ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรทุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรทุก*, -บรรทุก-

บรรทุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรทุก (v.) load See also: be filled up with, be loaded up with, pack, carry, hold Syn. ขน
บรรทุก (v.) transport See also: carry, remove, take away, haul Syn. ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย
บรรทุก (v.) put something in See also: load, pack Syn. บรรจุ
English-Thai: HOPE Dictionary
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
cargo(คาร์'โก) n. สินค้า,สินค้าบรรทุกบนเรือ (เครื่องบิน,รถไฟและอื่น ๆ), Syn. goods -pl. cargoes, cargos
cargo boatn. เรือบรรทุกสินค้า
cargo linern. เรือบรรทุกสินค้า
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
disburdenvt. ปลดเปลื้องภาระ vi.เอาของบรรทุกลง, See also: disburdenment,n.
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
drayman(เดร'มัน) n. คนที่ขับรถบรรทุกของ -pl. draymen
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
fraught(ฟรอท) adj. เต็มไปด้วย,บรรทุกเต็มไปด้วย, Syn. laden,loaded
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง,ค่าขนส่ง,ของบรรทุก,การขนส่งสินค้า,ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า,ขนส่งสินค้า,ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง)
freight carตู้รถไฟที่บรรทุกสินค้า
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก
freighter(เฟรท'เทอะ) n. เรือบรรทุกสินค้า,ผู้ส่งสินค้า,ผู้รับส่งสินค้า,ผู้เช่าเรือสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
fruitern. เรือบรรทุกผลไม้,คนปลูกผลไม้
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
kamikaze(คามะคา'ซี) n. กองบินกล้าตายที่มีหน้าที่ขับเครื่องบินที่บรรทุกระเบิดเข้าชนเครื่องบินข้าศึก,เครื่องบินบรรทุกระเบิดดังกล่าว
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก,แบกภาระ
lading(เล'ดิง) n. การบรรทุก,การใส่,การตักของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,การกดดัน
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
load lineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
load waterlineเส้นบอกระดับการจมลงของเรือสินค้า,เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll line
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
loading(โล'ดิง) n. การบรรทุก,ของบรรทุก,สินค้าบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก, Syn. burden,charge
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
lorry(ลอ'รี) n. รถยนต์บรรทุก,รถบรรทุกที่วิ่งบนราง,รถม้าที่ไม่มีด้านข้าง
motor truckn. รถยนต์บรรทุก
noah(โน'อะ) n. โนอาผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดเพื่อหนีน้ำท่วมโลก (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ
carrier(n) ผู้ขน,ผู้ถือ,พาหะ,เรือบรรทุกเครื่องบิน
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
dray(n) รถบรรทุก,รถขนของ,รถล้อเลื่อน,แคร่
drayman(n) คนขับรถบรรทุก
freight(adj) ที่บรรทุกของ,ที่บรรทุกสินค้า,สำหรับบรรทุกสินค้า
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
hearse(n) รถบรรทุกศพ
lade(vt) บรรทุก,แบก,รับภาระ
lading(n) สินค้า,น้ำหนักบรรทุก,การบรรทุก
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
lorry(n) รถบรรทุก
overburden(vt) ทำให้เป็นภาระหนัก,บรรทุกหนักเกินไป
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cargoของบรรทุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunderageการยักยอกสินค้าที่บรรทุกในเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonnageระวางบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagonageค่าระวางรถบรรทุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ahchor pile เสาเข็ม เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Cargoของบรรทุก [เศรษฐศาสตร์]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Hearses (Vehicles)ยานพาหนะบรรทุกศพ [TU Subject Heading]
Loading ภาระ (บรรทุก) อัตราการรับหรืออัตราการป้อนสารมลพิษต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ หรือปริมาตรของถังบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Truck driversคนขับรถบรรทุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lade (vt.) บรรทุก Syn. load
lade (vi.) บรรทุก
transport (vt.) บรรทุก See also: ขน, ขนถ่าย
load (vt.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
load (vi.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
put goods on (vt.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
put goods on (vi.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, take on cargo Ops. unload, unpack, take off cargo
take on cargo (vt.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on Ops. unload, unpack, take off cargo
take on cargo (vi.) บรรทุก (สินค้า) Syn. fill, put goods on Ops. unload, unpack, take off cargo
overcharge (vt.) บรรทุกมากเกินไป See also: บรรจุมากเกินไป Syn. overload
cart (vt.) บรรทุกเกวียน See also: ขนส่งโดยใช้เกวียน Syn. haul
surcharge (vt.) บรรทุกเกิน See also: บรรจุเกิน Syn. overburden, overload
overload (vt.) บรรทุกเกินพิกัด See also: บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป Syn. overburden
aircraft carrier (n.) เรือบรรทุกเครื่องบิน
barge (n.) เรือบรรทุก See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา Syn. freight boat, canal boat
beast of burden (n.) สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ Syn. bearer, donkey, laborer
boxcar (n.) รถไฟบรรทุกสัมภาระ
cargo (n.) สินค้าที่บรรทุก Syn. freight
carload (n.) จำนวนบรรทุกหนึ่งคันรถ
carrier (n.) เรือบรรทุกเครื่องบินรบ Syn. aircraft carrier, flattop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Twelve possible worlds, twelve Ranger launches carrying... the bravest humans ever to live...บรรทุกกลุ่มมนุษย์ผู้กล้าหาญที่สุด นำโดยดร.แมนที่มากความสามารถ
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี
Television: Carrying 183 passengers and crew members,บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 183 คน
One is full of bread, and the other, full of gold.บรรทุกอยู่ในเรือลำนั้นด้วย เมื่อเรือเกิดล่มต้องลอยคอกลางทะเล
Now fill these boats, Mr. Lightoller. For God's sake, man!บรรทุกให้เต็มเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเถอะ
I see. Drink too much whiskey, then truck killJohnny Sumpat.{\cHFFFFFF}เครื่องดื่มวิสกี้มากเกินไป จากนั้นรถบรรทุก killJohnny Sumpat
I told them the autopsy proved that our truck driver wasn't drunk, and I asked for a retraction.{\cHFFFFFF}ผมบอกพวกเขาได้รับการพิสูจน์ชันสูตรศพ ที่คนขับรถบรรทุกของเราก็ไม่ได้เมา {\cHFFFFFF}และผมขอให้เพิกถอน
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
Gentlemen, the officer asked me to tell you that you're overloading that boat!คุณครับ ตํารวจนั่นบอกว่า คุณบรรทุกหนักเกินเรือจะรับไหวเเล้ว
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
You'd better send a meat truck.คุณควรที่จะส่งรถบรรทุกเนื้อ
Yeah, well, don't wreck my truck now.ใช่ดีไม่ทำลายรถบรรทุกของ ฉันตอนนี้
That wagon, was it here?รถบรรทุกที่ถูกมันนี่?
Tanker truck's late. Should have been here two hours ago.รถบรรทุกมาสาย มันควรจะมาถึง2ชั่วโมงที่แล้ว
Car 55. We're in a truck.รถยนต์ 55 พวกเราอยู่ในรถบรรทุก
A rig big enough to haul that fat tank of gas.รถที่ใหญ่พอจะบรรทุกน้ำมันถังใหญ่
With you driving that rig, we got it licked! Nice to have you aboard.ถ้านายขับรถบรรทุกนั่น เราไปได้แน่ ดีใจที่นายมาร่วมด้วย พ่อหนุ่ม
It's been loaded onto a truck for Cairo.มันถูกเอาขึ้นรถบรรทุกไปไคโรแล้ว
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง
The truck's out here, but we couldn't find the body.รถบรรทุกอยู่ที่นี่ แต่เราไม่หาร่างกาย
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด
At school they put this sticker on his back that says, "Wide Load."ที่โรงเรียนเขาโดนเพื่อนๆ แอบติดสติ๊กเกอร์ บนหลังเขาว่า "บรรทุกเกิน"
Hey, Lardass. Chow down, Wide Load.เฮ้ ไอ้ตูดหมู เพลาๆหน่อย บรรทุกเกิน
A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour.เสียงแปลกและน่าตกใจ ราวกับมีรถบรรทุกซุงวิ่งมา ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
Take a truck back to Wolf.แล้วต่อรถบรรทุกกลับไปวูล์ฟ
Assholes trying to round them up and put them in the back of trucks.มีพวกโง่ พยายามล้อมจับมัน แล้วจับยัดใส่ท้ายรถบรรทุก
They had ten... twenty of them in the back of this panel truck.มีประมาณสิบ ยี่สิบตัว อยู่ท้ายรถบรรทุก
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
Hello, Barley. What do you think of Cy's lorry?สวัสดีข้าวบาร์เลย์ สิ่งใดที่คุณคิดว่ารถบรรทุกภาวะหรือไม่
I'm gonna sleep in the truck.ฉันนอนหลับจะอยู่ในรถบรรทุก
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่
Instead of getting rid of the truck as he was supposed to, he got stoned... went to his girlfriend's, and by the time he woke up, the cops had found the truck.แทนที่จะไปจัดการรถบรรทุกตามหน้าที่ แต่เขากลับเมา ไปหาแฟน และจากนั้น พอเขาตื่นมา ตำรวจก็พบรถบรรทุกนั่น
The truck arrived moments after the unfortunate robbery.รถบรรทุกไปถึงหลังการปล้น.
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง
And they put you on trucks--เรียกขึ้นรถบรรทุกไป...
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้
[ Ice Cream Truck Bells ][ไอศครีมรถบรรทุกระฆัง]
We're going to a place called Monster Joe's Truck and Tow.เรากำลังจะไปยังสถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตอร์ของโจรถบรรทุกและรถพ่วง
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้
Then some truck driver reported a fatal accident.แล้วเราก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุก...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรทุก
Back to top