาย, หยุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drizzle (vi.) (ฝน) ตกปรอยๆ See also: ตกพรำๆ Syn. drop, sprinkle, spray
drizzly (adj.) ซึ่งตกปรอยๆ Syn. moist, wet
flurry (vi.) ตกปรอยๆ (หิมะ) Syn. fall
shower (n.) ฝนตกปรอยๆ See also: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) Syn. drizzle, mist
showery (n.) การมีฝนตกปรอยๆ
sprinkle (vi.) ตกปรอยๆ (ฝน) See also: ตกพรำๆ Syn. drizzle
sprinkle (n.) ฝนที่ตกปรอยๆ See also: ฝนที่ตกพรำๆ Syn. drizzle, raindrop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'Cause you know how awesome it is when it's just drizzling outside,but it's not really raining, so it smells like rain,but you don't need an umbrella to go outside.เธอก็รู้ มันเจ๋งออกเวลาฝนตกแค่"ปรอยๆ" เราได้กลิ่นฝน แต่ไม่ต้องถือร่มออกจากบ้าน
What? It's just a drizzle.อะไรกัน มันก็แค่ฝนตกปรอยๆ
The British Ambassador said that winter, like today, had chilly winds and it was snowing.ฤดูหนาวครั้งนั้นก็เหมือนวันนี้ ลมเย็นพัดมาบาดผิวให้หนาวสั่น หิมะตกปรอยๆ
More like when the rain went south and bad, that makes our shoe soggy.และยามที่ฝนซา เริ่มตกปรอยๆทั้งวัน ที่แย่คือทำให้รองเท้าเราเปียก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรอยๆ
Back to top