ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานา*, -นานา-

นานา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานา (det.) many See also: various, diversified, different, numerous Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาชาติ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries Syn. นานาประเทศ
นานาชาติ (adj.) international See also: internat. Syn. นานาประเทศ
นานาทัศนะ (n.) symposium See also: forum
นานาประการ (adj.) various See also: diversified, varied, different, numerous, many Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาประเทศ (n.) various nations See also: all the nations, various countries, all the countries
นานาประเทศ (adj.) international See also: internat.
นานาเนก (adv.) variously See also: differently Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
miscellanea(มิสซะเล'เนีย) n. เอกสารต่าง ๆ นานา,สิ่งต่าง ๆ นานา
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled
several(เซฟ'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา, See also: severally adv.
sundry(ซัน'ไดร) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย pron. -Phr. (all and sundry ทุก ๆ คน)
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ,นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
various(adj) ต่างๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blent Blendน้ำมันดิบเบรนน้ำัมันดิบจากแหล่งทะเลเหนือของอังกฤษ ซึ่งราคาของน้ำมันดิบเบรนใช้เป็นตัวอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดน้ำมันนานาชาติด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Posterโปสเตอร์โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษ ออกแบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์และภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การทำโปสเตอร์มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณางานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ หรือในการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอน โปสเตอร์ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมนานาประการ โดยเฉพาะโปสเตอร์ขนาดเล็กใช้ได้ทั้งเป็นสื่อสำหรับการโฆษณา และเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้อง จนมีผู้นิยมสะสมเหมือนกับการสะสมแสตมป์
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมันตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Generally you sell computers and they are used in a variety of ways and you always hope they are using the more positive ways possible.โดยทั่วไป คุณขายคอมพิวเตอร์ มันถูกเอาไปใช้ต่าง ๆ นานา คุณก็หวังเสมอว่า
I have taken her insults and her sarcasm, but last night was it.ต้องเจอเธอดูถูกถากถางต่าง ๆ นานา แต่เมื่อคืน
Aaron always talks about his nana. Oh, Sylvia?- เอรอนพูดถึง นานา ของเขาบ่อยชะมัด
I mean, science will come up with some reason to put in the books, but in the end, it'll be just a theory.วิทยาศาสตร์จะมีเหตุผลต่างๆ นานา เพื่อใส่ไว้ในหนังสือ แต่ท้ายที่สุด มันก็เป็นเพียงทฤษฎี
And whenever she hits a road bump in life, inevitably she reaches for a bump of a different kind.และเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเจอมรสุมชีวิต เธอก็มักจะหาทางออกต่าง ๆ นานา อย่างเลี่ยงไม่ได้
Tons of speculation on who killed him.คาดเดาไปต่าง ๆ นานา ว่าใครฆ่าเขา
Okay, Nana, how would you like to be the sponsor for a very prestigious prize?โอเค นานา คุณอยากจะเป็นผู้สนับสนุน รางวัลการแข่งขันอันทรงเกียรติมั้ยครับ
Nana, please just listen to me...- นานา ได้โปรดฟังผมพูด...
Though, rumor has it she wasn't the loyal company man she seemed.แต่ถึงอย่างน้้น ก็ยังมีข่าวลือต่างๆ นานา ว่าเธอไม่ได้ซื่อสัตย์ ต่อองค์กรอย่างที่เธอควรจะเป็น
Nana, you were absolutely amazing.นานา คุณคือสุดยอดของนักแสดง
Nana. Haven't you seen the news?นานา ดูข่าวหรือเปล่า
Na Na? Na Na shot you!นานา นานายิงนายงั้นหรอ
Nana Noodleman? She's still alive?นานา นูดเดิ้ลแมน ยังไม่ตายเหรอ
Does Nana live in Terra Nova?นานา เธออยู่ในเทอร่า โนว่าหรือเปล่า?
Why did you come to my house, Nanaka?นานากะจัง ทำไมถึงมาที่บ้านฉันล่ะ
Nanaka told me that she wanted to play roles where she can make the best use of her acting.นานากะจัง บอกว่าเธออยากแสดงในบท ที่ทำให้เธอได้ใช้ ทักษะการแสดงอย่างเต็มที่
Okay, Nanaka. We're ready for you.นานากะจัง พร้อมแล้วจ้ะ
I saw it a while ago, Nanaka.นานากะจัง เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่
Nanaka and Minami lost their lives.นานากะและมินามิก็เลยต้องตาย
But, Nana, it still is.นานาครับ มันยังเหมือนเดิม
National affairs? There are scholars like you to sort it outนานาชาติเหรอ เด็กเรียนอย่างแกนี่คิดจะหาแต่กำไรท่าเดียวเลยนะ
Now we have half a country, so what are we afraid of?นานาชาติให้การสนับสนุนหยวนซื่อไข่
Nanami? You're back?นานามิ เธอกลับมาอีกเหรอ
Nanami, are you here?นานามิ เธออยู่ที่นี่เหรอ?
Nanami. Please wake up.นานามิ ได้โปรด ฟื้นเถอะนะ
Nanami is dead. Dead.นานามิตายแล้ว ตายแล้ว
Nanami told me everything.นานามิบอกผมทุกอย่างแล้ว
Nanami told me to tell the police.นานามิบอกผมให้ไปแจ้งความ
Nanami, tell me the password.นานามิบอกพาสเวิร์ดฉันมา
Nanami still lives in our memory.นานามิยังอยู่ในความทรงจำของเรา
Nanami wants to talk to you.นานามิอยากจะพูดกับคุณ
Nanami is beautiful.นานามิเป็นคนสวยนะเนี่ย
Nanami wasn't killed in an accident.นานามิไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุ
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ
♪ There's so much that I can't see ♪นานาเรื่องราวฉันไม่เข้าใจ
Nanae, come here!นานาเอะ มานี่หน่อยสิ
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
Came falling like a rain of flowersตกลงมาเหมือนดอกไม้ต่างๆ นานา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานา
Back to top