ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอกปัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอกปัด*, -บอกปัด-

บอกปัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้,ซึ่งบอกปัดได้
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
rebuff(รีบัฟ') vt.,n. (การ) บอกปัด,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก, See also: rebuffable adj., Syn. reject
refusable(รีฟิว'ซะเบิล) adj. ปฏิเสธได้,ไม่ยอมได้,บอกปัดได้,
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection,denial,veto
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow,reject,discredit
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด
reject(vt) ถ่ายออก,ทิ้ง,อาเจียน,บอกปัด,ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
repudiate(vt) บอกปัด,ละทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
repudiation(n) การบอกปัด,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ
snub(n) การบอกปัด,การปฏิเสธ,การตำหนิ
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebuff (vt.) บอกปัด See also: ปฏิเสธ Syn. refuse, reject, spring
reject (vt.) บอกปัด See also: ทอดทิ้ง, ไม่แยแส Syn. discard, outcast
wave away (phrv.) บอกปัด See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ Syn. wave aside
rebuff (n.) การบอกปัด See also: การปฏิเสธ Syn. refusal, repulse, snub
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I say no, he will come back and offer me a daughter of my choosing.บอกปัดไป เขาก็จะมาใหม่ มาเสนอให้ข้าเลือกลูกสาวได้
But too much rejectionมากมายนักกับการบอกปัด
Kamaji will turn you away, trick you into you leaving, but keep on asking him for workคามาจิจะบอกปัดเจ้า หลอกให้เจ้าจากไป แต่ต้องขอเขาทำงานเข้าไว้
So... guess what... this A and R guy from the record company has been totally coy about which team he plays on... when I introduce you, you can totally nail him and set the record straight.เดาสิว่า นายA และ Rจากค่ายเทปดังๆน่ะ มาจีบเธอแล้วเธอพยายามบอกปัดใคร ขอแนะนำนิดนึงนะ แต่เธอไม่ควรใส่ใจอะไรแบบนี้นะ
Because she tortures you with her refusal?เพราะความทรมาน จากคำบอกปัดของนางน่ะรึ?
That's like the worst situation.และพยายามบอกปัดเขาไปแบบสุภาพแต่.. - จนปัญญาแล้วฉัน
You can't say no to that face.คุณบอกปัดใบหน้านี้ไม่ได้แน่
That you can just blow off.ใครที่เธอจะบอกปัดยังไงก็ได้
Beckman just offered me a position, and I turned her down.แบ็คแมน พึ่งเสนอตำแหน่งให้ผม แต่ผมบอกปัด
My God. Why did you blow him off?พระเจ้า ทำไมคุณถึงบอกปัดเขาล่ะ
My last appointment blew me off, so I got an opening on my dance card.นัดหมายล่าสุด เพิ่งบอกปัดมา ผมก็เลยมีเวลาว่าง
First chance you get, brush him off, meet me back here.พอมีโอกาส ก็บอกปัดเขาไป หลังจากนั้นมาเจอฉันอยู่นี่
And I don't know why, but I rather snubbed his kind invitation to go with him to Mumbai.ไม่รู้ว่าทำไม แต่ฉันอยากบอกปัดคำเชิญ ที่จะไปมุมไบกับเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอกปัด
Back to top