ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริบูรณ์*, -บริบูรณ์-

บริบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริบูรณ์ (adv.) perfectly See also: completely
บริบูรณ์ (v.) be perfect See also: be complete
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, ดก Ops. ขาดแคลน
บริบูรณ์ (v.) be plentiful See also: be abundant Syn. มาก, มากมาย, ดก Ops. ขาดแคลน
บริบูรณ์ (adv.) completely See also: fully, all ready Syn. ครบถ้วน, ครบครัน
บริบูรณ์ (v.) be fraught See also: be replete, be full be flush with (the deck), (of a glass) to be brimful, to fill to the brim, flush (with wealth), full (of happiness Syn. ปริ่ม, เต็ม, เต็มที่, เอ่อ, ปรี่, เจิ่ง, เต็มขอบ, เต็มฝั่ง Ops. เหือด, แห้ง
บริบูรณ์ (adj.) plentiful See also: abundant Syn. มากมาย
บริบูรณ์ (v.) be full of See also: be perfect Syn. เพียบพร้อม Ops. พร่อง
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ (adj.) plentiful See also: fruitful, plentiful Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์
บริบูรณ์ (adv.) altogether See also: completely, wholly, fully, in full, all Syn. เต็ม, ครบถ้วน
บริบูรณ์ (adv.) fully dressed See also: fully decorated, fully equipped, with full ingredients
บริบูรณ์ (v.) abound See also: be plentiful, be abundant, be ample, be rich, be profuse Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, มากมาย
บริบูรณ์พูนสุข (adj.) comfortable See also: convenient, without difficulty (trouble) Ops. ขาดแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
complete(adj) ทั้งสิ้น,บริบูรณ์,สมบูรณ์,ครบ,พร้อม
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
consummation(n) ความสมบูรณ์,ความบริบูรณ์,การทำให้บรรลุ
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
ill(adj) ไม่ดี,ป่วย,ไม่บริบูรณ์,เลว,ชั่วร้าย
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่บริบูรณ์,ขาด
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inchoate๑. ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ (ก. อาญา)๒. ยังไม่บริบูรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenaryเต็มที่, บริบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์หลังคลอด ภาวะการตายของเด็กเกิดรอดที่อายุไม่ถึงหนึ่ง ปีบริบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์
So the joy's never quite complete.ความปิติยินดีไม่เคยบริบูรณ์
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
For the country, I could not fulfill all of my duties.เพื่อประเทศชาติ ข้าไม่อาจทำหน้าที่ได้สำเร็จบริบูรณ์
Yeah, all over these hills.ใช่ ทั้งหุบเขานี้เลย ค่าเช่าถูก แสงแดดบริบูรณ์
And consummated too.ที่สำเร็จบริบูรณ์ด้วย
No. No, it was complete shit.ไม่ใช่ ครบบริบูรณ์ ปวดอุจจาระ
I would live a life filled... engulfed... consumed... by lust.ฉันจะใช้ชีวิตที่บริบูรณ์... ท่วมท้น... ถูกครอบงำ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริบูรณ์
Back to top