ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสังเกต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสังเกต*, -น่าสังเกต-

น่าสังเกต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสังเกต (adj.) noticeable See also: spectacular, doubtful
English-Thai: HOPE Dictionary
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.
observable(อับเซิร์ฟ'วะเบิล) adj. น่าสังเกต,มองเห็นได้,เด่นชัด,น่าปฏิบัติตาม,น่าสนใจ,น่าฉลอง, See also: observability n. observably adv.
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
signal(ซิก'เนิล) n.,v. (เป็น) สัญญาณ,เครื่องแสดง,สัญญา,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกใบ้,เครื่องบอกใบ้,อาการ,อากัปกิริยา,สัญญาณวิทยุ,สัญญาณคลื่น. adj. เป็นสัญญาณ,เป็นเครื่องแสดง,น่าสังเกต,ยอดเยี่ยม,เลิศ,เด่น. -v. ให้สัญญาณ,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ., See also: signale
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
signal(adj) เด่นชัด,สำคัญ,น่าสังเกต,เป็นสัญญาณ
significant(adj) น่าสังเกต,สำคัญ,มีความหมาย,มีผล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noteworthy (adj.) น่าสังเกต See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ Syn. significant Ops. insignificant, unimportant
remarkable (adj.) น่าสังเกต See also: น่าคิด Syn. noticeable
for the record (idm.) ที่น่าสังเกต
observing (adj.) ซึ่งน่าสังเกต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I THINK HE DID.ข้อความที่แท้จริงถูกซ่อน อยู่ในที่ที่ไม่น่าสังเกต
Low-profile.ทำตัวให้ไม่เป็นที่น่าสังเกต
So much for low-profile.ทำตัวให้ไม่เป็นที่น่าสังเกตให้มาก
I mean, until I opened The closet door.บนศพมีอะไรที่น่าสังเกตไหม
Not a broken bone or damaged organ, which is remarkable considering the intensity of the fire.ไม่กระดูกหักหรือเสียหายอวัยวะ ซึ่งที่น่าสังเกต considering ความรุนแรงของไฟ
But I suspect that whatever methodology,แต่เป็นที่น่าสังเกตุคือ ด้วยวิธีอะไรก็ตาม
Wow. You guys are being ever so slightly obvious.ว้าว พวกคุณนี่ช่าง ไม่เคยทำตัวเป็นที่น่าสังเกตเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสังเกต
Back to top