ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บางสิ่งบางอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บางสิ่งบางอย่าง*, -บางสิ่งบางอย่าง-

บางสิ่งบางอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บางสิ่งบางอย่าง (n.) something Syn. บางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling
synonym(ซิน'นะนิม) n. คำพ้อง (ในภาษาเดียวกัน) คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน,คำหรือถ้อยคำที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง., See also: synonymic adj. synonymical adj. synonymity n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
canvass (vi.) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
canvass (vt.) เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง Syn. poll, survey
career break (n.) ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)
couple (n.) คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
demarcate (vt.) สร้างข้อจำกัดของบางสิ่งบางอย่าง Syn. delimit, limit, fix
deterrent (n.) สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้กระทำบางสิ่งบางอย่าง See also: สิ่งที่ยับยั้ง, อุปสรรค Syn. hindrance, impediment
press (vt.) กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น Syn. depress, deject, discourage Ops. elate, hearten
think better of (vt.) เปลี่ยนใจที่จะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Syn. reconsider
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've got to do somethingฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
So you can help me find something for himถ้างั้นคุณก็สามารถช่วยฉันหาบางสิ่งบางอย่างให้กับเขา
I think I've found something of yoursฉันคิดว่า ฉันพบบางสิ่งบางอย่างของคุณ
He's going to demand something from meเขากำลังจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากฉัน
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The number dropped off the door.... บางสิ่งบางอย่าง จำนวนลดลงปิดประตู
Something like that must really chap his ass.ฉันได้เส้นทางข้ามกับเขา บางสิ่งบางอย่าง เช่นนั้นจริงๆต้องตีตูดของเขา
From as long as I can remember, I've been searching for something some reason why we're here.จากตราบเท่าที่ฉันสามารถ จำฉันได้รับการค้นหา บางสิ่งบางอย่าง เหตุผลที่ว่าทำไมบางอย่าง ที่เราอยู่ที่นี่
We just, uh, need you to explain a few things, that's all.เราแค่ต้องการให้คุณช่วยอธิบาย บางสิ่งบางอย่าง ก็แค่นั้น
Oh, sorry. Something just-โอ้ ขอโทษ บางสิ่งบางอย่าง เพียง
Let me tell you something, sweetheart:ให้ฉันบอกคุณ บางสิ่งบางอย่าง ที่ รัก :
*One way or another, something will go wrong, I swear.*♪หรืออีกวิธีหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่าง จะไปผิดฉันสาบาน ♪
According to Hameroff, our souls are built from something much more fundamental than neurons.จิตวิญญาณของเราถูกสร้างขึ้นจาก บางสิ่งบางอย่าง พื้นฐานมากขึ้นกว่าเซลล์ประสาท
I... found something in the Goblin tunnels.I. .. บางสิ่งบางอย่าง ... ที่พบในอุโมงค์ผี
Heh. Yeah. Something cheerful like that.หึ ใช่ บางสิ่งบางอย่าง ร่าเริงเช่นนั้น
The star itself has shriveled into something even smaller than this darkness, only 64 kilometers wide.ดาวตัวเองได้หดตัวลงใน บางสิ่งบางอย่าง แม้จะมีขนาดเล็กกว่าความมืดนี้ เพียง 64 กิโลเมตรกว้าง
So, if we're missing something, maybe she can tell me.ดังนั้นถ้าเรากำลังขาดหายไป บางสิ่งบางอย่าง บางทีเธออาจจะสามารถบอก ได้ว่า
Something from the past.บางสิ่งบางอย่าง ... จากที่ผ่านมา ...
Something more... meaningful.บางสิ่งบางอย่าง ที่มีความหมาย
Something important has come up and you all need to go home right away.บางสิ่งบางอย่าง ที่สำคัญได้เกิดขึ้น และคุณทุกคนต้อง กลับบ้านทันที
Something's wrong with Glenn.บางสิ่งบางอย่าง ผิดปกติกับเกล็น
Sometimes things are just fucked, Jenna!บางสิ่งบางอย่าง มันแค่บัดซบ เจนน่า
Something even a child could see.บางสิ่งบางอย่าง เด็กจะได้เห็น
That must be something that's already decided.บางสิ่งบางอย่างก็ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
Then perhaps there is something beyond glory.บางสิ่งบางอย่างก็มีค่า มากกว่าเกียรติยศ
♪ Something, something about this place ♪บางสิ่งบางอย่างกับที่แห่งนี้
Some things are best left unsaid.บางสิ่งบางอย่างกำลังซ้ายที่ดีที่สุดถอน
Things are about to heat up in here.บางสิ่งบางอย่างกำลังร้อนแรงที่นี่ โอ
Something comes up behind us.บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอยู่ข้างหลังเรา
Something fishy here.บางสิ่งบางอย่างคาวที่นี่
Something to do with a safe.บางสิ่งบางอย่างจะทำอย่างไรกับความปลอดภัย
Yeah. Sounded awfully close to Emperor Land.บางสิ่งบางอย่างตี ที่ดินของจักรพรรดิ
Something that made me go through it all again.บางสิ่งบางอย่างทำให้ผม ต้องผ่านมันอีกครั้ง
Something you're not telling me.บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่บอกฉัน
Look at me! I need something.บางสิ่งบางอย่างที่ฉันต้องการ
A cause even I can embrace.บางสิ่งบางอย่างที่ฉันสามารถใช้กับผม
Something I wanted to talk to you about.บางสิ่งบางอย่างที่ฉันอยากจะคุยกับนาย
Something that I can't fearบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถกลัว
Something that I can't seeบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่สามารถมองเห็น
Something deeply hidden had to be behind things.บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ จะต้องมีที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่
Something made of gold.บางสิ่งบางอย่างที่ทำจากทองคำ
Something of more cheerful note,บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกดี
IN THE EARLY UNIVERSE,บางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ อย่างแท้จริงเกี่ยวกับพลังงานมืด
Something in here needs to make this family some money.บางสิ่งบางอย่างที่นี่ต้องการที่จะทำ ให้ครอบครัวนี้เงิน
Something that looks at the problem numerically, and not theoreticallyบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะที่ ปัญหาตัวเลขและไม่ได้ในทางทฤษฎี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บางสิ่งบางอย่าง
Back to top