ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้อมลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้อมลง*, -น้อมลง-

น้อมลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อมลง (v.) bow See also: bend, incline, stoop Syn. ก้มลง, คำนับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, the peace between us and the truly popular kids is weak... winter is coming.ใช่ มันเป็นเหมือนสัญญาสงบศึกของเรา /N และเด็กป๊อปตัวจริงที่จะอ่อนน้อมลง ... หน้าหนาวกำลังมา

น้อมลง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้อมลง
Back to top