ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raindrop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raindrop*, -raindrop-

raindrop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raindrop (n.) หยดน้ำฝน Syn. dewdrop, sprinkle
English-Thai: HOPE Dictionary
raindrop(เรน'ดรอพ) n. หยดน้ำฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
raindrop(n) น้ำฝน,หยดฝน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาดฝน (n.) raindrop
เม็ดฝน (n.) raindrops Syn. หยาดฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A raindrop falls from tremendous heightsฝนตกลงมาจากที่สูงลิบ
But someday you'll melt into the ocean and realize you're connected to every raindrop in the world.แต่สักวันหนึ่งคุณจะละลายลงไป ในมหาสมุทรและตระหนักถึง คุณเชื่อมต่อกับทุกน้ำฝนในโลก
[SINGING] Raindrops on roses And whiskers on kittensฝนตกมาใส่กุหลาบ แล้วก็หยดมาใส่ลูกแมว
They spend time gathering the wind and reading tales in raindropsรวบรวมสายลม อ่านนิทานกลางสายฝน
Today, let us open the windows of our hearts and peep outside to see the little-little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun.วันนี้ ให้เราเปิดหน้าต่างของหัวใจ แล้วมองไปข้างนอก เพื่อให้เห็นหยดน้ำฝน เพื่อพบเจอพระอาทิตย์ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ สายรุ้งทอประกาย จงสุขสันต์ สำราญใจ
What does it matter if rain comes your way and raindrops patter along?จะเป็นอะไรไป ถ้าเธอต้องเจอกับวันที่ฝนตก ได้ยินแต่เสียงฝนพรำ?
I'm a raindrop, and I'm falling for you.ฉันเป็นดั่งสายฝน ที่ร่วงพรมมาต้องคุณ
# Suddenly the raindrops that fall have a meaning ## เมื่อหยาดฝนโปรยปราย ทำให้... #
There is hope in raindrops.มันมีความหวังอยู่ในเม็ดฝนพวกนั้น คุณเคยพูดแบบนั้นใช่มั้ย
Like those raindrops that you mentioned on the phone.เหมือนเม็ดฝนที่คุณพูดถึง ตอนที่เราโทรคุยกัน
Do you think the raindrops will help those people on the train?คุณคิดว่าเม็ดฝนจะช่วยพวกคน ที่อยู่บนรถไฟนั่นได้เหรอ
♪ The rooftops and raindrops ♪# The rooftops and raindrops #

raindrop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨滴[yǔ dī, ㄩˇ ㄉㄧ, 雨滴] raindrop
雨点[yǔ diǎn, ㄩˇ ㄉㄧㄢˇ, 雨点 / 雨點] raindrop

raindrop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P)
雨落ち[あまおち;あめおち, amaochi ; ameochi] (n) place where raindrops fall from the eaves
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

raindrop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยาดฝน[n. exp.] (yāt fon) EN: raindrop FR: goutte de pluie [f]
หยดฝน[n. exp.] (yot fon) EN: raindrop FR: goutte de pluie [f]
ละอองฝน[n. exp.] (la-øng fon) EN: drizzle ; mist ; droplets of water ; fine raindrops; FR: gouttelette d'eau [f]
เม็ดฝน[n. exp.] (met fon) EN: raindrops FR: goutte de pluie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raindrop
Back to top