ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าหัวเราะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าหัวเราะ*, -น่าหัวเราะ-

น่าหัวเราะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าหัวเราะ (adj.) funny See also: comical
น่าหัวเราะเยาะ (v.) ridicule See also: make fun of, deride, taunt Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous
droll(โดรล) adj. น่าขำ,น่าหัวเราะ,ตลก. n. คนตลก,คำพูดน่าขำ,ตัวตลก,เรื่องน่าขำ., See also: drollness n. drolly adv., Syn. comic
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
goofy(กู'ฟี่) adj. น่าหัวเราะ,โง่,เซ่อ,งมงาย, See also: goofily adv. goofiness n.
laughable(ลาฟ'ฟะเบิล) adj. น่าหัวเราะ,น่าเย้ยหยัน., See also: laughableness n. ดูlaughable, Syn. ridiculous
laughing(ลาฟ'ฟิง) n. การหัวเราะ. adj. เป็นการหัวเราะ,น่าหัวเราะ
laughingstock(ลาฟ'ฟิงสทอค) n. สิ่งที่น่าหัวเราะ,สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ,ตัวตลก
laughter(ลาฟ'เทอะ) n. การหัวเราะ,เสียงหัวเราะ,อาการขบขัน,สิ่งที่น่าหัวเราะ, Syn. hilarity,merriment
malapropism(แมล'ละพรอพอิสซึม) n. การใช้คำอย่างผิด ๆ ที่น่าหัวเราะ
nutty(นัท'ที) adj. ให้หรือมีผลไม้เปลือกแข็ง,น่าหัวเราะ,โง่,บ้า., See also: nuttily adv. nuttiness n., Syn. nuts
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
risible(ริส'ซะเบิล) adj. ชอบหัวเราะ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,เกี่ยวกับการหัวเราะ, Syn. laughable
stultify(สทัล'ทะไฟ) vt. ทำให้ดูโง่เขลา,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้ไร้สาระ,ทำให้เสื่อมราคา,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้ไร้ค่า,ลบล้าง, (กฎหมาย) แถลงแก่ศาลว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ., See also: stultification n., Syn. thwart,frustrate
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
droll(adj) น่าขำ,น่าหัวเราะ,น่าขัน,ตลกขบขัน
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
ludicrous(adj) น่าหัวเราะ,เปิ่น,ห้าแต้ม
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
stultify(vt) ทำให้ไร้ค่า,ทำให้น่าหัวเราะ,ทำให้เสื่อมเสีย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goofy (adj.) น่าหัวเราะ See also: น่าขำ
laughing (adj.) น่าหัวเราะ
risible (adj.) น่าหัวเราะ See also: น่าขัน Syn. laughable, ludicrous
buffon (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, laughing stock
foolish (adj.) ดูน่าหัวเราะ See also: ดูน่าขัน, ดูตลก, ดูเซ่อซ่า Syn. ridiculous
hogwash (n.) ความน่าหัวเราะ See also: ความน่าขำ
joke (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, buffon, laughing stock
laugh (n.) คนหรือเหตุการณ์ที่น่าหัวเราะหรือขบขัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เรื่องตลก, เรื่องน่าขำขัน, เรื่องชวนหัว
laughing stock (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, buffon
laughingstock (n.) สิ่งที่น่าหัวเราะ See also: สิ่งที่น่าหัวเราะเยาะ, ตัวตลก Syn. butt
ridiculousness (n.) ความน่าหัวเราะ See also: ความน่าขำ Syn. hogwash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is ridiculous. I can't believe this.น่าหัวเราะจริงๆ ไม่อยากจะเชื่อเลย
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้"
Now listen, you shouldn't laugh. It's very difficult. It honestly is.พวกคุณไม่น่าหัวเราะนะ มันยากมาก พูดจริงๆ
Hair too ridiculous for future husband's family.ทรงผมดูน่าหัวเราะเกินไป สำหรับครอบครัวของสามีในอนาคต
Listen to what you're saying, Pikul. Don't be ludicrous.ฟังที่คุณพูดสิ พิกัล น่าหัวเราะ
I mean, it's absurd, even for me. Isn't it?ฉันหมายความว่า มันดูน่าหัวเราะ แม้กับฉันเองใช่มั้ย
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ
Isn't it ridiculous?นี่มันน่าหัวเราะรึเปล่าเนี่ย?
The longer I stay a virgin, the more I become the laughingstock of the entire school.ถ้าผมบริสุทธิ์นานเท่าไหร่ ผมก็จะเป็นที่น่าหัวเราะสำหรับคนทั้งโรงเรียนมากแค่นั้น
You're wasting my afternoon because of a ridiculous dream.คุณเสียเวลาบ่ายนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะความฝันที่น่าหัวเราะ
You are laughing much!เธอทำเรื่องน่าหัวเราะมาก!
When he came back at mewith that crack about me being the one getting turned on, you shouldn't have laughed.ตอนที่มันย้อนผมว่าผมเงี่ยนเรื่องมัดผู้หญิง ป๋าไม่น่าหัวเราะเลย
I know for a fact that that is ridiculous.ผ่านแกนโลกและโดนเป้าหมายอีกผั่งหนึ่ง ฉันรู้ว่าฟังแล้วมันน่าหัวเราะเยาะ
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน.
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ
Let's cheers to such a ridiculous youth.มาดื่ม เพื่อหนุ่มสาวที่น่าหัวเราะนั่นกัน
And this ridiculous self-flagellation, in my view, is just depressing.มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง ในทัศนะผม มันเป็นแค่เรื่องน่าหดหู่
So now who's the funny guy?ทีนี้ใครกันแน่ที่น่าหัวเราะ
Okay, this is ridiculous.- อย่าพูดแบบนั้น โฮเค๊ นี่มันน่าหัวเราะ
Something funny, white boy?บางอย่างที่น่าหัวเราะ ใช่ไหมไอ้คนขาว
Yeah, it refers to some ridiculous notionใช่ มันอ้างอิงถึงความคิดที่น่าหัวเราะ
She wore amusing earrings?เธอใส่ตุ้มหูน่าหัวเราะเหรอ?
Okay, this is ludicrous.เรื่องนี้มันไร้สาระจนน่าหัวเราะ
It's not something to laugh about.ไม่ใช่เรื่องน่าหัวเราะนะเฟ้ย
That's a laugh.นั่นมันน่าหัวเราะจะตายไป
This is real laughable.นี่มันน่าหัวเราะจริงๆ
It's a foolish thing to exchange your life for a mere human's.สำหรับมนุษย์แล้วสิ่งที่เธอกำลังจะทำ ฟังดูน่าหัวเราะมาก
It's not something to laugh about.มันไม่มีอะไรให้น่าหัวเราะเลยนะ
When you start getting older, there's all this ridiculous pressure.แต่เมื่อเธอโตขึ้น มันก็แค่นั้นเอง ความกดดันที่น่าหัวเราะ พระเจ้ารู้และแม่ก็เข้าใจ
I knew it. Guys' gal.ฉันรู้ว่ามัน น่าหัวเราะ
Ooh, witches. Yikes. (GAGS) (GAGS) You think witches are to be laughed at?โอ้ แม่มด คุณคิดว่าแม่มดมันน่าหัวเราะงั้นหรอ หลุยส์ สอนเพื่อนเราสิ
Don't you hear how foolish you sound?ที่แกพูดมันช่างน่าหัวเราะสิ้นดี
I heard Dana laughing, it was hard not to.ฉันได้ยินเดน่าหัวเราะ มันยากที่จะเชื่อ
This is ridiculous. Alligator my ass.มันน่าหัวเราะชะมัด จระเข้ บ้าบอออะไรกัน
Do you have any idea how ridiculous you sound?เจ้ารู้ไหมว่าเสียงเจ้า มันน่าหัวเราะขนาดไหน?
You guys are ridiculous.พวกนายมันน่าหัวเราะเยาะ
I'm sorry, but this-- it's-it's farcical.ผมขอโทษ,แต่นี่มัน นี่มันน่าหัวเราะ
I came to unearth it about your ludicrous kidnapping story, but now I've stumbled across something that's far juicier.ผมมาเพื่อขุดคุ้ยเรื่องราว การถูกลักพาตัวที่น่าหัวเราะของคุณ แต่ตอนนี้ผมพบบางอย่างที่น่าสนใจกว่านั้น
Go ahead, laugh at the blind man.ไปข้างหน้าหัวเราะเยาะคนตาบอด
Go ahead, laugh at that, that's good.ไปข้างหน้าหัวเราะเยาะว่าที่ดี.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าหัวเราะ
Back to top